Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως (GRC-ELL)

Bernardo CDA Vasconcelos /
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate
Περὶ δὲ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως ἐπισκεπτέον τίνα τε τυγχάνει ὄντα , καὶ πότερον ἴδια τῆς ψυχῆς τοῦ σώματος κοινά , καὶ εἰ κοινά , τίνος μορίου τῆς ψυχῆς τοῦ σώματος , καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις · καὶ πότερον ἅπαντα κεκοινώνηκεν ἀμφοτέρων , τὰ μὲν θατέρου τὰ δὲ θατέρου μόνον , τὰ μὲν οὐδετέρου τὰ δὲ ἀμφοτέρων · πρὸς δὲ τούτοις τί ἐστι τὸ ἐνύπνιον , καὶ διὰ τίνα αἰτίαν οἱ καθεύδοντες ὁτὲ μὲν ὀνειρώττουσιν ὁτὲ δὲ οὔ , συμβαίνει μὲν ἀεὶ τοῖς καθεύδουσιν ἐνυπνιάζειν , ἀλλ᾽ οὐ μνημονεύουσιν , καὶ εἰ τοῦτο γίγνεται , διὰ τίνα αἰτίαν γίγνεται · καὶ πότερον ἐνδέχεται τὰ μέλλοντα προορᾶν οὐκ ἐνδέχεται , καὶ τίνα τρόπον εἰ ἐνδέχεται · καὶ πότερον τὰ μέλλοντα ὑπ᾽ ἀνθρώπου πράσσεσθαι μόνον , καὶ ὧν τὸ δαιμόνιον ἔχει τὴν αἰτίαν , καὶ φύσει γίγνεται ἀπὸ ταὐτομάτου . πρῶτον μὲν οὖν τοῦτό γε φανερόν , ὅτι τῷ αὐτῷ τοῦ ζῴου τε ἐγρήγορσις ὑπάρχει καὶ ὕπνος · ἀντίκεινται γάρ , καὶ φαίνεται στέρησίς τις ὕπνος τῆς ἐγρηγόρσεως · ἀεὶ γὰρ τὰ ἐναντία καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς ἐν τῷ αὐτῷ δεκτικῷ φαίνεται γιγνόμενα , καὶ τοῦ αὐτοῦ ὄντα πάθη , λέγω δ᾽ οἷον ὑγίεια καὶ νόσος , καὶ κάλλος καὶ αἶσχος , καὶ ἰσχὺς καὶ ἀσθένεια , καὶ ὄψις καὶ τυφλότης , καὶ ἀκοὴ καὶ κωφότης . ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε δῆλον · γὰρ τὸν ἐγρηγορότα γνωρίζομεν , τούτῳ καὶ τὸν καθυπνοῦντα · τὸν δὲ αἰσθανόμενον ἐγρηγορέναι νομίζομεν , καὶ τὸν ἐγρηγορότα πάντα τῶν ἔξωθέν τινος αἰσθάνεσθαι τῶν ἐν αὑτῷ κινήσεων .
Περί δε του ύπνου καί της εγρηγόρσεως πρέπει να εξετάσωμεν τί είναι ταύτα και αν είναι φαινόμενα ίδια μόνης της ψυχής , ή μόνου του σώματος , ή είναι κοινά και εις τα δύο . Και αν είναι κοινα και εις τα δύο , εις ποίον μέρος της ψυχής ή του σώματος ανήκουσι ; Και διά ποίαν αιτίαν υπάρχουσιν εις τα ζώα ; Και πάντα τα ζώα έχουσι και τα δύο ταύτα , ή άλλα μεν έχουσι τον ύπνον μόνον , άλλα δε την εγρήγορσιν ; Ή άλλα μεν ουδέν εξ αυτών έχουσιν , άλλα δε έχουσι και τα δύο συγχρόνως ; Προς τούτοις πρέπει να εξετάσωμεν τι είναι το ενύπνιον , και διά ποίαν αιτίαν οι άνθρωποι όταν κοιμώνται , άλλοτε μεν ονειρεύονται , άλλοτε δε όχι ; Ή συμβαίνει πάντοτε να ενυπνιάζωσιν , όταν κοιμώνται , αλλά δεν ενθυμούνται τα ενύπνια ; Και αν τούτο γίνηται , διά ποίαν αιτίαν γίνεται . Και είναι δυνατόν να προβλέπη τις ( με τα ενύπνια ) τα μέλλοντα ή όχι ; Και αν είναι δυνατόν , κατά ποίαν σημασίαν είναι δυνατόν τούτο ; Και μόνον τας πράξεις , αι οποίαι μέλλουσι να γίνωσιν υπό ανθρώπου προβλέπει ή και εκείνα , των οποίων αιτία είναι η θεία δύναμις και όσα γίνονται φυσικώς ή αυτομάτως ;
Και πρώτον τούτο βέβαια είναι φανερόν , ότι ο ύπνος και η εγρήγορσις συμβαίνουσιν εις το αυτό μέρος του ζώου · διότι είναι εναντία προς άλληλα , και ο ύπνος φαίνεται ότι είναι μία στέρησις της εγρηγόρσεως · πάντοτε δε τα εναντία , και εις τα πράγματα τα οποία δεν κάμνει η φύσις ( τα τεχνητά ) , και εις εκείνα τα οποία η φύσις κάμνει , τα εναντία φαίνονται ότι συμβαίνουσν εις έν και το αυτό όργανον , όπερ δύναται να τα δέχεται , και είναι πάθη του αυτού πράγματος . Τοιαύτα είναι λ . χ . υγιεία και νόσος , κάλλος και ασχημία , δύναμις και αδυναμία , όρασις και τυφλότης , ακοή και κωφότης . Προσέτι και εκ των ακολούθων είναι φανερόν ( ότι είναι εναντία ο ύπνος και η εγρήγορσις ) · δήλα δη διά του αυτού μέσου δια του οποίου αναγνωρίζομεν τον γρηγορούντα ( έξυπνον ) , διά του αυτού αναγνωρίζομεν και τον κοιμώμενον · διότι εκείνον όστις αισθάνεται , νομίζομεν ότι γρηγορεί , και νομίζομεν ότι πας γρηγορών αισθάνεται ή τι εκ των συμβαινόντων έξω , ή τινάς εκ των κινήσεων , αι οποίαι γίνονται εντός αυτού .

( 41 ) 15% GRC
( 231 ) 85% GRC - GRC

( 313 ) 77% GRC - GRC
( 94 ) 23% GRC

Sensu I 1-4

Bernardo CDA Vasconcelos / Aristoteles et Corpus Aristotelicum
 • Created on 2022-05-23 16:55:03
 • Modified on 2022-05-23 17:04:48
 • Translated by Bernardo CDA Vasconcelos
 • Aligned by Bernardo CDA Vasconcelos
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate
1 ἘΠΕΙ δὲ περὶ ψυχῆς καθ’ αὑτὴν διώρισται καὶ περὶ τῶν δυνάμεων ἑκάστης κατὰ μόριον αὐτῆς , ἐχόμενον ἐστι ποιήσασθαι τὴν ἐπίσκεψιν περὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν ζωὴν ἐχόντων ἁπάντων , τίνες εἰσὶν ἴδιαι καὶ τίνες κοιναὶ πράξεις αὐτῶν . Τὰ μὲν οὖν εἰρημένα περὶ ψυχῆς ὑποκείσθω , περὶ δὲ τῶν λοιπῶν λέγωμεν , καὶ πρῶτον περὶ τῶν πρώτων .

2 Φαίνεται δὲ τὰ μέγιστα , καὶ τὰ κοινὰ καὶ τὰ ἴδια τῶν ζῴων , κοινὰ τῆς ψυχῆς ὄντα καὶ τοῦ σώματος , οἷον αἴσθησις καὶ μνήμη καὶ θυμὸς καὶ ἐπιθυμία καὶ ὅλως ὄρεξις , καὶ πρὸς τούτοις ἡδονή τε καὶ λύπη · καὶ γὰρ ταῦτα σχεδὸν ὑπάρχει πᾶσι τοῖς ζῴοις .

3 Πρὸς δὲ τούτοις τὰ μὲν πάντων ἐστὶ τῶν μετεχόντων ζωῆς κοινά , τὰ δὲ τῶν ζῴων ἐνίοις . Τυγχάνουσι δὲ τούτων τὰ μέγιστα τέτταρες οὖσαι συζυγίαι τὸν ἀριθμόν , οἷον ἐγρήγορσις καὶ ὕπνος , καὶ νεότης καὶ γῆρας , καὶ ἀναπνοὴ καὶ ἐκπνοή , καὶ ζωὴ καὶ θάνατος · περὶ ὧν θεωρητέον , τί τε ἕκαστον αὐτῶν , καὶ διὰ τίνας αἰτίας συμβαίνει .

( 81 ) 46% GRC
( 96 ) 54% GRC - GRC

( 116 ) 57% GRC - GRC
( 86 ) 43% GRC

Iliad (1.1 - 1.67)

Bella Hwang /
 • Created on 2020-06-09 19:35:06
 • Modified on 2020-06-26 20:10:56
 • Translated by 김대웅 (Daewoong Kim)
 • Aligned by Bella Hwang
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate
μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην , μυρίʼ Ἀχαιοῖς ἄλγεʼ ἔθηκε ,
πολλὰς δʼ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
ἡρώων , αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι , Διὸς δʼ ἐτελείετο βουλή ,
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς .
τίς τʼ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι ;
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός · γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς
νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν , ὀλέκοντο δὲ λαοί ,
οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης · γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τʼ ἀπερείσιʼ ἄποινα ,
στέμματʼ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ , καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς ,
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω , κοσμήτορε λαῶν ·
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ,
ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματʼ ἔχοντες
ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν , εὖ δʼ οἴκαδʼ ἱκέσθαι ·
παῖδα δʼ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην , τὰ δʼ ἄποινα δέχεσθαι ,
ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα .
ἔνθʼ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
αἰδεῖσθαί θʼ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα ·
ἀλλʼ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ ,
ἀλλὰ κακῶς ἀφίει , κρατερὸν δʼ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε ·
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω
νῦν δηθύνοντʼ ὕστερον αὖτις ἰόντα ,
μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο ·
τὴν δʼ ἐγὼ οὐ λύσω · πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ τηλόθι πάτρης
ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν ·
ἀλλʼ ἴθι μή μʼ ἐρέθιζε σαώτερος ὥς κε νέηαι .
ὣς ἔφατʼ , ἔδεισεν δʼ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ ·
βῆ δʼ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης ·
πολλὰ δʼ ἔπειτʼ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθʼ γεραιὸς
Ἀπόλλωνι ἄνακτι , τὸν ἠΰκομος τέκε Λητώ ·
κλῦθί μευ ἀργυρότοξʼ , ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις ,
Σμινθεῦ εἴ ποτέ τοι χαρίεντʼ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα ,
εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρίʼ ἔκηα
ταύρων ἠδʼ αἰγῶν , τὸ δέ μοι κρήηνον ἐέλδωρ ·
τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν .
ὣς ἔφατʼ εὐχόμενος , τοῦ δʼ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων ,
βῆ δὲ κατʼ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ ,
τόξʼ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην ·
ἔκλαγξαν δʼ ἄρʼ ὀϊστοὶ ἐπʼ ὤμων χωομένοιο ,
αὐτοῦ κινηθέντος · δʼ ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς .
ἕζετʼ ἔπειτʼ ἀπάνευθε νεῶν , μετὰ δʼ ἰὸν ἕηκε ·
δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετʼ ἀργυρέοιο βιοῖο ·
οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς ,
αὐτὰρ ἔπειτʼ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς
βάλλʼ · αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί .
ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο ,
τῇ δεκάτῃ δʼ ἀγορὴν δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς ·
τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη ·
κήδετο γὰρ Δαναῶν , ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο .
οἳ δʼ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τε γένοντο ,
τοῖσι δʼ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς ·
Ἀτρεΐδη νῦν ἄμμε παλιμπλαγχθέντας ὀΐω
ἂψ ἀπονοστήσειν , εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν ,
εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς ·
ἀλλʼ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἱερῆα
καὶ ὀνειροπόλον , καὶ γάρ τʼ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν ,
ὅς κʼ εἴποι τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων ,
εἴτʼ ἄρʼ γʼ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδʼ ἑκατόμβης ,
αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων
βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι .
, 시의 여신 ( Musae 무사이 , Muse 뮤즈 ) 이여 , 분노를 노래해주오 . 펠레우스의 아들 아킬레우스의 저주스런 분노 때문에 아카이아 ( Achaea ; 고대 그리스 ) 군은 엄청난 고통을 받고 용감한 병사들이 수없이 죽어갔다 . 그리고 그들의 시체는 들개와 독수리의 밥이 되었다 . 아트레우스의 아들 아가멤논과 용감한 아킬레우스가 서로 말다툼하고 헤어진 뒤부터 제우스는 자신이 의도한 바를 이루어가고 있었다 .

사람을 싸우게 신은 아폴론이었다 . 그리고 사제 크리세스 ( Chryses ) 모욕한 아가멤논에게 재앙을 내리고 아카이아 군에 역병을 퍼트려 수많은 병사들을 쓰러트렸다 .
크리세스는 아폴론의 상징인 황금 지팡이를 들고 아카이아 군에게 사로잡힌 크리세이스 ( Chryseis ) 찾아오기 위해 아카이아 진영으로 갔다 . 그는 아트레우스 ( Atreus ) 아르고스의 군주이다 . 아가멤논과 메넬라오스의 아버지 또는 할아버지 ) 가문의 왕에게 간청하면서 말했다 .

" 아트레우스 가문의 여러분 , 그리고 용감한 아카이아 군의 어른들이여 , 올림포스 신들이 당신네들에게 프리아모스 성의 함락을 승낙하시도록 , 그리고 무사히 귀향하시도록 빌겠습니다 . 몸값을 지불할 테니 딸을 돌려주시오 . 제우스의 아들이자 궁술의 아폴론의 권위와 나의 청원을 들어주시오 . "

그러자 아카이아 군의 장군들은 모두 그에게 경의를 표하고 몸값을 받아야 한다고 아가멤논에게 말했다 . 그러나 아가멤논은 분노하여 그에게 폭언을 퍼부었다 .
" 이봐 , 노인장 . 내가 이상 당신을 보지 않도록 하시오 . 계속 이곳에 있거나 나중에 다시 찾아온다면 신의 지팡이도 당신을 지켜주지 못할 것이오 . 그리고 나는 그대의 딸을 돌려주지 않을 테니 돌아가시오 ! 무사히 돌아가고 싶거든 이상 나를 화나게 만들지 마시오 . "

겁을 먹은 크리세스는 일단 말에 복종했으나 곧바로 아폴론 신에게 기도를 올렸다 .
" 궁술의 신이여 , 저의 소원을 들어주십시오 . 예전에 제가 신전 지붕을 고쳐드리고 살찐 암소와 산양을 제물로 바친 적이 있으니 소원을 들어주십시오 . 눈물의 앙갚음을 있도록 주십시오 . "

그러자 아폴론은 진노하며 활을 들고 올림포스 봉우리를 내려왔다 . 아폴론은 아카이아 군의 진지 가까이 오자 화살을 쏘아대기 시작했다 . 화살은 역병의 화살이었으니 병사들은 하나둘씩 쓰러져갔다 .

아폴론의 화살은 아흐레 동안이나 진중을 싹쓸이했다 . 열흘째 되는 , 자꾸 쓰러져 가는 병사들을 보고 딱한 생각이 헤라는 아킬레우스를 충동질해서 무사들을 한데 모으도록 했다 . 병사들이 뭉치자 아킬레우스가 말했다 .

" 이제 우리들이 격퇴당했으니 비록 우리가 죽음을 면했다 하더라도 , 싸움과 질병이 하나가 되어 아카이아 군을 패배시키려고 한다면 고향으로 돌아갈 수밖에 없다고 생각합니다 . 그러니 점쟁이나 사제 , 그렇지 않으면 해몽가에게 물어 봅시다 . 꿈은 최고의 제우스께서 주신 것입니다 . 그들에게 물어 본다면 아폴론이 이리 분노했는지 알려 겁니다 . 그리고 새끼 염소나 살찐 산양의 기름진 살을 구운 연기를 받으시고 우리의 역병을 없애 주실 있는지 말해 겁니다 . "

( 391 ) 71% GRC
( 161 ) 29% GRC - GRC

( 187 ) 44% GRC - GRC
( 234 ) 56% GRC

Wherewolf

Shane Flaherty /
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate

( 26 ) 23% GRC
( 85 ) 77% GRC - GRC

( 129 ) 79% GRC - GRC
( 34 ) 21% GRC

Werewolf story

Andrew Mak /
 • Created on 2021-11-05 19:22:35
 • Modified on 2021-11-08 02:37:10
 • Aligned by Andrew Mak
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate

( 20 ) 18% GRC
( 91 ) 82% GRC - GRC

( 139 ) 86% GRC - GRC
( 23 ) 14% GRC

Joe Freeman

CM Student /
 • Created on 2021-11-09 01:36:17
 • Modified on 2021-11-17 14:09:41
 • Aligned by CM Student

Warewolf story #2

Corey Lawler /
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate

( 30 ) 20% GRC
( 118 ) 80% GRC - GRC

( 189 ) 87% GRC - GRC
( 27 ) 13% GRC