Ἑλληνική | Parthian_tr

# Texts: 1
Users:

The inscription of Shapur I at Naqsh-e rajab

Farnoosh Shamsian / ŠNRb
  • Created on 2017-05-24 11:27:51
  • Modified on 2018-04-28 07:40:16
  • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian_tr
فارسی
τὸ πρόσωπον τοῦτο Μασδάσνου θεοῦ Σαπώρου , βασιλέως βασιλέων Ἀριανῶν καὶ Ἀναριανῶν ἐκ γένους θεῶν , υἱοῦ Μασδάσνου θεοῦ Ἀρταξάρου , βασιλέως βασιλέων Ἀριανῶν , ἐκ γένους θεῶν , ἐκγόνου θεοῦ Παπάκου βασιλέως .
ptkr znH mzdyzn ALHA šhypwhr MLKYN MLKA ’ry’n W ’ny’ry’n MNW šyhr MN y’ztn BRY mzdyzn ALHA ’rthštr MLKYN MLKA ’ry’n MNW šyhr MN y’ztn BRYLBRY ALHA p’pk MLKA .
این پیکر بغ مزدیسن شاپور شاهان شاه ایران و انیران ( است ) که چهر از یزدان ( دارد ) , پسر بغ مزدیسن اردشیر شاهان شاه ایران که چهر از یزدان ( دارد ) , نوه بغ بابک شاه .

( 6 ) 18% GRC
( 28 ) 82% GRC - XPR

( 27 ) 90% GRC - XPR
( 3 ) 10% XPR

( 27 ) 90% GRC - XPR
( 3 ) 10% XPR