Ἑλληνική | Ἑλληνική

Three Language Opening of Anabasis

Sam Lippmann /
 • Created on 2023-02-08 19:58:22
 • Modified on 2023-02-08 20:13:30
 • Aligned by Sam Lippmann
Ἑλληνική
Ἑλληνική
English
Xen. Greek
CS Greek
English
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο , πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης , νεώτερος δὲ Κῦρος : ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου , ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι . [ 2 ] μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε : Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε , καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται . ἀναβαίνει οὖν Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον , καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους , ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον .
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο ( Latin , « foreign xml : lang= " lat " » duo « /foreign » ) , πρεσβύτερος ( elder , compare PRESBYTERY ) μὲν Ἀρταξέρξης , νεώτερος δὲ Κῦρος - ἐπεὶ δὲ ἠσθένει ( was ill ) Δᾶρεῖος καὶ ὑπ-ώπτευε τελευτὴν ( end ) τοῦ βίου ( compare BIOLOGY ) ἐβούλετο αὐτοὺς παρ-εῖναι . μὲν οὖν πρεσβύτερος παρῆν · Κῦρον δὲ μετα-πέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησεν . καὶ δὴ καὶ στρατηγὸς ἦν πάντων τῶν εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροιζομένων . [ the base text goes beyond the quote in CS ]
Darius and Parysatis had two sons born to them , of whom the elder was Artaxerxes and the younger Cyrus . 1 Now when Darius lay sick and suspected that the end of his life was near , he wished to have both his sons with him . [ 2 ] The elder , as it chanced , was with him already ; but Cyrus he summoned from the province over which he had made him satrap , and he had also appointed him commander of all the forces that muster in the plain of Castolus . 2 Cyrus accordingly went up3 to his father , taking with him Tissaphernes as a friend and accompanied by three hundred Greek hoplites , 4 under the command of Xenias of Parrhasia .

( 24 ) 28% GRC
( 63 ) 72% GRC - GRC

( 42 ) 41% GRC - GRC
( 60 ) 59% GRC

( 42 ) 41% GRC - GRC
( 60 ) 59% GRC

Xenaphon 1.1.1-2

Charlie Dineen /
 • Created on 2023-02-08 18:30:09
 • Modified on 2023-02-08 19:39:05
 • Aligned by Charlie Dineen
Ἑλληνική
Ἑλληνική
English
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο , πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης , νεώτερος δὲ Κῦρος : ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου , ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι . [ 2 ] μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε : Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε , καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται . ἀναβαίνει οὖν Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον , καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους , ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον .
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο , πρεσβύτερος ( elder ) μὲν Ἀρταξέρξης , νεώτερος δὲ Κῦρος - ἐπεὶ δὲ ἠσθένει ( was ill ) Δᾶρεῖος καὶ ὑπ-ώπτευε τελευτὴν ( end ) τοῦ βίου ( compare BIOLOGY ) , ἐβούλετο αὐτοὺς παρ-εῖναι . μὲν οὖν πρεσβύτερος παρῆν · Κῦρον δὲ μετα-πέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησεν . καὶ δὴ καὶ στρατηγὸς ἦν πάντων τῶν εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροιζομένων .
Darius and Parysatis had two sons born to them , of whom the elder was Artaxerxes and the younger Cyrus . 1 Now when Darius lay sick and suspected that the end of his life was near , he wished to have both his sons with him . [ 2 ] The elder , as it chanced , was with him already ; but Cyrus he summoned from the province over which he had made him satrap , and he had also appointed him commander of all the forces that muster in the plain of Castolus . 2 Cyrus accordingly went up3 to his father , taking with him Tissaphernes as a friend and accompanied by three hundred Greek hoplites , 4 under the command of Xenias of Parrhasia .

( 28 ) 32% GRC
( 59 ) 68% GRC - GRC

( 39 ) 54% GRC - GRC
( 33 ) 46% GRC

( 39 ) 54% GRC - GRC
( 33 ) 46% GRC

Αnabasis 1.1

Margaret Singer /
 • Created on 2023-02-07 03:06:52
 • Modified on 2023-03-02 05:48:06
 • Aligned by Margaret Singer
Ἑλληνική
Ἑλληνική
English
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο , πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης , νεώτερος δὲ Κῦρος : ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου , ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι . [ 2 ] μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε : Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε , καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται . ἀναβαίνει οὖν Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον , καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους , ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον .
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο , πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης , νεώτερος δὲ Κῦρος - ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δᾶρεῖος καὶ ὑπ-ώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου ἐβούλετο αὐτοὺς παρ-εῖναι . μὲν οὖν πρεσβύτερος παρῆν · Κῦρον δὲ μετα-πέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησεν . καὶ δὴ καὶ στρατηγὸς ἦν πάντων τῶν εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροιζομένων .
Darius and Parysatis had two sons born to them , of whom the elder was Artaxerxes and the younger Cyrus . Now when Darius lay sick and suspected that the end of his life was near , he wished to have both his sons with him . [ 2 ] The elder , as it chanced , was with him already ; but Cyrus he summoned from the province over which he had made him satrap , and he had also appointed him commander of all the forces that muster in the plain of Castolus . Cyrus accordingly went up to his father , taking with him Tissaphernes as a friend and accompanied by three hundred Greek hoplites , under the command of Xenias of Parrhasia .

( 17 ) 20% GRC
( 70 ) 80% GRC - GRC

( 49 ) 86% GRC - GRC
( 8 ) 14% GRC

( 49 ) 86% GRC - GRC
( 8 ) 14% GRC

anabasis three way alignment

Laetitia Maybank /
Ἑλληνική
Ἑλληνική
English
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο , πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης , νεώτερος δὲ Κῦρος : ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου , ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι . [ 2 ] μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε : Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε , καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται . ἀναβαίνει οὖν Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον , καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους , ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον .
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο , πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης , νεώτερος δὲ Κῦρος - ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δᾶρεῖος καὶ ὑπ-ώπτευε τελευτὴν ( end ) τοῦ βίου , ἐβούλετο αὐτοὺς παρ-εῖναι . μὲν οὖν πρεσβύτερος παρῆν · Κῦρον δὲ μετα-πέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησεν . καὶ δὴ καὶ στρατηγὸς ἦν πάντων τῶν εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροιζομένων .
Darius and Parysatis had two sons born to them , of whom the elder was Artaxerxes and the younger Cyrus . 1 Now when Darius lay sick and suspected that the end of his life was near , he wished to have both his sons with him . [ 2 ] The elder , as it chanced , was with him already ; but Cyrus he summoned from the province over which he had made him satrap , and he had also appointed him commander of all the forces that muster in the plain of Castolus . 2 Cyrus accordingly went up3 to his father , taking with him Tissaphernes as a friend and accompanied by three hundred Greek hoplites , 4 under the command of Xenias of Parrhasia .

( 28 ) 32% GRC
( 59 ) 68% GRC - GRC

( 42 ) 69% GRC - GRC
( 19 ) 31% GRC

( 42 ) 69% GRC - GRC
( 19 ) 31% GRC

Xen. Anab. 1.1-1.2

Jacob Schwartz /
 • Created on 2023-02-20 22:32:44
 • Translated by Carleton L. Brownson
 • Aligned by Jacob Schwartz
Ἑλληνική
Ἑλληνική
English
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο , πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης , νεώτερος δὲ Κῦρος : ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου , ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι . [ 2 ] μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε : Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε , καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται . ἀναβαίνει οὖν Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον , καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους , ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον .
Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο ( Latin , « foreign xml : lang= " lat " » duo « /foreign » ) , πρεσβύτερος ( elder , compare PRESBYTERY ) μὲν Ἀρταξέρξης , νεώτερος δὲ Κῦρος - ἐπεὶ δὲ ἠσθένει ( was ill ) Δᾶρεῖος καὶ ὑπ-ώπτευε τελευτὴν ( end ) τοῦ βίου ( compare BIOLOGY ) , ἐβούλετο αὐτοὺς παρ-εῖναι . μὲν οὖν πρεσβύτερος παρῆν · Κῦρον δὲ μετα-πέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησεν . καὶ δὴ καὶ στρατηγὸς ἦν πάντων τῶν εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροιζομένων . [ the base text goes beyond the quote in CS ]
Darius and Parysatis had two sons born to them , of whom the elder was Artaxerxes and the younger Cyrus . Now when Darius lay sick and suspected that the end of his life was near , he wished to have both his sons with him . [ 2 ] The elder , as it chanced , was with him already ; but Cyrus he summoned from the province over which he had made him satrap , and he had also appointed him commander of all the forces that muster in the plain of Castolus . Cyrus accordingly went up to his father , taking with him Tissaphernes as a friend and accompanied by three hundred Greek hoplites , under the command of Xenias of Parrhasia .

( 34 ) 39% GRC
( 53 ) 61% GRC - GRC

( 81 ) 79% GRC - GRC
( 22 ) 21% GRC

( 81 ) 79% GRC - GRC
( 22 ) 21% GRC