Ἑλληνική | italiano

# Texts: 369
# Translation Pairs: 8913
# Unique Translation Pairs: 7118

Demostene, Terza Olintiaca, 3-4

cristiana caserta / oratoria
Ἑλληνική Transliterate
italiano
[ 3 ]    μὲν οὖν παρὼν καιρός , εἴπερ ποτέ , πολλῆς φροντίδος καὶ βουλῆς δεῖται · ἐγὼ δ ' οὐχ τι χρὴ περὶ τῶν παρόντων συμβουλεῦσαι χαλεπώτατον ἡγοῦμαι , ἀλλ ' ἐκεῖν ' ἀπορῶ , τίνα χρὴ τρόπον , ἄνδρες Ἀθηναῖοι , πρὸς ὑμᾶς περὶ αὐτῶν εἰπεῖν . πέπεισμαι γὰρ ἐξ ὧν παρὼν καὶ ἀκούων σύνοιδα , τὰ πλείω τῶν πραγμάτων ἡμᾶς ἐκπεφευγέναι τῷ μὴ βούλεσθαι τὰ δέοντα ποιεῖν τῷ μὴ συνιέναι . ἀξιῶ δ ' ὑμᾶς , ἂν μετὰ παρρησίας ποιῶμαι τοὺς λόγους , ὑπομένειν , τοῦτο θεωροῦντας , εἰ τἀληθῆ λέγω , καὶ διὰ τοῦτο , ἵνα τὰ λοιπὰ βελτίω γένηται · ὁρᾶτε γὰρ ὡς ἐκ τοῦ πρὸς χάριν δημηγορεῖν ἐνίους εἰς πᾶν προελήλυθε μοχθηρίας τὰ παρόντα .
[ 4 ]    Ἀναγκαῖον δ ' ὑπολαμβάνω μικρὰ τῶν γεγενημένων πρῶτον ὑμᾶς ὑπομνῆσαι . μέμνησθ ' , ἄνδρες Ἀθηναῖοι , ὅτ ' ἀπηγγέλθη Φίλιππος ὑμῖν ἐν Θρᾴκῃ τρίτον τέταρτον ἔτος τουτὶ Ἡραῖον τεῖχος πολιορκῶν . τότε τοίνυν μὴν μὲν ἦν μαιμακτηριών · πολλῶν δὲ λόγων καὶ θορύβου γιγνομένου παρ ' ὑμῖν ἐψηφίσασθε τετταράκοντα τριήρεις καθέλκειν καὶ τοὺς μέχρι πέντε καὶ τετταράκοντ ' ἐτῶν αὐτοὺς ἐμβαίνειν [ 5 ] καὶ τάλανθ ' ἑξήκοντ ' εἰσφέρειν . καὶ μετὰ ταῦτα διελθόντος τοῦ ἐνιαυτοῦ τούτου ἑκατομβαιών , μεταγειτνιών , βοηδρομιών · τούτου τοῦ μηνὸς μόγις μετὰ τὰ μυστήρια δέκα ναῦς ἀπεστείλατ ' ἔχοντα κενὰς Χαρίδημον καὶ πέντε τάλαντ ' ἀργυρίου . ὡς γὰρ ἠγγέλθη Φίλιππος ἀσθενῶν τεθνεώς ( ἦλθε γὰρ ἀμφότερα ) , οὐκέτι καιρὸν οὐδένα τοῦ βοηθεῖν νομίσαντες ἀφεῖτ ' , ἄνδρες Ἀθηναῖοι , τὸν ἀπόστολον . ἦν δ ' οὗτος καιρὸς αὐτός · εἰ γὰρ τότ ' ἐκεῖσ ' ἐβοηθήσαμεν , ὥσπερ ἐψηφισάμεθα , προθύμως , οὐκ ἂν ἠνώχλει νῦν ἡμῖν Φίλιππος σωθείς .
Il momento attuale , se mai altre volte , necessita di molta riflessione e volontà ; io non ritengo molto difficile consigliare che cosa sia necessario per le attuali circostanze ; ma sono in difficoltà in questo : in che modo , Ateniesi , parlarvi di queste cose . A partire da ciò che ho imparato , partecipando e ascoltando , sono convinto che la maggior parte degli avvenimenti ci siano sfuggiti di mano più per il non voler fare ciò che si doveva che per il non comprendere . Vi prego quindi , se faccio i ( miei ) discorsi con franchezza , di tollerarli badando a questo : se dico la verità ; e per questo scopo : che il futuro sia migliore . Vedete infatti che dal fatto che alcuni parlano in pubblico per il favore popolare la situazione attuale è giunta a un totale degrado . Ritengo necessario ricordarvi pochi fatti fra quelli accaduti . Vi ricordate , Ateniesi , che vi fu annunciato che Filippo tre o quattro anni fa ( era ) in Tracia e assediava Heraion Teichos : era allora il mese di maimacteriore ; dopo molti discorsi e la confusione sorta fra di voi , deliberaste di armare quaranta triremi , di imbarcare tutti i cittadini fino a quarantacinque anni di età e di effettuare un prelievo fiscale di sessanta talenti . Dopo questi fatti , trascorso il resto dell’anno , ecatombeone , metagitonione , boedromione . In questo mese , dopo la celebrazione dei misteri , a stento avete inviato Caridemo con dieci navi sguarnite e cinque talenti d’argento . Quando fu annunciato che Filippo era malato o morto ( giunsero infatti entrambe ) , pensando che non fosse più il tempo di aiutare , abbandonaste , Ateniesi , la spedizione . Era quello , invece , il momento . Se avessimo fornito aiuto allora in quel luogo , come avevamo deciso , con decisione , ora Filippo , risanato , non ci molesterebbe .

( 81 ) 27% GRC
( 215 ) 73% GRC - ITA

( 276 ) 83% GRC - ITA
( 58 ) 17% ITA

Homer, iliad 21.1-53 - Grc vs Ger, Voss translation

Chiara Palladino / Homer, Iliad, 21.1-53
Ἑλληνική Transliterate
italiano
Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο Ξάνθου δινήεντος , ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς , ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε πρὸς πόλιν , περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο ἤματι τῷ προτέρῳ , ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ · τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες , ἠέρα δ’ Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν · ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην , ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ , βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα , ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον · οἳ δ’ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας . ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται φευγέμεναι ποταμὸν δέ · τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης , ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ · ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν . Αὐτὰρ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσιν , δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος φάσγανον οἶον ἔχων , κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα , τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην · τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς ἄορι θεινομένων , ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ . ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου δειδιότες · μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν · ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς . δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων , ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος · τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς , δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι , τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι , δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας . αὐτὰρ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων . Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι , τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα ἐννύχιος προμολών · δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ τάμνε νέους ὄρπηκας , ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν · τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς . καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε νηυσὶν ἄγων , ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε · κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν Ἴμβριος Ἠετίων , πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην · ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα . ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο · δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν , ὅς μιν ἔμελλε πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι . τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος , οὐδ’ ἔχεν ἔγχος , ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε · τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ , κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα · ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν ·
Ma quando giunsero al guado del fiume bella corrente , lo Xanto vorticoso , che l ' immortale Zeus generò , qui li tagliò in due , e gli uni cacciò per la piana verso la rocca , dove gli Achei atterriti fuggivano il giorno avanti , quando infuriava Ettore illustre ; essi ora in fuga si rovesciavano ; ed Era stese davanti a loro nebbia profonda per trattenerli ; l ' altra metà s ' affollava sul fiume acque profonde , gorghi d ' argento ; vi si gettavano con gran fracasso , le cupe correnti muggivano , forte rumoreggiavano intorno le sponde ; essi fra urla nuotavano di qua e di , girando nei vortici . Come svolazzano le cavallette sotto la vampa del fuoco , fuggendo al fiume : fiammeggia il fuoco instancabile sorto improvvisamente ; tra l ' acqua esse s ' appiattano ; così sotto Achille il corso del fiume gorghi profondi s ' empì di fracasso confuso d ' uomini e di cavalli . Allora il divino Pelide lasciò l ' asta sulla ripa , fra i tamerischi , e pari a un dio si slanciò , armato solo di spada , male vendette pensando in cuore , e in tondo menava ; si levò un gemito orrendo dei colpiti di spada , l ' acqua arrossava di sangue . Come sotto un delfino enorme gli altri pesci fuggendo riempiono i fondi del porto , sicuro ancoraggio , spauriti : ché quello divora chi può raggiungere ; così lungo l ' acque del fiume tremendo i Troiani s ' appiattavano sotto le ripe . E Achille quando ebbe stanche le mani di massacrare , scelse nel fiume dodici giovani vivi , inferie pel morto Patroclo Meneziade : li tirò fuori , istupiditi come cerbiatti , legò dietro le braccia con le cinghie robuste ch ' essi avevano intorno alle morbide tuniche , e li diede ai compagni , da portare alle concave navi ; egli balzò ancora avanti , avido di massacro . E s ' imbatté in un figlio di Priamo Dardanide , che fuggiva dal fiume , Licàone ; lui stesso l ' aveva preso e strappato per forza dalla vigna paterna , sopraggiungendo di notte ; da un fico col bronzo affilato i nuovi rami tagliava , che sponda di carro gli fossero ; ma Achille glorioso gli piombò addosso , improvvisa sciagura . Allora dovunque lo portò a Lemno la ben costruita per nave , e lo vendette , lo comprò il figlio di Giasone : un ospite lo liberò e pagò molto , l ' imbrio Eezíone , lo mandò in Arisbe divina ; da cui fuggendo raggiunse la casa paterna ; undici giorni della sua gente godette in cuore , tornato da Lemno ; ma al dodicesimo ancora un dio lo gettò tra le mani d ' Achille , che lo doveva spedire all ' Ade , benché non volesse discendervi . Dunque lo vide Achille glorioso piede veloce nudo , senz ' elmo e scudo , e neppur l ' asta aveva , ma tutto in terra aveva gettato ; lo sfiniva il sudore fuggendo dal fiume , e la stanchezza spossava i ginocchi . Disse allora irritato al suo cuore magnanimo :

( 94 ) 22% GRC
( 334 ) 78% GRC - ITA

( 449 ) 81% GRC - ITA
( 102 ) 19% ITA

Homer, Iliad XXI 1-53: Gr vs Italian (Romagnoli)

Chiara Palladino / Homer, Iliad, 21.1-53
Ἑλληνική Transliterate
italiano
Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο Ξάνθου δινήεντος , ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς , ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε πρὸς πόλιν , περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο ἤματι τῷ προτέρῳ , ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ · τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες , ἠέρα δ’ Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν · ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην , ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ , βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα , ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον · οἳ δ’ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας . ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται φευγέμεναι ποταμὸν δέ · τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης , ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ · ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν . Αὐτὰρ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσιν , δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος φάσγανον οἶον ἔχων , κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα , τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην · τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς ἄορι θεινομένων , ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ . ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου δειδιότες · μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν · ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς . δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων , ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος · τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς , δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι , τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι , δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας . αὐτὰρ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων . Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι , τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα ἐννύχιος προμολών · δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ τάμνε νέους ὄρπηκας , ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν · τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς . καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε νηυσὶν ἄγων , ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε · κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν Ἴμβριος Ἠετίων , πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην · ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα . ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο · δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν , ὅς μιν ἔμελλε πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι . τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος , οὐδ’ ἔχεν ἔγχος , ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε · τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ , κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα · ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν ·
Ma poi che giunser presso la bella corrente del fiume , del vorticoso Xanto , cui padre fu Giove immortale , quivi in due parti li ruppe , spingendone l’una sul piano , verso la rocca d’Ilio , dov’erano innanzi alla furia d’ Ettore , il giorno innanzi , fuggiti sgomenti , gli Achivi . Si rovesciarono qui , fuggiaschi ; e caligine fitta Era distese a salvarli , su loro . Ma furono gli altri sospinti verso il fiume profondo , dai gorghi d’argento . Giù con fracasso grande piombarono : l’alta corrente strepito diede , cupe le rive rombarono attorno . Quelli , nuotavano urlando qua , là , mulinati dai gorghi . Come allorché locuste , dall’impeto spinte d’un fuoco , fuggiasche verso un fiume svolazzano : surta improvvisa , arde la fiamma implacata , si gittano quelle nei gorghi : tal , per la furia d’Achille , la fonda corrente del Xanto d’uomini , di cavalli s’empiea , di confuso tumulto . E quel divino , lasciò , sopra la sponda , la picca poggiata ai tamerischi , balzò , pari a un Nume , nell’acqua , sola stringendo la spada , volgendo in cuor suo crudi scempi . Colpiva tutto in giro : la spada feriva , sorgeva misero il grido , rossi correvano i gorghi di sangue . Come allorché , dinanzi l’immane delfin , gli altri pesci fuggono , e negli anfratti s’accalcan d’un porto securo , tutti sgomenti , ché quanti ne giunge , l’inghiotte vorace : similemente i Troiani , pei flutti del fiume tremendo , si rannicchiavano sotto le ripe . Or , poi ch’egli le mani ebbe di strage stanche , dai vortici dodici trasse giovani vivi , che il fio pagasser di Patroclo spento . Fuori dall’acqua , come cerbiatti sgomenti , li trasse , e dietro il dorso a tutti le mani avvinghiò ccn le cinghie ch’essi portavan , polite , sovresse le tuniche molli : quindi li diede ai compagni , che sopra le navi ricurve li conducessero . Ed egli proruppe di nuovo alla strage . Qui si trovò con uno dei figli di Priamo a fronte , con Licaone , fuggiasco dal fiume . Già un tempo rapito in un agguato notturno l’avea dai poderi del padre . Esso d’un caprifico tagliava le rame novelle con l’affilata scure , per farne d’un carro le sponde , quando su lui piombò l’improvviso flagello d’Achille , che lo mandò , sovresse le navi , per venderlo a Lemno , e ne die’ prezzo Eumèo , figli noi di Giasone . D’Eumèo quindi un ospite . Elione di rubro , con molti presenti lo riscattò , che ad Arisba divina lo addusse ; e di furto quindi fuggito , era giunto di nuovo alla casa del padre . Undici giorni potè , scampato da Lemno , godere la compagnia dei suoi cari ; perché nel duodecimo , un Nume sotto le mani d’Achille di nuovo il gittò , che doveva d’Ade alla casa spedirlo , sebbene a mal grado vi andasse . Come lo vide , Achille veloce di pie’ , tutto ignudo , senza né scudo né elmo né lancia stringeva , ché a terra tutto gittato avea : ché dal fiume fuggendo , sudore lo macerava , e grave stanchezza fiaccava i ginocchi tutto crucciato , cosí si volse al magnanimo cuore :

( 118 ) 28% GRC
( 310 ) 72% GRC - ITA

( 411 ) 72% GRC - ITA
( 160 ) 28% ITA

Baccanti

Francesco Mambrini /
  • Created on 2017-05-15 15:44:51
  • Modified on 2017-05-18 08:48:28
  • Aligned by Francesco Mambrini
Ἑλληνική Transliterate
italiano
urn:cts:greekLit:tlg0006.tlg017.perseus-grc1
ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χθόνα
Διόνυσος , ὃν τίκτει ποθ᾽ Κάδμου κόρη
Σεμέλη λοχευθεῖσ᾽ ἀστραπηφόρῳ πυρί :
μορφὴν δ᾽ ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν
πάρειμι Δίρκης νάματ᾽ Ἰσμηνοῦ θ᾽ ὕδωρ .
ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς κεραυνίας
τόδ᾽ ἐγγὺς οἴκων καὶ δόμων ἐρείπια
τυφόμενα Δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα ,
ἀθάνατον Ἥρας μητέρ᾽ εἰς ἐμὴν ὕβριν .
αἰνῶ δὲ Κάδμον , ἄβατον ὃς πέδον τόδε
τίθησι , θυγατρὸς σηκόν : ἀμπέλου δέ νιν
πέριξ ἐγὼ ' κάλυψα βοτρυώδει χλόῃ .
λιπὼν δὲ Λυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας
Φρυγῶν τε , Περσῶν θ᾽ ἡλιοβλήτους πλάκας
Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύσχιμον χθόνα
Μήδων ἐπελθὼν Ἀραβίαν τ᾽ εὐδαίμονα
Ἀσίαν τε πᾶσαν , παρ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα
κεῖται μιγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις θ᾽ ὁμοῦ
πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους πόλεις ,
ἐς τήνδε πρῶτον ἦλθον Ἑλλήνων πόλιν ,
τἀκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐμὰς
τελετάς , ἵν᾽ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς .
πρώτας δὲ Θήβας τῆσδε γῆς Ἑλληνίδος
ἀνωλόλυξα , νεβρίδ᾽ ἐξάψας χροὸς
θύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα , κίσσινον βέλος :
ἐπεί μ᾽ ἀδελφαὶ μητρός , ἃς ἥκιστα χρῆν ,
Διόνυσον οὐκ ἔφασκον ἐκφῦναι Διός ,
Σεμέλην δὲ νυμφευθεῖσαν ἐκ θνητοῦ τινος
ἐς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους ,
Κάδμου σοφίσμαθ᾽ , ὧν νιν οὕνεκα κτανεῖν
Ζῆν᾽ ἐξεκαυχῶνθ᾽ , ὅτι γάμους ἐψεύσατο .
τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾤστρησ᾽ ἐγὼ
μανίαις , ὄρος δ᾽ οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν :
σκευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγκασ᾽ ὀργίων ἐμῶν ,
καὶ πᾶν τὸ θῆλυ σπέρμα Καδμείων , ὅσαι
γυναῖκες ἦσαν , ἐξέμηνα δωμάτων :
ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμειγμέναι
χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις ἧνται πέτραις .
δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ᾽ ἐκμαθεῖν , κεἰ μὴ θέλει ,
ἀτέλεστον οὖσαν τῶν ἐμῶν βακχευμάτων ,
Σεμέλης τε μητρὸς ἀπολογήσασθαί μ᾽ ὕπερ
φανέντα θνητοῖς δαίμον᾽ ὃν τίκτει Διί .
Suol di Tebe , a te giungo . Io son Diòniso ,
generato da Giove , e da Semèle
figlia di Cadmo , a cui disciolse il grembo
del folgore la fiamma . Ora , mutate
le sembianze celesti in forma umana ,
di Dirce all’acqua , ai flutti ismeni vengo .
Dell’arsa madre a questa reggia presso
veggo la tomba ; le rovine veggo
della sua casa , ove il celeste fuoco
fumiga , vivo ancor : della vendetta
d’Era contro mia madre eterno segno .
lode a Cadmo che inaccesso volle
questo recinto , e sacro alla sua figlia ;
ed io lo ascosi sotto tralci e grappoli .
Abbandonati i lidî solchi e i frigi ,
feraci d’oro , e i persiani campi
saettati dal sole , e le città
di Battria , e il gelo della nuda terra ,
all’Arabia Felice e all’Asia giunto
che presso giace al salso mare , e vanta
città belle turrite , popolose
d’Ellèni e insiem di barbari , e le danze
quivi introdotte e i riti miei , ché chiaro
fosse ai moitali ch’io son nume , a questa
città d’Ellèni primamente io giunsi .
E l’urlo eccitatore in Tebe prima
che in ogni altra città d’Ellade alzai ,
e le addossai del daino il vello , e in pugno
le posi il tirso , il giavellotto d’ellera ,
perchè le suore di mia madre , quelle
che meno lo dovean , disser che mai
figlio non fu Diòniso di Giove ,
e che Semèle , da un mortale incinta ,
a Giove attribuita avea la colpa ,
per consiglio di Cadmo : onde l’Iddio
per le nozze mentite a lei die’ morte .
Però fuor dalle case io le cacciai
in preda alla follia . Prive di senno
han per dimora il monte ; e le costrinsi
ad indossar dell’orgie mie le spoglie .
E quante donne ha la città di Cadmo ,
fuor delle case a delirare io spinsi ;
e donne insieme e giovinette corrono
a ciel sereno sotto i verdi abeti .
Voglia o non voglia , deve Tebe intendere
che priva è ancor dei riti miei , che deve
me per mia madre celebrar , ch’io sono
figlio di Giove , e Nume apparvi agli uomini .
Cadmo il regio poter diede a Pentèo
che di sua figlia nacque , e ch’ora lotta
contro la mia divinità , m’esclude
dai sacrifici , e nelle preci oblia .
Dunque , a lui mostrerò che nume io sono ,
ed a tutti i Tebani . E stabilite
qui tali cose , il piede volgerò
ad altra terra , a rivelarmi . E se
Tebe , salita in ira , le Baccanti
tenti dal monte discacciar con l’armi ,
contro essa a pugna io guiderò le Mènadi .
Venni perciò , mortai parvenza assunsi ,
e mutai la mia forma in forma umana .
Si volge verso l’ interno della scena .
Or voi che abbandonato il propugnacolo
di Lidia , il Tmolo , o mie seguaci , o femmine
che della via compagne e dell’impresa
dalle barbare terre io meco addussi ,
levate i frigi timpani , che insieme
Rea madre ed io trovammo , e circondata
la reggia di Pentèo , forte vibrateli ,
che la città di Cadmo oda . Frattanto
del Citerone fra le gole io muovo ,
e danze intreccerò con le Baccanti .

( 151 ) 53% GRC
( 133 ) 47% GRC - ITA

( 177 ) 31% GRC - ITA
( 395 ) 69% ITA

Callimaco

cristiana caserta / Ellenismo
Ἑλληνική Transliterate
italiano

( 170 ) 77% GRC
( 51 ) 23% GRC - ITA

( 54 ) 29% GRC - ITA
( 134 ) 71% ITA

Aristotele, Retorica I 1356a

cristiana caserta / oratoria
  • Created on 2018-07-22 15:01:29
  • Modified on 2019-06-10 19:12:31
  • Translated by Cristiana Caserta
  • Aligned by cristiana caserta
Ethos, pathos, logos
Ἑλληνική Transliterate
italiano

( 25 ) 18% GRC
( 117 ) 82% GRC - ITA

( 140 ) 82% GRC - ITA
( 30 ) 18% ITA