Ἑλληνική | Latin

# Texts: 1

Sappho31

Christoph Kugelmeier /
Ἑλληνική
Latin
Deutsch
φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν ' ὤνηρ , ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνείσας ὐπακούει
Ille mi par esse deo videtur ,
Ille , si fas est , superare divos ,
Qui sedens adversus identidem te
Spectat et audit
Den Göttern gleich
scheint mir der Mann ,
der neben dir , nahe ,
deiner süßen Stimme ,
deinem lockenden Lachen lauscht .

( 16 ) 89% GRC
( 2 ) 11% GRC - LAT

( 2 ) 8% GRC - LAT
( 22 ) 92% LAT

( 2 ) 8% GRC - LAT
( 22 ) 92% LAT