Ἑλληνική | Parthian

# Texts: 3
Users:

ŠKZ Paragraph 32

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
 • Created on 2021-10-26 12:01:49
 • Modified on 2021-11-12 14:52:04
 • Translated by Jake Nabel
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian
English
κατ’ ἐκεῖνο οὖν , ὅτι οἱ θεοὶ ἡμᾶς οὕτως δαστικερτας ἔκτισαν καὶ εἰς τὴν βοήθιαν τῶν θεῶν ταῦτα τὰ τοσαῦτα ἔθνη ἐζητήσαμεν καὶ κατέχομεν , διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς δὲ κατὰ ἔθνος καὶ ἔθνος πολλὰ πυρεῖα γουαραθραν ἱδρύσαμεν καὶ πολλοῖς ἀνθρώποις μάγοις τὰ ἀγαθὰ ἐποιήσαμεν .
Ud *ēd-rāδ [ kaδ ] yazad amā ēd gōnag dastgerd karēnd ud pad yazdān pušt im āwand šahr wxāzām ud dārām , ōh amā-ž šahr ō šahr was ādur Warhrān nišāst ud was moγmard kirbagīf kerd ud wuzurg yazdān windārišn kerd .
And for this reason since the gods made me their ward in this way , and with the support of the gods I acquired and possess these so numerous lands therefore many Bahram fires have been established by me , many good Magi ordained , and the cults of the gods made great .

( 5 ) 11% GRC
( 41 ) 89% GRC - XPR_

( 40 ) 91% GRC - XPR_
( 4 ) 9% XPR_

( 40 ) 91% GRC - XPR_
( 4 ) 9% XPR_

ŠKZ Paragraph 44

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
 • Created on 2021-10-26 12:04:54
 • Modified on 2021-11-12 14:51:57
 • Translated by Jake Nabel
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian
English
καὶ τῶν ὑπὸ τὴν δεσποτείαν ἡμῶν γεγονότων ἀρταξάρου βασιλέως τῆς ἀδιαβηνῆς , ἀρταξάρου βασιλέως τῆς κιρμανζηνῆς , δηνακης βασιλίσσης μησων δαστικιρτ σαπωρ , ἀμαζασπου τοῦ βασιλέως τῆς ἰβηρίας , οὐαλάσσου τοῦ ἐγ βασιλέων υἱοῦ παβάκου
abar amā xwadāyīf būd : Ardašīr Nōdšīragān šāh , Ardašīr Kermān šāh , Dēnag Mēšān bāmbišn , dastgerd Šābuhr , ( H ) amāzāsp Wiržān šāh , Wala ( x ) š wispuhr Pābagān
[ And here stand written those ] who lived under my rule : Ardashir , the king of Adiabene ; Ardashir , the king of Kerman ; Denag , the queen of Meshan , the ‘dastgerd’ of Shapur ; ( H ) amazasp , the king of Iberia ; Vologaeses ( Walaxsh ) , the prince and son of Pabag ;

( 5 ) 14% GRC
( 30 ) 86% GRC - XPR_

( 25 ) 71% GRC - XPR_
( 10 ) 29% XPR_

( 25 ) 71% GRC - XPR_
( 10 ) 29% XPR_

ŠKZ Paragraph 51

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
 • Created on 2021-10-26 12:06:42
 • Modified on 2021-11-12 14:51:50
 • Translated by Jake Nabel
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian
English
νῦν , ὥσπερ ἡμεῖς ἐπὶ τὰς χρείας καὶ θρησκείας τῶν θεῶν σπουδάζομεν καὶ τῶν θεῶν κτίσμα ἐσμὲν καὶ εἰς βοήθιαν τῶν θεῶν ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη ἐζητήσαμεν καὶ κατέσχαμεν καὶ ὄνομα καὶ ἀνδρείαν ἐπεποιησάμεθα , κἀκεῖνος δέ , ὅστις μεθ’ ἡμᾶς ἔσται καὶ εὐτυχὴς ἔσται , κἀκεῖνος ἐπὶ τὰς χρείας καὶ θρησκείας τῶν θεῶν σπουδασάτω , ἵνα οἱ θεοὶ βοηθοὶ αὐτῷ ἔσονται καὶ δαστικιρτην ἑαυτῶν ποιήσονται .
Awās čawāγōn amā abar yazdān īr ud kerdagān *tuxšām , ud yazdān dastgerd ahēm , ud pad yazdān aδyāwarīf im āwand šahr wxāšt ud derd , nām ud nēwīf kerd , haw-iž paš amā bawād ud farrox *ahād , haw-iž abar yazdān īr ud kerdagān *tuxšād , yazad aδyāwar bawānd ud dastgerd karānd
As I now apply myself to affairs and the cult-business for the gods and am the ‘dastgerd’ of the gods , and as I with the help of the gods acquired and possess these so numerous lands , and acquired fame and bravery , [ in this way ] should whoever will come after me and will be successful apply themselves to affairs and the cult-business for the gods , so that the gods will be an aid [ to him ] and will make [ him ] their ‘dastgerd’

( 7 ) 10% GRC
( 60 ) 90% GRC - XPR_

( 50 ) 89% GRC - XPR_
( 6 ) 11% XPR_

( 50 ) 89% GRC - XPR_
( 6 ) 11% XPR_