Ἑλληνική | Parthian

# Texts: 2
Users:

ŠKZ - First paragraph

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
  • Created on 2017-05-24 12:02:37
  • Modified on 2021-11-12 14:51:05
  • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian
فارسی
ἐγὼ Μασδαασνης θεὸς Σαπώρης , βασιλεὺς βασιλέων Ἀριανῶν κ [ α ] Ἀναριανῶ [ ν , ἐκ γέ ] νους θεῶν , υἱὸς Μ [ ασδα ] ασνου θεοῦ [ Ἀρ ] τ [ α ] ξάρου βασιλέως βασιλέων Ἀριανῶν ἐκ γένους θεῶν , ἔγγονος θεοῦ Παπάκ [ ου ] βασιλέως  τοῦ Ἀριανῶν ἔθνου [ ς δεσπότης εἰμ ] .
Az , mazdēzn baγ Šābuhr , šāhān šāh Ērān ud Anēran , čihr yazdān , puhr mazdēzn baγ Ardašīr , šāhān šāh Ērān , čihr yazdān , puhrēpuhr baγ Pābag šāh , Ērānšahr xwadāy ahēm .
من , بغ مزدیسن , شاپور شاهان شاه ایران و انیران , که چهر از یزدان ( دارد ) , پسر بغ مزدیسن اردشیر شاهان شاه ایران که چهر از یزدان ( دارد ) , نوه‌ی بغ بابک شاه ایرانشهر , فرمانروا هستم .

( 20 ) 32% GRC
( 43 ) 68% GRC - XPR_

( 29 ) 72% GRC - XPR_
( 11 ) 28% XPR_

( 29 ) 72% GRC - XPR_
( 11 ) 28% XPR_

Shapur I's inscription at the Ka'ba-ye Zartosht - 5th Paragaph

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
  • Created on 2017-08-23 20:55:31
  • Modified on 2021-11-12 14:51:24
  • Translated by Farnoosh Shamsian
  • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian
فارسی
καὶ ταῦτα τὰ τοσαῦτα ἔθνη καὶ τοὺς δεσπότας τῶν ἐθνῶν τῶν ἐκ παντὸς μέρους πάντας ἡμεῖν [ εἰς φόρους καὶ δουλ ] είαν ἐστήσα [ μ ] εν .
Ud im āwand šahr ud šahrδār ud pādgōsbān harw amā pad bāž ud bandagīf awestād ahēnd .
و این چند سرزمین و فرمانروایان ِِ سرزمین‌ها از هر بخش , همه را به باج و بردگی برای ما ایستاندیم .

( 1 ) 3% GRC
( 28 ) 97% GRC - XPR_

( 15 ) 88% GRC - XPR_
( 2 ) 12% XPR_

( 15 ) 88% GRC - XPR_
( 2 ) 12% XPR_