Ἑλληνική | Latin

# Texts: 1
Users:

Alignment of Plato's Timaeus (27d-28a), Cicero's Latin translation (3), and Lamb's English translation (27d-28a)

Clifford Robinson /
  • Created on 2021-10-17 14:35:14
  • Modified on 2021-10-17 14:46:05
  • Translated by Cicero and Lamb
  • Aligned by Clifford Robinson
Ἑλληνική
Latin
English
τί τὸ ὂν ἀεί , γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον , καὶ τί τὸ γιγνόμενον μὲν ἀεί , ὂν δὲ οὐδέποτε ; τὸ μὲν δὴ νοήσει μετὰ λόγου περιληπτόν , ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄν , τὸ δ᾽ αὖ δόξῃ μετ᾽ αἰσθήσεως ἀλόγου δοξαστόν , γιγνόμενον καὶ ἀπολλύμενον , ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν . πᾶν δὲ αὖ τὸ γιγνόμενον ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς ἐξ ἀνάγκης γίγνεσθαι :
Quid est , quod semper sit neque ullum habeat ortum , et quod gignatur nec umquam sit ? Quorum alterum intellegentia et ratione conprehenditur , quod unum atque idem semper est ; alterum , quod adfert opinionem sensus rationis expers , quod totum opinabile est , id gignitur et interit nec umquam esse vere potest . Omne autem , quod gignitur , ex aliqua causa gigni necesse est ;
What is that which is Existent always and has no Becoming ? And what is that which is Becoming always and never is Existent ? Now the one of these is apprehensible by thought with the aid of reasoning , since it is ever uniformly existent ; whereas the other is an object of opinion with the aid of unreasoning sensation , since it becomes and perishes and is never really existent . Again , everything which becomes must of necessity become owing to some Cause ;

( 16 ) 25% GRC
( 48 ) 75% GRC - LAT

( 45 ) 65% GRC - LAT
( 24 ) 35% LAT

( 45 ) 65% GRC - LAT
( 24 ) 35% LAT