Japanese | Ἑλληνική

# Texts: 5
# Translation Pairs: 238
# Unique Translation Pairs: 211
Users:

Plato, Crito [43α]

So Miyagawa /
 • Created on 2017-07-31 23:57:58
 • Translated by SOGO_e-text_library責任編集。Copyright(C)2001 by SOGO_e-text_library
 • Aligned by So Miyagawa
Ἑλληνική Transliterate
Japanese

( 54 ) 75% GRC
( 18 ) 25% GRC - JPN

( 21 ) 17% GRC - JPN
( 100 ) 83% JPN

John 1:1

So Miyagawa /
Ἑλληνική Transliterate
Japanese
greekLit:tlg0031.tlg004.perseus_grc1
1 : 1 ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν λόγος
1 : 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν
1 : 3 πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν γέγονεν
1 : 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων
1 : 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν
1 : 6 ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ ἰωάννης
1 : 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ
1 : 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός
1 : 9 ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον
1 : 10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω
1 : 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον
1 : 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
1 : 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν
1 : 14 καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας
1 : 15 ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων , οὗτος ἦν ὃν εἶπον ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός μου ἦν
1 : 16 καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος
1 : 17 ὅτι νόμος διὰ μωσέως ἐδόθη χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ ἰησοῦ χριστοῦ ἐγένετο
1 : 18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε μονογενὴς υἱός , ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
1 : 19 καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν οἱ ἰουδαῖοι ἐξ ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτὸν σὺ τίς εἶ
1 : 20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο καὶ ὡμολόγησεν ὅτι οὐκ εἰμὶ ἐγὼ χριστός
1 : 21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν τί οὖν ἠλίας εἶ σύ καὶ λέγει οὐκ εἰμί προφήτης εἶ σύ καὶ ἀπεκρίθη οὔ
1 : 22 εἶπον οὖν αὐτῷ τίς εἶ ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ
1 : 23 ἔφη ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου καθὼς εἶπεν ἠσαΐας προφήτης
1 : 24 καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν φαρισαίων
1 : 25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ χριστὸς οὔτε ἠλίας οὔτε προφήτης
1 : 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ἰωάννης λέγων , ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
1 : 27 αὐτός ἐστιν ὀπίσω μου ἐρχόμενος ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος
1 : 28 ταῦτα ἐν βηθαβαρᾶ ἐγένετο πέραν τοῦ ἰορδάνου ὅπου ἦν ἰωάννης βαπτίζων
1 : 29 τῇ ἐπαύριον βλέπει ἰωάννης τὸν ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν καὶ λέγει ἴδε ἀμνὸς τοῦ θεοῦ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου
1 : 30 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός μου ἦν
1 : 31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων
1 : 32 καὶ ἐμαρτύρησεν ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν
1 : 33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ᾽ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν ἐφ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ
1 : 34 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ
1 : 35 τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο
1 : 36 καὶ ἐμβλέψας τῷ ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει ἴδε ἀμνὸς τοῦ θεοῦ
1 : 37 καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ ἰησοῦ
1 : 38 στραφεὶς δὲ ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς τί ζητεῖτε οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ ῥαββί λέγεται ἑρμηνευόμενον , διδάσκαλε ποῦ μένεις
1 : 39 λέγει αὐτοῖς ἔρχεσθε καὶ ἴδετε ἦλθον καὶ εἶδον ποῦ μένει καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὥρα δέ ἦν ὡς δεκάτη
1 : 40 ἦν ἀνδρέας ἀδελφὸς σίμωνος πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ
1 : 41 εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ εὑρήκαμεν τὸν μεσσίαν ἐστιν μεθερμηνευόμενον χριστός
1 : 42 καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ἰησοῦν ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ἰησοῦς εἶπεν σὺ εἶ σίμων υἱὸς ἰωνᾶ σὺ κληθήσῃ κηφᾶς ἑρμηνεύεται πέτρος
1 : 43 τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι
1 : 44 ἦν δὲ φίλιππος ἀπὸ βηθσαϊδά ἐκ τῆς πόλεως ἀνδρέου καὶ πέτρου
1 : 45 εὑρίσκει φίλιππος τὸν ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ ὅν ἔγραψεν μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ ναζαρέτ
1 : 46 καὶ εἶπεν αὐτῷ ναθαναήλ ἐκ ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι λέγει αὐτῷ φίλιππος ἔρχου καὶ ἴδε
1 : 47 εἶδεν ἰησοῦς τὸν ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ ἴδε ἀληθῶς ἰσραηλίτης ἐν δόλος οὐκ ἔστιν
1 : 48 λέγει αὐτῷ ναθαναήλ πόθεν με γινώσκεις ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ πρὸ τοῦ σε φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε
1 : 49 ἀπεκρίθη ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ ῥαββί σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ σὺ εἶ βασιλεὺς τοῦ ἰσραήλ
1 : 50 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ὅτι εἶπόν σοι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις μείζω τούτων ὄψει
1 : 51 καὶ λέγει αὐτῷ ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
1 : 1 太初 あり あり なり
1 : 2 この 太初 とも 在り
1 : 3 これ 由り 成り 成り たる よら 成り たる なし
1 : 4 生命 あり この 生命 なり
1 : 5 暗黒 照る 而して 暗黒 悟ら ざり
1 : 6 より 遣さ たる いで たり その ヨハネ いふ
1 : 7 この ため 來れ 就き なし また 凡て より 信ぜ なり
1 : 8 あら 就き 證せ 來れ なり
1 : 9 もろもろ てらす あり きたれ
1 : 10 あり 由り 成り たる 知ら ざり
1 : 11 かれ きたり 受け ざり
1 : 12 され 受け 即ち その 信ぜ なる あたへ 給へ
1 : 13 かかる 血脈 よら よら よら ただ より 生れ なり
1 : 14 肉體 なり 宿り たまへ その 榮光 たり 獨子 榮光 恩惠 眞理 にて 滿て
1 : 15 ヨハネ つき なし 呼はり 言ふ わが きたる 勝れ より あり なり 我が 曾て いへ 此の なり
1 : 16 その 充ち滿ち たる より 受け 恩惠 恩惠 加へ らる
1 : 17 律法 モーセ より 與へ られ 恩惠 眞理 イエス キリスト より 來れ なり
1 : 18 未だ なし ただ います 獨子 のみ 顯し 給へ
1 : 19 さて ユダヤ エルサレム より 祭司 レビ ヨハネ 遣し なんぢ なる 問は ヨハネ かく ごとし
1 : 20 乃ち 言ひあらはし 諱ま キリスト あら 言ひあらはせ
1 : 21 また 問ふ さら エリヤ なる 答ふ 然ら 問ふ かの 預言 なる 答ふ いな
1 : 22 ここ 言ふ なんぢ なる 遣し 人々 答へ 得る やう せよ なんぢ つき 言ふ
1 : 23 答へ 言ふ 預言 イザヤ 云へ 如く 直く せよ 荒野 はる なり
1 : 24 かの 遣さ たる パリサイ なり
1 : 25 また 問ひ 言ふ なんぢ 若し キリスト また エリヤ かの 預言 何故 バプテスマ 施す
1 : 26 ヨハネ 答へ 言ふ にて バプテスマ 施す なん 知ら もの 一人 たて
1 : 27 即ち 我が きたる なり その 解く 足ら
1 : 28 これ ヨハネ バプテスマ 施し たり ヨルダン なる ベタ あり なり
1 : 29 明くる日 ヨハネ イエス 己が きたり 給ふ いふ 視よ これ 除く
1 : 30 われ 曾て わが 來る あり まされ より あり なり 云ひ 此の なり
1 : 31 もと 知ら ざり 然れ 彼の イスラエル 顯れ ため きたり にて バプテスマ 施す なり
1 : 32 ヨハネ また なし 言ふ われ 御靈 鴿 ごとく より 降り その 止れ
1 : 33 もと 知ら ざり され 遣し にて バプテスマ 施さ 給ふ もの 告げ なんぢ 御靈 くだり 止る これ 聖靈 にて バプテスマ 施す なる いひ 給へ
1 : 34 われ その たる 證せ なり
1 : 35 明くる日 ヨハネ また 二人 弟子 とも 立ち
1 : 36 イエス 歩み 給ふ いふ 視よ これ
1 : 37 かく 語る きき 二人 弟子 イエス 從ひ ゆき たれ
1 : 38 イエス 反り その ひき たる 言ひ たまふ 求むる いふ ラビ 釋き いへ いづこ 留り 給ふ
1 : 39 イエス 言ひ 給ふ きたれ さら 往き その 留り たまふ この とも 留れ ごろ なり
1 : 40 ヨハネ より 聞き イエス 從ひ 二人 うち 一人 シモン ペテロ 兄弟 アンデレ なり
1 : 41 この まづ 其の 兄弟 シモン 遇ひ われ メシヤ 釋け キリスト 遇へ 言ひ
1 : 42 イエス 連れ きたれ イエス 注め 言ひ 給ふ なんぢ ヨハネ シモン なり ケパ 釋け ペテロ 稱へ らる べし
1 : 43 明くる日 イエス ガリラヤ 往か ピリポ あひ 言ひ 給ふ われ 從へ
1 : 44 ピリポ アンデレ ペテロ なる ベツサイダ なり
1 : 45 ピリポ ナタナエル 遇ひ 言ふ モーセ 律法 録し ところ 預言 たち 録し 遇へ ヨセフ ナザレ イエス なり
1 : 46 ナタナエル 言ふ ナザレ より 善き 出づ べき ピリポ いふ 來り 見よ
1 : 47 イエス ナタナエル 己が きたる これ 指し 言ひ たまふ 視よ これ イスラエル なり その 虚僞 なし
1 : 48 ナタナエル 言ふ 如何に 知り 給ふ イエス 答え 言ひ たまふ ピリポ 呼ぶ まへ なんぢ 無花果 居る たり
1 : 49 ナタナエル 答ふ ラビ なんぢ なり イスラエル なり
1 : 50 イエス 答へ 言ひ 給ふ われ 無花果 をる たり 言ひ 因り 信ずる これ より 更に 大なる
1 : 51 また 言ひ 給ふ まこと 告ぐ ひらけ うへ 使 たち 昇り降り する 見る べし

( 967 ) 96% GRC
( 36 ) 4% GRC - JPN

( 54 ) 4% GRC - JPN
( 1460 ) 96% JPN

John 1:1

So Miyagawa / Japanese Taisho Kaiyaku: Gospel of John
 • Created on 2022-04-12 14:41:37
 • Modified on 2022-04-17 14:27:02
 • Aligned by So Miyagawa
Ἑλληνική Transliterate
Japanese
greekLit:tlg0031.tlg004.perseus_grc1
1 : 1 ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν λόγος
1 : 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν
1 : 3 πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν γέγονεν
1 : 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων
1 : 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν
1 : 6 ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ ἰωάννης
1 : 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ
1 : 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός
1 : 9 ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον
1 : 10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω
1 : 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον
1 : 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
1 : 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν
1 : 14 καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας
1 : 15 ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων , οὗτος ἦν ὃν εἶπον ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός μου ἦν
1 : 16 καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος
1 : 17 ὅτι νόμος διὰ μωσέως ἐδόθη χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ ἰησοῦ χριστοῦ ἐγένετο
1 : 18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε μονογενὴς υἱός , ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
1 : 19 καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν οἱ ἰουδαῖοι ἐξ ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτὸν σὺ τίς εἶ
1 : 20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο καὶ ὡμολόγησεν ὅτι οὐκ εἰμὶ ἐγὼ χριστός
1 : 21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν τί οὖν ἠλίας εἶ σύ καὶ λέγει οὐκ εἰμί προφήτης εἶ σύ καὶ ἀπεκρίθη οὔ
1 : 22 εἶπον οὖν αὐτῷ τίς εἶ ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ
1 : 23 ἔφη ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου καθὼς εἶπεν ἠσαΐας προφήτης
1 : 24 καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν φαρισαίων
1 : 25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ χριστὸς οὔτε ἠλίας οὔτε προφήτης
1 : 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ἰωάννης λέγων , ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
1 : 27 αὐτός ἐστιν ὀπίσω μου ἐρχόμενος ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος
1 : 28 ταῦτα ἐν βηθαβαρᾶ ἐγένετο πέραν τοῦ ἰορδάνου ὅπου ἦν ἰωάννης βαπτίζων
1 : 29 τῇ ἐπαύριον βλέπει ἰωάννης τὸν ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν καὶ λέγει ἴδε ἀμνὸς τοῦ θεοῦ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου
1 : 30 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός μου ἦν
1 : 31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων
1 : 32 καὶ ἐμαρτύρησεν ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν
1 : 33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ᾽ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν ἐφ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ
1 : 34 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ
1 : 35 τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο
1 : 36 καὶ ἐμβλέψας τῷ ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει ἴδε ἀμνὸς τοῦ θεοῦ
1 : 37 καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ ἰησοῦ
1 : 38 στραφεὶς δὲ ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς τί ζητεῖτε οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ ῥαββί λέγεται ἑρμηνευόμενον , διδάσκαλε ποῦ μένεις
1 : 39 λέγει αὐτοῖς ἔρχεσθε καὶ ἴδετε ἦλθον καὶ εἶδον ποῦ μένει καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὥρα δέ ἦν ὡς δεκάτη
1 : 40 ἦν ἀνδρέας ἀδελφὸς σίμωνος πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ
1 : 41 εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ εὑρήκαμεν τὸν μεσσίαν ἐστιν μεθερμηνευόμενον χριστός
1 : 42 καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ἰησοῦν ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ἰησοῦς εἶπεν σὺ εἶ σίμων υἱὸς ἰωνᾶ σὺ κληθήσῃ κηφᾶς ἑρμηνεύεται πέτρος
1 : 43 τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι
1 : 44 ἦν δὲ φίλιππος ἀπὸ βηθσαϊδά ἐκ τῆς πόλεως ἀνδρέου καὶ πέτρου
1 : 45 εὑρίσκει φίλιππος τὸν ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ ὅν ἔγραψεν μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ ναζαρέτ
1 : 46 καὶ εἶπεν αὐτῷ ναθαναήλ ἐκ ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι λέγει αὐτῷ φίλιππος ἔρχου καὶ ἴδε
1 : 47 εἶδεν ἰησοῦς τὸν ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ ἴδε ἀληθῶς ἰσραηλίτης ἐν δόλος οὐκ ἔστιν
1 : 48 λέγει αὐτῷ ναθαναήλ πόθεν με γινώσκεις ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ πρὸ τοῦ σε φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε
1 : 49 ἀπεκρίθη ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ ῥαββί σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ σὺ εἶ βασιλεὺς τοῦ ἰσραήλ
1 : 50 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ὅτι εἶπόν σοι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις μείζω τούτων ὄψει
1 : 51 καὶ λέγει αὐτῷ ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
1 : 1 太初 あり あり なり
1 : 2 この 太初 とも 在り
1 : 3 これ 由り 成り 成り たる よら 成り たる なし
1 : 4 生命 あり この 生命 なり
1 : 5 暗黒 照る 而して 暗黒 悟ら ざり
1 : 6 より 遣さ たる いで たり その ヨハネ いふ
1 : 7 この ため 來れ 就き なし また 凡て より 信ぜ なり
1 : 8 あら 就き 證せ 來れ なり
1 : 9 もろもろ てらす あり きたれ
1 : 10 あり 由り 成り たる 知ら ざり
1 : 11 かれ きたり 受け ざり
1 : 12 され 受け 即ち その 信ぜ なる あたへ 給へ
1 : 13 かかる 血脈 よら よら よら ただ より 生れ なり
1 : 14 肉體 なり 宿り たまへ その 榮光 たり 獨子 榮光 恩惠 眞理 にて 滿て
1 : 15 ヨハネ つき なし 呼はり 言ふ わが きたる 勝れ より あり なり 我が 曾て いへ 此の なり
1 : 16 その 充ち滿ち たる より 受け 恩惠 恩惠 加へ らる
1 : 17 律法 モーセ より 與へ られ 恩惠 眞理 イエス キリスト より 來れ なり
1 : 18 未だ なし ただ います 獨子 のみ 顯し 給へ
1 : 19 さて ユダヤ エルサレム より 祭司 レビ ヨハネ 遣し なんぢ なる 問は ヨハネ かく ごとし
1 : 20 乃ち 言ひあらはし 諱ま キリスト あら 言ひあらはせ
1 : 21 また 問ふ さら エリヤ なる 答ふ 然ら 問ふ かの 預言 なる 答ふ いな
1 : 22 ここ 言ふ なんぢ なる 遣し 人々 答へ 得る やう せよ なんぢ つき 言ふ
1 : 23 答へ 言ふ 預言 イザヤ 云へ 如く 直く せよ 荒野 はる なり
1 : 24 かの 遣さ たる パリサイ なり
1 : 25 また 問ひ 言ふ なんぢ 若し キリスト また エリヤ かの 預言 何故 バプテスマ 施す
1 : 26 ヨハネ 答へ 言ふ にて バプテスマ 施す なん 知ら もの 一人 たて
1 : 27 即ち 我が きたる なり その 解く 足ら
1 : 28 これ ヨハネ バプテスマ 施し たり ヨルダン なる ベタ あり なり
1 : 29 明くる日 ヨハネ イエス 己が きたり 給ふ いふ 視よ これ 除く
1 : 30 われ 曾て わが 來る あり まされ より あり なり 云ひ 此の なり
1 : 31 もと 知ら ざり 然れ 彼の イスラエル 顯れ ため きたり にて バプテスマ 施す なり
1 : 32 ヨハネ また なし 言ふ われ 御靈 鴿 ごとく より 降り その 止れ
1 : 33 もと 知ら ざり され 遣し にて バプテスマ 施さ 給ふ もの 告げ なんぢ 御靈 くだり 止る これ 聖靈 にて バプテスマ 施す なる いひ 給へ
1 : 34 われ その たる 證せ なり
1 : 35 明くる日 ヨハネ また 二人 弟子 とも 立ち
1 : 36 イエス 歩み 給ふ いふ 視よ これ
1 : 37 かく 語る きき 二人 弟子 イエス 從ひ ゆき たれ
1 : 38 イエス 反り その ひき たる 言ひ たまふ 求むる いふ ラビ 釋き いへ いづこ 留り 給ふ
1 : 39 イエス 言ひ 給ふ きたれ さら 往き その 留り たまふ この とも 留れ ごろ なり
1 : 40 ヨハネ より 聞き イエス 從ひ 二人 うち 一人 シモン ペテロ 兄弟 アンデレ なり
1 : 41 この まづ 其の 兄弟 シモン 遇ひ われ メシヤ 釋け キリスト 遇へ 言ひ
1 : 42 イエス 連れ きたれ イエス 注め 言ひ 給ふ なんぢ ヨハネ シモン なり ケパ 釋け ペテロ 稱へ らる べし
1 : 43 明くる日 イエス ガリラヤ 往か ピリポ あひ 言ひ 給ふ われ 從へ
1 : 44 ピリポ アンデレ ペテロ なる ベツサイダ なり
1 : 45 ピリポ ナタナエル 遇ひ 言ふ モーセ 律法 録し ところ 預言 たち 録し 遇へ ヨセフ ナザレ イエス なり
1 : 46 ナタナエル 言ふ ナザレ より 善き 出づ べき ピリポ いふ 來り 見よ
1 : 47 イエス ナタナエル 己が きたる これ 指し 言ひ たまふ 視よ これ イスラエル なり その 虚僞 なし
1 : 48 ナタナエル 言ふ 如何に 知り 給ふ イエス 答え 言ひ たまふ ピリポ 呼ぶ まへ なんぢ 無花果 居る たり
1 : 49 ナタナエル 答ふ ラビ なんぢ なり