Ἑλληνική | Português

# Texts: 2

Nomes próprios Hesíodo-Teogonia

Allan Pradella /
Ἑλληνική
Português
français
Ἥβη
Ἀθηνᾶ
Ἀπόλλων
Ἄρτεμις
Ἀφροδίτη
Διώνη
Ἑλικῶνι
Ζεύς
ἥλιος
Ἥρα
Ἡσίοδος
Κρόνος
Μοῦσαι
Νύξ
Ὀλμειοῦ
Ποσειδῶν
Σελήνην
Ὠκεανός
Ὕλη
Ἀλκμήνης
Ἄρης
Ἀμφιγυήεις
Ἐννοσίγαιος
Ἐρινύς
Ψαμάθη
Δῖος
Πρωτώ
Δωτώ
Δυναμένη
Κοῖος
Φοίβη
Νημερτής
Ἀκταίη
Ἀγαυή
Ἁλίη ; Ἁλία
Πανόπεια
Περσηίς
Ἀκάστη
Ῥόδειά
Γαλάτεια
Γλαύκη
Δυναμένη
Δωρίς
Θάλεια
Θόη
Δυναμένη
Ἰάνειρα
Κλυμένη
Κυμοδόκη
Κυμοθόη
Μελίτη
Πρωτώ
Σπειώ
Φέρουσα
Γαῖα
Θάλεια
Hebe
Atena
Apolo
Ártemis
Afrodite
Dione
Hélicon
Zeus
Hélio
Hera
Hesíodo
Crono
Musas
Noite
Olmeu
Posídon
Selene
Oceano
Hile
Alcmena
Ares
epith . of Hephaestus
Nome de Posídon , Treme Terra .
Erínias
Psâmate
Zeus
Proto
Doto
Dinâmene
Céos
Febe
Nemertes
Acteia
Agave
Halia ; Halie
Panopeia
Perseide
Acaste
Rhodeia
Galateia
Glauce
Dinâmene
Dóris
Talia
Toe
Dinamene
Ianeira ( Ianira )
Clímene
Cimódoce ( Cimodoceia )
Cimótoe
Mélite
Proto
Espio
Ferusa
Gaia
Talia
Hébé
Athèna
Apollon
Artémis
Aphroditè
Diônè
Hélikôn
Zeus
Hélios
Hèra
Hésiode
Kronos
Muses
Nuit
Olmius
Poseidôn
Sélènè
Okéanos
Hylè
Alcmène
Arès


Erinyes
Psamathe
Zeus
Proto
Dótò
Dynaménè
kœos
Phœbè
Nèmertès
Actaeé
Agauè
Halia ; Haliè
Panopé
Perseis
Acaste
Rhodeia
Galateia ( Galatée )
Glaukè
Dynaménè
Dôris
Thaleia ( Thalie )
Thoè
Dynamène
Ianeira
Klyménè ( Clymène )
Kymodokè
Kymothoè
Mélitè
Proto
Spéio
Phérousa
Gaea
Thaleia

( 1 ) 2% GRC
( 57 ) 98% GRC - POR

( 63 ) 86% GRC - POR
( 10 ) 14% POR

( 63 ) 86% GRC - POR
( 10 ) 14% POR

Hom. Od. 1.95-1.105

David Verzola Felts / Classwork-UnespProjects / Odisseia
  • Created on 2022-02-21 07:48:21
  • Modified on 2022-03-23 00:50:46
  • Translated by WERNER, C.; BÉRARD, V.
  • Aligned by David Verzola Felts
Ἑλληνική
Português
français
urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc1:1.95-1.105
urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.werner:1.95-1.105
urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.bérard:1.95-1.105
ὣς εἰποῦσ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα ,
ἀμβρόσια χρύσεια , τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν
ἠδ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῆις ἀνέμοιο ·
εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος , ἀκαχμένον ὀξέι χαλκῶι ,
βριθὺ μέγα στιβαρόν , τῶι δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
ἡρώων , τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη .
βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα ,
στῆ δ᾽ Ἰθάκης ἐνὶ δήμωι ἐπὶ προθύροις Ὀδυσῆος ,
οὐδοῦ ἐπ᾽ αὐλείου · παλάμηι δ᾽ ἔχε χάλκεον ἔγχος ,
εἰδομένη ξείνωι , Ταφίων ἡγήτορι Μέντηι .
Após falar assim , atou aos pés belas sandálias ,
imortais , douradas , que a levavam sobre as águas
e sobre a terra sem-fim como lufadas de vento .
Tomou a brava lança , afiada com ponta de bronze ,
pesada , grande , robusta , com que subjuga filas de varões
heróis contra quem tem rancor , a de pai ponderoso .
E partiu , dos cumes do Olimpo lançou-se
e parou na cidade de Ítaca , no pórtico de Odisseu ,
no umbral do pátio , e na palma trazia lança brônzea ,
na forma de um aliado , o líder dos táfios , Mentes .
A ces mots , la déesse attacha sous ses pieds ses plus belles sandales ' et s ' en vint , en plongeant des cimes de l ' Olympe , prendre terre en Ithaque , sous le porche d ' Ulysse . Sur le seuil de la cour , lance de bronze en main , elle semblait un hôte : on aurait dit Mentès , le doge de Taphos .

( 18 ) 22% GRC
( 64 ) 78% GRC - POR

( 82 ) 75% GRC - POR
( 27 ) 25% POR

( 82 ) 75% GRC - POR
( 27 ) 25% POR