Ἑλληνική | français

# Texts: 1
Users:

P.Oxy. 412

Flor Herrero / P.Oxy. 412
  • Created on 2018-07-11 13:22:26
  • Modified on 2018-07-12 13:27:07
  • Translated by Veilleford and Sestili
  • Aligned by Flor Herrero
Ἑλληνική
français
italiano
Τοὺς δ ' ἐπεὶ εὐχωλῇσ ] ι λιτῇσί τε , ἔθνεα νεκρῶν ,
ἐλλισάμην , τὰ ] δὲ μῆλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησα
ἐς βόθρον · ῥέε ] δ ' αἷμα κελαινεφές · αἱ δ ' ἀγέροντο
ψυχαὶ ὑπὲξ Ἐρέ ] βευς νεκύων κατατεθνηώτων
νύμφαι τ ' ἠίθ ] εοί τε πολύτλητοί τε γέροντες
παρθενικαί τ ' ] ἀταλαὶ νεοπενθέ ' ἄωτον ἔχουσαι ·
πολλοὶ δ ' οὐ ] τάμενοι χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν ,
ἄνδρ ] ες [ ἀρ ] ηίφατοι βεβροτωμένα τεύχε ' ἔχοντες
οἳ πολλ ] οὶ παρὰ βόθρον ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος
θεσπε ] σίῃ ἰαχῇ · ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει .
Αὐτὰρ ] ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσάμενος παρὰ μηροῦ
ἥμην , ο ] ὐδ ' εἴων νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα
αἵματο ] ς ἆσσον ἴμεν καὶ ἀμειβόμενος ἔπος ηὔδων ·
( δεῖ ποιῆσαι εἴρηκεν )
»ὦ ποτα ] μοὶ καὶ γαῖα καὶ οἳ ὑπένερθε κάμοντας
ἀνθρώ ] πους τ [ ί ] νεσθον , ὅτις κ ' ἐπίορκον ὀμόσσῃ ,
ὑμεῖς ] μάρτυροι ἔστε , τελείετε δ ' ἄμμιν ἀοιδήν ·
ἦλθον ] χρησόμενος ὡς ἂν εἰς γαῖαν ἱκάνω
Τηλεμά ] χου γε , ὃν ἔλειπον ἐπὶ κόλποισι τιθήνης ,
Τέκνο ] ν ἐμόν» · τοίη γὰρ ἀρίστη ἦν ἐπαοιδή .
( δεῖ ἐπᾷσαι λέγει )
»κλῦθί ] μοι , εὐμειδὴς καὶ ἐπίσκοπος , εὔσπο [ ρ ' Ἄν ] ουβι
. . . α̣υλλ̣ι̣παε παρευνεταωσι ο̣ει . . .
ἔλθ ' Ἑρ ] μῆ , ἅρπαξ , δεῦρ ' εὐπλόκαμε χθόνιε Ζεῦ ,
κῦρσ ] αι δωσάμενοι κρηήνατε τήνδ ' ἐπαοιδήν ·
δεῦρ ' Ἅιδ ] η καὶ Χθών , πῦρ ἄφθιτον , Ἥλιε Τιτάν ,
ἐλθὲ καὶ ] Ἰάα καὶ Φθᾶ καὶ Φρῆ νομοσώσω [ ν ] ,
καὶ Νεφ ] θὼ πολύτιμε καὶ Ἀβλαναθὼ πολύολβε ,
πυρσ ] οδρακοντόζων ' , ἐρυσίχθων , ἰβικαρείη ,
Ἀβραξ ] , περίβωτε τὸ κοσμικὸν οὔνομα δαίμων ,
ἄξονα ] καὶ χορίον καὶ φῶτα νέμων παγέρ ' Ἄρκτων ,
ἐλθὲ κ ] αὶ ἐνκρατείᾳ πάντων προφερέστερ ' ἐμοί , Φρήν ,
. . . ωρ̣ιευ και φασιε και σισυων̣
καὶ Γε ] νεὰ καὶ Ἀπηβιοτὰ καὶ Πῦρ καλλιαιθές ,
ἔλθ ' Ἶσ ] ις χθονία καὶ οὐρανία καὶ ὀνείρων
μεδέει ] ς καὶ Σείρι ' ὃς . . . »
Καὶ τάδ ] ε μὲν παρὰ βόθρον ἐγὼν ἤϋσα παραστάς ·
εὖ γὰρ ] ἐμεμνήμην Κίρκης ὑποθημοσυνάων
τόσα φ ] άρμακα οἶδεν ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών ·
ἦλθεν δὲ ] μέγα κῦμα λεοντομάχου Ἀχέροντος
Κωκυτὸς ] Λήθη τε Πολυφλεγέθων τε μέγιστος ,
καὶ νεκ ] ύων στόλος ἀμφιπαρίστατο καὶ παρὰ βόθρον ·
πρώτη δ ] ψυχὴ Ἐλπήνορος ἦλθεν ἑταίρου .
( τά θ ' ἑξῆς )
Εἴτ ' οὖν οὕτως ἔχον αὐτὸς ποιητὴς τὸ περίεργον τῆς ἐπιρρήσεως τὰ ἄλλα διὰ τὸ τῆς ὑποθέσεως ἀξίωμα σεσιώπηκεν , εἴθ ' οἱ Πεισιστρατίδαι τὰ ἄλλα συνράπτοντες ἔπη ταῦτα ἀπέσχισαν , ἀλλότρια τοῦ στοίχου τῆς ποιήσεως ἐκεῖ ἐπικρίναντες ἐπ [ ] πολλο [ ] ς ἔγνων ·
ἅτε κύημα [ πο ] λυτε [ λ ] έστερον ἐπικ [ ] ς αὐτὸς ἐνταυθοῖ κατέταξα ·
τήνδε τὴν σύμπασαν ὑπόθεσιν ἀνακειμένην ε [ ] ρέσεις ἔν τε τοῖς ἀρχείοις τῆς ἀρχαίας π [ α ] τρίδος κολων [ ία ] ς [ Α ] ἰλίας Καπιτωλίνης τῆς Παλαιστίνης κἀν Νύσῃ τῆς Καρίας , μέχρι δὲ τοῦ τρισκαιδεκάτου ἐν Ῥώμῃ πρὸς ταῖς Ἀλεξάνδρου θερμαῖς ἐν τῇ ἐν Πανθείῳ βιβλιοθήκῃ τῇ καλῇ ἣν αὐτὸς ἠρχιτεκτόνησα τῷ Σεβαστῷ .
Ἰουλίου Ἀφρικανοῦ Κεστὸς ιηʹ .
Lorsque j’eus adressé à la tribu des morts mes supplications et prières ardentes ,
Je pris les animaux , les saignai sur la fosse , et se mit à couler le sang au noir reflet :
Puis du fond de l’Erèbe arrivent en troupeau les âmes des défunts : jeunes femmes et garçons , malheureux vieillards , tendres vierges don ton vient de pleurer l’éclat , guerriers tombés nombreaux sous les piques de bronze : massacrés par Arès , ils autor de leur armure toute souillée de sang . Leur foule s’amassait tout autor de la fosse , de si , de , pussant des cris abominables : je pâlissais d’effroi . Mais du long de ma cuisse ayant tiré mon glaive à pointe , je m’assieds , interdisant à tous les morts , têtes sans force , de s’approcher du sang . Puis je prends la parole et pronounce ces mots :
( Il a dit ce qu’il faut faire )
" O fleuves , terre et vous , divinités d’enfer qui , dans la mort , livrez au tourment le parjoure , servez-nous de témoins et faites exaucer notre invocation . Je viens pour demander quell sera mon retour vers le pays de Télémaque , mon enfant , que j’ai laissé têtant encore sa nourrice " . Voici donc quelle fut mon incantation en ses termes chiosis :
( Il prononce la prière magique qui convient )
" Entends-moi , Anubis , protecteur bienveillant , puissant générateur…
Viens , Hermès , ravisseur , à moi , Zeus infernal , aux beaux cheveux bouclés ;
Ratifies mes voeux , exaucez ma prière .
A moi , Hadès et Terre , et toi , Hélios Titan , à la flamme éternelle .
Venez aussi Iaveh , Phtah , Phrè , souttien des lois ,
Nephtô très honoré , trés riche Ablanathô , à la tête d’ibis ,
Qui portes à la ceintre un serpent de feu et retournes la terre ,
Abraxas , au nom cosmique en tout lieu chanté ,
Divinité que fais tourner l’axe du monde et le choeur des étoiles
et des froides lumières que lancent les deux Ourses .
Viens aussi Phrèn , qui par ta sage tempérance ,
m’apparais supérieur à Tous les autres dieux…
Naissance et Mort et Feu à la belle flambée .
Accours , Isis , qui vis au ciel comme sous terre
Et qui régis les songes , et Sirius qui "
Telle fut ma prière aux abords de la fosse , car je me rappelais les conseils de Circé , qui sait tous les poisons que le monde nourrit . Arrive alors en floté norme l’Achéron qui combattit un lion , puis le Cocyte el le Léthé , suivis d’un fleuve immense , le Polyphlégéthon . Puis la troupe des morts apparaît tout autor sur les bords de la fosse et l’ombre d’Elpénor , notre ancien compagnon , arrive au premier rang .
( Et ainsi de suite )
En présence d’un pareil texte , est-ce le poète lui-même qui a laissé tomber ce qu’il y avait d’outré dans cette incantation , eu égard au sujet ; sont-ce , au contraire , les Pisistratides qui , en rajustant les épopées , ont supprimé ces vers jugés ici contraires à la bonne marche du poème ? Je les ai consignés ici comme un magnifique produit de l’art épique . On trouvera ce passage en entier dans les archives de notre vieille patrie , la colonie d’Aelia Capitolina en Palestine , ainsi qu’à Nysa de Carie , et , jusqu’au vers 13 , à Rome , près des thermes d’Alexandre , dans la belle bibliothèque du Panthèon dont j’ai moi-même établi les plans pour l’Empereur .
Julius Africanus , Ceste XVIII .
E quando con voti e suppliche le stirpi dei morti
Ebbi invocato , prendendo le bestie tagliai loro la gola
Sopra la fossa : socorreva sangue nero fumante . Si affollarono
Fuori dall’Erebo le anime dei travolti dalla morte ,
Giovani donne e ragazzi e vecchi che molto soffrirono ,
Fanciulle tenere , splendore pianto di recente ,
E molti , squarciati dalle aste punta di bronzo ,
Guerrieri uccisi in bataglia , con le armi sporche di sangue .
Essi in folla vicino alla fossa , di qua , di , si pigiavano
Con stridii raccapriccianti : verde orrore mi prese .
Ma io , la spada affilata della coscia sguainando ,
Sedevo e non lasciavo le teste esangui dei morti
Avvicinarsi al sangue , e rispondendo pronunciavo queste parole :
( disse ciò che doveva dire )
" O fiumi e terra e voi due che sottoterra i morti
Uomini punite , chi trasgredi giuramenti ,
Siate voi testimoni , ed esaudite la nostra invocazione ;
Io sono giunto per chiedere como potrò giungere nella terra
Di Telemaco , che lasciai ancora in grembo alla cutrice ,
Mio figlio " : tale dunque fu l’ottimo incantesimo .
( Egli pronuncia a preghiera mágica adatta )
" Ascoltami , o fertile Anubi , propizio protettore ,
…………………………………………………
Vieni , Hermes rapitore , qui , Zeus ctonio bella chioma ,
Garantendo voi il siccesso , aesidote questa preghiera mágica .
Qui Hades e Terra , Helios Titano , fuoco eterno ,
Vieni , e Javeh , Phtah , e Phre protettore della legge ,
E Nephto molto onorato e Ablanatho molto rico ,
Che porti nella cintura un serpente di fuoco , che scuoti la terra , dalla testa di ibis ,
E Abrasax , acclamata divinità dal nome socmico ,
Che governi l’asse del mondo e il coro delle stelle e la luce fredda delle Orse ,
Vieni anche Phran , per me superiore a tutti gli dei pre la tua temperanza ,
………………………………………………… . .
Nascita e Morte e Fuoco dalla bella fiamma ,
Viene , Iside ctonia e celeste , che i sogni
Governi e Sirio che ………………………… "
Queste cose dissi io stando presso la fossa ;
Ricordavo bene , infatti , i suggesrimenti di Circe ,
Che conosce tutti I veleni che la terra produce .
Giunse anche la grande onda di Acheronte , che lotta contro un leone ,
Poi Cocito e Lete e Poliglegetonte immenso ,
E una schiera di morti appariva vicino alla fossa ;
E per prima giunse lánima dell’amico Elpenore .
( el così di seguito )
Trovadosi dunque la parte superflua in queste condizioni , o il poeta stesso , per riguardo al prestigio dell’argomento trattato , ha sottaciuto il resto dell’invocazione , oppude i Pisistratidi , raccogliendo gli altri poemi epici , hanno soppresso questi vesti , giudicandoli qui estranei al disegno del poema …………… . . ; io li ho rimessi al loro posto in quanto prodotto molto pregiato di arte epica .
Troverai tutto questo brano negli archivi dell’antica patria , la colonia Aelia Capitolina in Palestina , così come a Nisa di Caria e , fino al v . 13 , a Roma presole terme di Alessandro , nella biblioteca del Pantheon , della quale io stesso ho disegnato la pianta per l’Imperatore .
Giulio Africano , Cesto XVIII

( 560 ) 96% GRC
( 22 ) 4% GRC - FRA

( 32 ) 5% GRC - FRA
( 601 ) 95% FRA

( 32 ) 5% GRC - FRA
( 601 ) 95% FRA