Ἑλληνική | français

# Texts: 11

Balbilla 1

Gabriel Bodard /
 • Created on 2019-03-26 09:21:18
 • Modified on 2021-08-23 12:54:07
 • Translated by A&E Bernand (Fr); Gabriel (Eng)
 • Aligned by Gabriel Bodard
Ἑλληνική
français
English
Ἰουλίας Βαλβίλλης ·
ὅτε ἤκουσε τοῦ Μέμνονος
Σεβαστὸς Ἁδριανός .
Μέμνονα πυνθανόμαν Αἰγύπτιον , ἀλίω αὔγαι
αἰθόμενον , φώνην Θηβαΐκω ’πυ λίθω .
Ἀδρίανον δ’ ἐσίδων , τὸν παμβασίληα , πρὶν αὔγας
   ἀελίω χαίρην εἶπέ ϝοι ὠς δύνατον .
Τίταν δ’ ὄττ’ ἐλάων λεύκοισι δι’ αἴθερος ἴπποις
   ἐνὶ σκίαι ὠράων δεύτερον ἦχε μέτρον ,
ὠς χάλκοιο τύπεντος ἴη Μέμνων πάλιν αὔδαν
   ὀξύτονον · χαίρων καὶ τρίτον ἆχον ἴη .
κοίρανος Ἀδρίανος τότ’ ἄλις δ’ ἀσπάσσατο καὖτος
   Μέμνονα , κἀν στάλαι κάλλιπεν ὀψιγόνοις
γρόππατα σαμαίνοντά τ’ ὄσ’ εὔϊδε κὤσσ’ ἐσάκουσε ,
   δῆλον παῖσι δ’ ἔγεντ’ ὤς ϝε φίλισι θέοι .
De Julia Balbilla , quand l’Auguste Hadrien entendit Memnon : Memnon l’Égyptien , avais-je entendu dire , échauffé par les rayons du soleil , faisait entendre une voix qui sortait de la pierre thébaine . Il aperçut Hadrien , souverain roi , avant que brille le soleil , et le salua comme il pouvait . Mais lorsque Titan , s’élançant dans les airs avec ses blancs chevaux , maintenait dans l’ombre la seconde division des heures , on eût dit qu’on frappait un instrument de cuivre , et Memnon émit de nouveau un cri aigu ; comme salut , il emit même un son pour la troisième fois . Alors l’Empereur Hadrien prodigua les saluts , lui aussi , à Memnon , et , sur la pierre , il laissa pour la postérité des vers qui montrent tout ce qu’il avait vu et entendu . Il apparut clairement à tous que les dieux le chérissaient .
From Julia Balbilla : When Augustus Hadrian heard Memnon . I had learned that the Egyptian Memnon , when ignited by the rays of the sun , released a voice from the Theban stone . Spying Hadrian , the All-King , before the sun’s rays , he gave greeting as he was able to . But when Titan , rising into the Aether with his white horses , drove into shadows the second measure of hours , as if beating on bronze , Memnon again gave voice to a piercing cry ; he gave greeting with yet a third cry . And Emperor Hadrian himself gave many greeting in turn to Memnon , and left behind on the stone for those yet to be born [ these ] lines showing what he had seen and heard , and made clear to everyone that the gods love him .

( 45 ) 42% GRC
( 61 ) 58% GRC - FRA

( 81 ) 52% GRC - FRA
( 75 ) 48% FRA

( 81 ) 52% GRC - FRA
( 75 ) 48% FRA

Iliad 1-1 (grc/fr/en)

Gabriel Bodard /
 • Created on 2019-05-28 12:46:04
 • Modified on 2019-05-28 12:48:22
 • Translated by Gabby
 • Aligned by Gabriel Bodard
Ἑλληνική
français
English
μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος .
Chantez , déesse , le fureur d ' Achille fils de Pelée .
Sing , goddess , the wrath of Achilles son of Peleus .

( 0 ) 0% GRC
( 6 ) 100% GRC - FRA

( 13 ) 100% GRC - FRA
( 0 ) 0% FRA

( 13 ) 100% GRC - FRA
( 0 ) 0% FRA

Soph. Ai. vv. 646-667

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-04-15 06:15:56
 • Modified on 2021-04-15 08:08:21
 • Translated by Mazon (French) and Finglass (English)
 • Aligned by Matteo Romanello
Ἑλληνική
français
English
ἅπανθ’ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος
φύει τ’ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται ·
κοὐκ ἔστ’ ἄελπτον οὐδέν , ἀλλ’ ἁλίσκεται
χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελεῖς φρένες .
κἀγὼ γάρ , ὃς τὰ δείν’ ἐκαρτέρουν τότε , ( 650 )
βαφῇ σίδηρος ὥς , ἐθηλύνθην στόμα
πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός · οἰκτίρω δέ νιν
χήραν παρ’ ἐχθροῖς παῖδά τ’ ὀρφανὸν λιπεῖν .
ἀλλ’ εἶμι πρός τε λουτρὰ καὶ παρακτίους
λειμῶνας , ὡς ἂν λύμαθ’ ἁγνίσας ἐμὰ ( 655 )
μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι θεᾶς ·
μολών τε χῶρον ἔνθ’ ἂν ἀστιβῆ κίχω
κρύψω τόδ’ ἔγχος τοὐμόν , ἔχθιστον βελῶν ,
γαίας ὀρύξας ἔνθα μή τις ὄψεται ·
ἀλλ’ αὐτὸ νὺξ Ἅιδης τε σῳζόντων κάτω . ( 660 )
ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ’ ἐδεξάμην
παρ’ Ἕκτορος δώρημα δυσμενεστάτου ,
οὔπω τι κεδνὸν ἔσχον Ἀργείων πάρα .
ἀλλ’ ἔστ’ ἀληθὴς βροτῶν παροιμία ,
ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα . ( 665 )
τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσθα μὲν θεοῖς
εἴκειν , μαθησόμεσθα δ’ Ἀτρείδας σέβειν .
Oui , le temps , dans sa longue interminable course , le temps fait voir ce qui restait dans l ' ombre , tout comme il cache ce qui brillait au jour . Il n ' est donc rien à quoi l ' on ne puisse s ' attendre , et l ' on trouve en défaut aussi bien le plus fort serment que les volontés les plus fermes . Moi-même , qui montrais , il n ' y a qu ' un instant une résistance tout aussi farouche qu ' un acier sortant de la trempe , je sens mollir maintenant ce langage si tranchant , lorsque j ' entends cette femme . La pitié me défend de la laisser veuve , et mon fils orphelin , au milieu de mes ennemis . J ' irai plutôt aux prairies du rivage pour me baigner , me purifier de mes souillures et échapper ainsi peut-être au lourd courroux de la déesse . Je gagnerai ensuite un lieu vierge de pas humains , et , creusant le sol , j ' y enfouirai ce fer , cette arme abhorée entre toutes , si bien que nul ne le puisse voir : que la nuit et Hadès le gardent sous terre ! Du jour mes mains l ' ont reçu d ' Hector , ce cadeau de mon pire ennemi , je n ' ai plus rien eu de bon de la part des Argiens . Le vieux dicton des hommes est vrai : " Présents d ' un ennemi ne sont pas des présents : n ' en attends nul profit . " Aussi , dans l ' avenir , je saurai céder aux dieux , j ' apprendrai à rendre hommage aux Atrides .
All things that are obscure are brought forth by long and uncountable time , and hidden again when they have been revealed .
Nothing is beyond expectation ; the dread oath and the
unflinching purpose can be overcome .
For I too , who before was mightily steadfast like iron when it has been dipped , have been feminised in my mouth by this woman . But I shall go to the bathing place and meadows by the shore , so that by cleaning off the dirt upon me I may ward off the heavy anger of the goddess .
I will go where I can find some untrodden spot , and hide this sword of mine , most hateful of weapons , after digging a place in the ground where no one will see it . But let Night and Hades keep it safe below . For ever since I received
this gift in my hand from Hector , my greatest enemy , I have never to this day experienced anything good from the Argives . But the saying of men is true : the gifts of enemies are evil gifts and bring no benefits . Therefore in the future we will find out how to yield to the gods and learn how to respect the Atridae .

( 46 ) 28% GRC
( 117 ) 72% GRC - FRA

( 170 ) 57% GRC - FRA
( 127 ) 43% FRA

( 170 ) 57% GRC - FRA
( 127 ) 43% FRA

Soph. Ai. vv. 668-692

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-04-15 01:03:51
 • Modified on 2021-04-15 08:40:21
 • Aligned by Matteo Romanello
Ἑλληνική
français
English
ἅπανθ’ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος
φύει τ’ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται ·
κοὐκ ἔστ’ ἄελπτον οὐδέν , ἀλλ’ ἁλίσκεται
χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελεῖς φρένες .
κἀγὼ γάρ , ὃς τὰ δείν’ ἐκαρτέρουν τότε , ( 650 )
βαφῇ σίδηρος ὥς , ἐθηλύνθην στόμα
πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός · οἰκτίρω δέ νιν
χήραν παρ’ ἐχθροῖς παῖδά τ’ ὀρφανὸν λιπεῖν .
ἀλλ’ εἶμι πρός τε λουτρὰ καὶ παρακτίους
λειμῶνας , ὡς ἂν λύμαθ’ ἁγνίσας ἐμὰ ( 655 )
μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι θεᾶς ·
μολών τε χῶρον ἔνθ’ ἂν ἀστιβῆ κίχω
κρύψω τόδ’ ἔγχος τοὐμόν , ἔχθιστον βελῶν ,
γαίας ὀρύξας ἔνθα μή τις ὄψεται ·
ἀλλ’ αὐτὸ νὺξ Ἅιδης τε σῳζόντων κάτω . ( 660 )
ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ’ ἐδεξάμην
παρ’ Ἕκτορος δώρημα δυσμενεστάτου ,
οὔπω τι κεδνὸν ἔσχον Ἀργείων πάρα .
ἀλλ’ ἔστ’ ἀληθὴς βροτῶν παροιμία , @1
ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα . ( 665 )
τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσθα μὲν θεοῖς
εἴκειν , μαθησόμεσθα δ’ Ἀτρείδας σέβειν .
ἄρχοντές εἰσιν , ὥσθ’ ὑπεικτέον . τί μήν ;
καὶ γὰρ τὰ δεινὰ καὶ τὰ καρτερώτατα
τιμαῖς ὑπείκει · τοῦτο μὲν νιφοστιβεῖς ( 670 )
χειμῶνες ἐκχωροῦσιν εὐκάρπῳ θέρει ·
ἐξίσταται δὲ νυκτὸς αἰανὴς κύκλος
τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέγειν ·
δεινῶν δ’ ἄημα πνευμάτων ἐκοίμισε
στένοντα πόντον · ἐν δ’ παγκρατὴς Ὕπνος ( 675 )
λύει πεδήσας , οὐδ’ ἀεὶ λαβὼν ἔχει .
ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσθα σωφρονεῖν ;
ἔγωγ’ · ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως ὅτι
τ’ ἐχθρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ’ ἐχθαρτέος ,
ὡς καὶ φιλήσων αὖθις , ἔς τε τὸν φίλον ( 680 )
τοσαῦθ’ ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι ,
ὡς αἰὲν οὐ μενοῦντα . τοῖς πολλοῖσι γὰρ
βροτῶν ἄπιστός ἐσθ’ ἑταιρείας λιμήν .
ἀλλ’ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν εὖ σχήσει · σὺ δὲ
ἔσω θεοῖς ἐλθοῦσα διὰ τέλους , γύναι , ( 685 )
εὔχου τελεῖσθαι τοὐμὸν ὧν ἐρᾷ κέαρ .
ὑμεῖς θ’ , ἑταῖροι , ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε
τιμᾶτε , Τεύκρῳ τ’ , ἢν μόλῃ , σημήνατε
μέλειν μὲν ἡμῶν , εὐνοεῖν δ’ ὑμῖν ἅμα ·
ἐγὼ γὰρ εἶμ’ ἐκεῖσ’ ὅποι πορευτέον , ( 690 )
ὑμεῖς δ’ φράζω δρᾶτε , καὶ τάχ’ ἄν μ’ ἴσως
πύθοισθε , κεἰ νῦν δυστυχῶ , σεσωμένον .
Toujours l ' interminable temps fait croître ce qui se cache et sombrer ce qui se voit .
On doit s ' attendre à tout . On voit faillir le terrible serment et les cœurs les plus durs . Moi qui avais tout à l ' heure la dureté terrible de l ' acier trempé , mon langage viril faiblit devant cette femme . J ' ai pitié maintenant de la laisser veuve et l ' enfant orphelin au milieu de leurs ennemis . Je vais aux bains , aux prairies littorales me nettoyer de mes souillures pour échapper peut-être à la lourde rancune de la déesse . Puis j ' irai en un lieu que personne ne fréquente enfouir l ' arme la plus odieuse , mon épée , creuser le sol personne ne la voie , pour que la nuit et l ' Hadès la gardent là-dessous ; car du jour je la reçus d ' Heét : or , j ' eus en main ce don de mon pire ennemi , rien de bon ne me vint plus des Argiens ; tant est bien vrai ce proverbe des hommes : « Les dons d ' un ennemi ne sont dons ni profits . » Eh bien ! nous saurons désormais céder aux dieux , nous apprendrons à révérer les Atrides . Ils sont les chefs , on doit leur céder , n ' est-ce pas ? Tout ce qu ' il y a de terrible et de plus fort cède aux autorités . L ' hiver à pas neigeux fait place au fruét : ueux été . L ' orbe de la maussade nuit cède le pas aux blancs poulains du jour pour que brille la lumière . Le souffie des vents terribles apaise la mer grondante . Le tout-puissant sommeil délie ses prisonniers , il ne les retient pas toujours . Et nous , n ' allons-nous pas être sensés ? Moi maintenant je sais ne haïr un ennemi que de façon à pouvoir l ' aimer de nouveau , et je veux n ' aider et ne servir un ami que comme s ' il devait ne plus l ' être . Souvent les amitiés humaines sont un havre peu sûr . Dorénavant tout ira mieux . Toi , femme , rentre et prie les dieux d ' accomplir jusqu ' au bout ce que désire mon cœur . Vous compagnons , faites-moi le même honneur et dites à Teucros quand il viendra d ' avoir soin de moi et d ' être bon pour vous . Moi , je vais il faut que j ' aille . Faites ce que je vous dis et peut-être bientôt saurez-vous que malgré mon malheur je suis sauvé .
All things that are obscure are brought forth by long and uncountable time , and hidden again when they have been revealed .
Nothing is beyond expectation ; the dread oath and the
unflinching purpose can be overcome .
For I too , who before was mightily steadfast like iron when it has been dipped , have been feminised in my mouth by this woman . But I shall go to the bathingplace and meadows by the shore , so that by cleaning off the dirt upon me I may ward off the heavy anger of the goddess . I will go where I can find some untrodden spot , and hide this sword of mine , most hateful of weapons , after digging a place in the ground where no one will see it . But let Night and Hades keep it safe below . For ever since I received
this gift in my hand from Hector , my greatest enemy , I have never to this day experienced anything good from the Argives . But the saying of men is true : the gifts of enemies are evil gifts and bring no benefits . Therefore in the future we will find out how to yield to the gods and learn how to respect the Atridae .
They are the leaders , so one must yield to them . Of course ! For even the terrible and the most powerful yield to prerogatives .
Winters in which one treads on snow make way for summer , rich in crops . Night’s dread sphere makes way for white-horsed day to blaze forth its light . The blowing of terrible winds lulls to sleep the moaning sea . Like the rest , all-powerful Sleep releases what he binds , and does not hold forever what he seizes . And how shall we not learn to be prudent ? I will learn . For just now I have learned thatmy enemy should
be hated as one who will later behave as a friend ; while as for a friend , I shall want to give him help and assistance this far , as someone who will not always remain so . For most men the harbour of comradeship is faithless . But concerning these things it will turn out well . Lady , you go inside and pray to the gods that they accomplish in all fullness what my heart is longing for . And you , my comrades , I ask to honour these my wishes just as she does , and tell Teucer , if he comes , to look after my interests , and to show goodwill to you . For I will go that place where I must travel . But you do what I have told you , and you perhaps may learn that , even if I am now unfortunate , I have been been saved .

( 233 ) 64% GRC
( 131 ) 36% GRC - FRA

( 156 ) 34% GRC - FRA
( 309 ) 66% FRA

( 156 ) 34% GRC - FRA
( 309 ) 66% FRA

Soph. Ai. vv. 815-850

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-05-05 10:44:02
 • Modified on 2021-05-06 11:10:51
 • Translated by Mazon (French) and Finglass (Engkish)
 • Aligned by Matteo Romanello
Ἑλληνική
français
English
μὲν σφαγεὺς ἕστηκεν τομώτατος
γένοιτʼ ἄν , εἴ τῳ καὶ λογίζεσθαι σχολή ,
δῶρον μὲν ἀνδρὸς Ἕκτορος ξένων ἐμοὶ
μάλιστα μισηθέντος , ἐχθίστου θʼ ὁρᾶν .
πέπηγε δʼ ἐν γῇ πολεμίᾳ τῇ Τρῳάδι ,
σιδηροβρῶτι θηγάνῃ νεηκονής ·
ἔπηξα δʼ αὐτὸν εὖ περιστείλας ἐγώ ,
εὐνούστατον τῷδʼ ἀνδρὶ διὰ τάχους θανεῖν .
οὕτω μὲν εὐσκευοῦμεν · ἐκ δὲ τῶνδέ μοι
σὺ πρῶτος , Ζεῦ , καὶ γὰρ εἰκός , ἄρκεσον .
αἰτήσομαι δέ σʼ οὐ μακρὸν γέρας λαβεῖν .
πέμψον τινʼ ἡμῖν ἄγγελον , κακὴν φάτιν
Τεύκρῳ φέροντα , πρῶτος ὥς με βαστάσῃ
πεπτῶτα τῷδε περὶ νεορράντῳ ξίφει ,
καὶ μὴ πρὸς ἐχθρῶν του κατοπτευθεὶς πάρος
ῥιφθῶ κυσὶν πρόβλητος οἰωνοῖς θʼ ἕλωρ .
τοσαῦτά σʼ , Ζεῦ , προστρέπω , καλῶ δʼ ἅμα
πομπαῖον Ἑρμῆν χθόνιον εὖ με κοιμίσαι ,
ξὺν ἀσφαδᾴστῳ καὶ ταχεῖ πηδήματι
πλευρὰν διαρρήξαντα τῷδε φασγάνῳ .
καλῶ δʼ ἀρωγοὺς τὰς ἀεί τε παρθένους
ἀεί θʼ ὁρώσας πάντα τἀν βροτοῖς πάθη ,
σεμνὰς Ἐρινῦς τανύποδας , μαθεῖν ἐμὲ
πρὸς τῶν Ἀτρειδῶν ὡς διόλλυμαι τάλας .
καί σφας κακοὺς κάκιστα καὶ πανωλέθρους
ξυναρπάσειαν , ὥσπερ εἰσορῶσʼ ἐμὲ
αὐτοσφαγῆ πίπτοντα · τὼς αὐτοσφαγεῖς
πρὸς τῶν φιλίστων ἐκγόνων ὀλοίατο .
ἴτʼ , ταχεῖαι ποίνιμοί τʼ Ἐρινύες ,
γεύεσθε , μὴ φείδεσθε πανδήμου στρατοῦ .
σὺ δʼ , τὸν αἰπὺν οὐρανὸν διφρηλατῶν
Ἥλιε , πατρῴαν τὴν ἐμὴν ὅταν χθόνα
ἴδῃς , ἐπισχὼν χρυσόνωτον ἡνίαν
ἄγγειλον ἄτας τὰς ἐμὰς μόρον τʼ ἐμὸν
γέροντι πατρὶ τῇ τε δυστήνῳ τροφῷ .
που τάλαινα , τήνδʼ ὅταν κλύῃ φάτιν ,
ἥσει μέγαν κωκυτὸν ἐν πάσῃ πόλει .
ἀλλʼ οὐδὲν ἔργον ταῦτα θρηνεῖσθαι μάτην ·
ἀλλʼ ἀρκτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει τινί .
θάνατε θάνατε , νῦν μʼ ἐπίσκεψαι μολών ·
καίτοι σὲ μὲν κἀκεῖ προσαυδήσω ξυνών .
σὲ δʼ φαεννῆς ἡμέρας τὸ νῦν σέλας ,
καὶ τὸν διφρευτὴν Ἥλιον προσεννέπω ,
πανύστατον δὴ κοὔποτʼ αὖθις ὕστερον .
φέγγος , γῆς ἱερὸν οἰκείας πέδον
Σαλαμῖνος , πατρῷον ἑστίας βάθρον ,
κλειναί τʼ Ἀθῆναι , καὶ τὸ σύντροφον γένος ,
κρῆναί τε ποταμοί θʼ οἵδε , καὶ τὰ Τρωικὰ
πεδία προσαυδῶ , χαίρετʼ , τροφῆς ἐμοί ·
τοῦθʼ ὑμὶν Αἴας τοὔπος ὕστατον θροεῖ ,
τὰ δʼ ἄλλʼ ἐν Ἅιδου τοῖς κάτω μυθήσομαι .
AJAX [ 815 ] . Le couteau du sacrifice est donc dressé ,
de manière à trancher au mieux si l’on peut s’accorder
encore le loisir de tout calculer . Il est le don du plus détesté
de mes hôtes , du plus odieux à ma vue , Hector . Et il est
enfoncé dans un sol ennemi , dans le sol de Troade , fraîche-
ment aiguisé à la pierre qui ronge le fer . Je l’ai planté
en outre avec le plus grand soin , afin qu’il ait la complai-
sance de me faire mourir au plus vite . Ainsi pour moi ,
je suis prêt . Εt maintenant c’est toi , Zeus , toi le pre-
mier , comme il est juste , dont je réclame le secours . Je
ne te demanderai pas une bien grande faveur . Fais-moi
la grâce seulement de dépêcher à Teucros un messager
porteur de la triste nouvelle , pour qu’il soit le premier
à relever mon corps transpercé de ce fer sanglant .
Il ne faut pas que , mes ennemis l’ayant aperçu avant lui ,
je sois jeté aux chiens et aux oiseaux . C ' est , Zeus , c ' est
tout ce que j ' attends de toi . Mais , en même temps ,
j ' invoque Hermès Infernal , le guide des morts . Qu ' il
m’endorme doucement οἱ que ce soit d’un saut facile et
prompt que j ' aille déchirer mon flanc à cette épée . Et
j ' invoque encore , pour qu’elles m ' assistent , les Vierges
éternelles qui éternellement observent les forfaits des
hommes , les Érinyes sévères aux jarrets rapides . Qu ' elles
sachent comment je succombe , malheureux , sous les fils
d’Atrée , et qu ' elles les saisissent , eux aussi , à leur tour ,
pour les faire périr , périr tout entiers , misérables , miséra-
blement ; et , de même qu’elles me voient verser ici mon
propre sang , que de même donc ils périssent sous les
coups des plus proches des leurs , qui ainsi à leur tour
verseront leur propre sang . Allez ! Érinyes , promptes
vengeresses , allez , mettez-vous au festin , n ' épargnez pas
leur peuple , leur peuple toutentier . Et toi , qui vas menant
ton char dans les hauteurs du firmament , Soleil , quand
tu verras la terre de mes pères , retiens tes rênes plaquées
d’or pour annoncer mes malheurs et ma fin à mon vieux
père et à ma pauvre mère . Ah ! quand la malheureuse
apprendra la nouvelle , c ' est un long sanglot que sans
doute elle poussera par toute la ville ! . . . Mais à quoi bon
se lamenter pour rien ? Il faut se mettre à la besogne au
contraire , et vivement . O Mort , ô Mort , voici l’heure ,
viens , jette un regard sur moi . Mais toi du moins , là-bas ,
je pourrai te parler encore , tu seras toujours près de moi .
Tandis que toi , clarté de ce jour radieux , et toi , Soleil
sur ton char , je vous salue ici pour la dernière fois , et
jamais plus ne le ferai . [ 859 ] Lumière ! Sol sacré de ma terre natale ,
Salamine , qui sers d ' assise au foyer de mes aïeux ! Illustre
Athènes avec ton peuple frère ! Εt vous , sources et fleuves
que j ' ai sous les yeux , plaines de Troade , tous ensemble ,
je vous salue ici : adieu , vous qui m’avez nourri ! Voilà
le dernier mot que vous adresse Ajax . Désormais c’est
à ceux d’en bas dans l’Enfer que je parlerai .
The slaughterman stands where it will be sharpest if a man has leisure to make calculations the gift of Hector , the man most hateful of foreigners to me , and most detestable to see .
It stands fixed in the hostile land of the Troad , newly sharpened on an iron-gnawing whetstone . I planted it , securing it well all round , so that it should prove most kind to this man in providing a speedy death . Thus I am well prepared .
After this you , o Zeus , as is fitting , be the first to help me . I shall ask to obtain no great favour from you .
Send a messenger for me , bearing the grim tidings to Teucer , so that he may be the first to raise me as I lie fallen on this freshly-dripping sword and I shall not be noticed beforehand by some enemy and thrown out as prey to dogs and birds . Such is my supplication of you , o Zeus .
At the same time I call on Hermes of the earth below , escort of souls , to lull me fast to sleep as with a swift and spasmless leap I break throughmy ribs with this sword .
And I call as my helpers the perpetual virgins , the perpetual overseers of all the sufferings of men , the dread , far-striding Erinyes to learn how I am destroyed by the Atridae in my wretchedness .
And may they seize the wretched men most wretchedly and utterly destroy them , just as they see me fall through self-slaughter . Just so , slaughtered by their kin , by their dearest offspring , may they perish .
Come , o swift and punishing Erinyes : taste the entire army , do not spare them . And you , who drive your chariot through the lofty heaven , the Sun , when you catch sight of my ancestral land , check your golden rein and announce my ruin and my death to my aged father and the wretched woman who nursed me .
Wretched woman , I suppose that when she hears this message , she will raise a great lamentation in the whole city .
But there is no point in vainly lamenting thus : no , the deed must be begun with speed . And yet I shall meet you and speak with you there too .
And I call upon you , o present blaze of the bright day , and the Sun , the charioteer , for the very last time , and never again later .
O light , o holy ground of my native land of Salamis , o ancestral foundation of my hearth , and famous Athens , and your race kindred to mine , and springs and rivers here , and the Trojan plains I address : farewell , you who have nourished me .
This is the last word that Ajax pronounces to you ; the rest I shall speak to those below in Hades .

( 174 ) 47% GRC
( 195 ) 53% GRC - FRA

( 316 ) 49% GRC - FRA
( 335 ) 51% FRA

( 316 ) 49% GRC - FRA
( 335 ) 51% FRA

Soph. Ai. vv. 850-865

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-05-05 16:58:10
 • Modified on 2021-05-05 23:49:23
 • Translated by Mazon (French) and Finglass (English)
 • Aligned by Matteo Romanello
Ἑλληνική
français
English
που τάλαινα , τήνδʼ ὅταν κλύῃ φάτιν ,
ἥσει μέγαν κωκυτὸν ἐν πάσῃ πόλει .
ἀλλʼ οὐδὲν ἔργον ταῦτα θρηνεῖσθαι μάτην ·
ἀλλʼ ἀρκτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει τινί .
θάνατε θάνατε , νῦν μʼ ἐπίσκεψαι μολών ·
καίτοι σὲ μὲν κἀκεῖ προσαυδήσω ξυνών .
σὲ δʼ φαεννῆς ἡμέρας τὸ νῦν σέλας ,
καὶ τὸν διφρευτὴν Ἥλιον προσεννέπω ,
πανύστατον δὴ κοὔποτʼ αὖθις ὕστερον .
φέγγος , γῆς ἱερὸν οἰκείας πέδον
Σαλαμῖνος , πατρῷον ἑστίας βάθρον ,
κλειναί τʼ Ἀθῆναι , καὶ τὸ σύντροφον γένος ,
κρῆναί τε ποταμοί θʼ οἵδε , καὶ τὰ Τρωικὰ
πεδία προσαυδῶ , χαίρετʼ , τροφῆς ἐμοί ·
τοῦθʼ ὑμὶν Αἴας τοὔπος ὕστατον θροεῖ ,
τὰ δʼ ἄλλʼ ἐν Ἅιδου τοῖς κάτω μυθήσομαι .
Ah ! quand la malheureuse
apprendra la nouvelle , c ' est un long sanglot que sans
doute elle poussera par toute la ville ! . . . Mais à quoi bon
se lamenter pour rien ? Il faut se mettre à la besogne au
contraire , et vivement . O Mort , ô Mort , voici l’heure ,
viens , jette un regard sur moi . Mais toi du moins , là-bas ,
je pourrai te parler encore , tu seras toujours près de moi .
Tandis que toi , clarté de ce jour radieux , et toi , Soleil
sur ton char , je vous salue ici pour la dernière fois , et
jamais plus ne le ferai . [ 859 ] Lumière ! Sol sacré de ma terre natale ,
Salamine , qui sers d ' assise au foyer de mes aïeux ! Illustre
Athènes avec ton peuple frère ! Εt vous , sources et fleuves
que j ' ai sous les yeux , plaines de Troade , tous ensemble ,
je vous salue ici : adieu , vous qui m’avez nourri ! Voilà
le dernier mot que vous adresse Ajax . Désormais c’est
à ceux d’en bas dans l’Enfer que je parlerai .
Wretched woman , I suppose that when she hears this message , she will raise a great lamentation in the whole city .
But there is no point in vainly lamenting thus : no , the deed must be begun with speed . And yet I shall meet you and speak with you there too .
And I call upon you , o present blaze of the bright day , and the Sun , the charioteer , for the very last time , and never again later .
O light , o holy ground of my native land of Salamis , o ancestral foundation of my hearth , and famous Athens , and your race kindred to mine , and springs and rivers here , and the Trojan plains I address : farewell , you who have nourished me .
This is the last word that Ajax pronounces to you ; the rest I shall speak to those below in Hades .

( 30 ) 24% GRC
( 96 ) 76% GRC - FRA

( 111 ) 53% GRC - FRA
( 97 ) 47% FRA

( 111 ) 53% GRC - FRA
( 97 ) 47% FRA

Chunked French and English

Christopher Petrik /
 • Created on 2021-05-11 22:07:44
 • Modified on 2021-05-12 23:51:34
 • Aligned by Christopher Petrik
Ἑλληνική
français
English
Original Greek
Chunked French
Chunked English Compound
1 κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα , ἆρ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι Ζεὺς τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ ;
4 οὐδὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀλγεινὸν , οὔτ᾽ ἄτης ἄτερ οὔτ᾽ αἰσχρὸν οὔτ᾽ ἄτιμόν ἐσθ᾽ , ὁποῖον οὐ τῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ᾽ ἐγὼ κακῶν .
7 καὶ νῦν τί τοῦτ᾽ αὖ φασὶ πανδήμῳ πόλει κήρυγμα θεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως ;
9 ἔχεις τι , κεἰσήκουσας ;
9 σε λανθάνει πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά ;
11 ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦθος , Ἀντιγόνη , φίλων οὔθ᾽ ἡδὺς , οὔτ᾽ ἀλγεινὸς ἵκετ᾽ , ἐξ ὅτου δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθημεν δύο , μιᾷ θανόντων ἡμέρᾳ διπλῇ χερί ·
15 ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατὸς ἐν νυκτὶ τῇ νῦν , οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον οὔτ᾽ εὐτυχοῦσα μᾶλλον , οὔτ᾽ ἀτωμένη .
18 ᾔδη καλῶς , καί σ᾽ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ ἐξέπεμπον , ὡς μόνη κλύοις .
20 τί δ᾽ ἔστι ;
20 δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος .
21 οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων τὸν μὲν προτίσας , τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει ;
23 Ἐτεοκλέα μὲν , ὡς λέγουσι , σὺν δίκῃ χρῃσθεὶς δικαίᾳ καὶ νόμῳ , κατὰ χθονὸς ἔκρυψε , τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς ·
26 τὸν δ᾽ ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ μὴ τάφῳ καλύψαι , μηδὲ κωκῦσαί τινα , ἐᾷν δ᾽ ἄκλαυστον , ἄταφον , οἰωνοῖς γλυκὺν θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς .
31 τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ κἀμοὶ , λέγω γὰρ κἀμὲ , κηρύξαντ᾽ ἔχειν , καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσι σαφῆ προκηρύξοντα ·
34 καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδέν ·
35 ἀλλ᾽ , ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ , φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει .
37 οὕτως ἔχει σοι ταῦτα , καὶ δείξεις τάχα , εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας , εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή ,
39 τί δ᾽ , ταλαίφρων , εἰ τάδ᾽ ἐν τούτοις , ἐγὼ λύουσ᾽ ἂν ᾽φάπτουσα προσθείμην πλέον ;
41 εἰ ξυμπονήσεις , καὶ ξυνεργάσει , σκόπει .
42 ποῖόν τι κινδύνευμα ;
42 ποῦ γνώμης ποτ᾽ εἶ ;
43 εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί .
44 γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ᾽ , ἀπόῤῥητον πόλει ·
45 τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σὸν , ἢν σὺ μὴ θέλῃς , ἀδελφόν .
46 οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι .
47 σχετλία , Κρέοντος ἀντειρηκότος ;
48 ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν εἴργειν μέτα .
49 οἴμοι ·
49 φρόνησον , κασιγνήτη , πατὴρ ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ᾽ ἀπώλετο , πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργοῦ χερί ·
53 ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνὴ , διπλοῦν ἔπος , πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον ·
55 τρίτον δ᾽ , ἀδελφὼ δύο μίαν καθ᾽ ἡμέραν αὐτοκτονοῦντε , τὼ ταλαιπώρω , μόρον κοινὸν κατειργάσανθ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλοιν χεροῖν .
58 νῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα , σκόπει ὅσῳ κάκιστ᾽ ὀλούμεθ᾽ , εἰ , νόμου βίᾳ , ψῆφον τυράννων κράτη παρέξιμεν .
61 ἀλλ᾽ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν , γυναῖχ᾽ ὅτι ἔφυμεν , ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα ·
63 ἔπειτα δ᾽ , οὕνεκ᾽ ἀρχόμεσθ᾽ ἐκ κρεισσόνων , καὶ ταῦτ᾽ ἀκούειν , κἄτι τῶνδ᾽ ἀλγίονα .
65 ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς ξύγγνοιαν ἴσχειν , ὡς βιάζομαι τάδε , τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι .
67 τὸ γὰρ περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα .
69 οὔτ᾽ ἂν κελεύσαιμ᾽ , οὔτ᾽ ἂν , εἰ θέλοις ἔτι πράσσειν , ἐμοῦ γ᾽ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα .
71 ἀλλ᾽ ἴσθ᾽ ὁποῖά σοι δοκεῖ .
71 κεῖνον δ᾽ ἐγὼ θάψω .
72 καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν .
73 φίλη μετ᾽ αὐτοῦ κείσομαι , φίλου μέτα , ὅσια πανουργήσασ᾽ ·
74 ἐπεὶ πλείων χρόνος , ὃν δεῖ μ᾽ ἀρέσκειν τοῖς κάτω , τῶν ἐνθάδε .
76 ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι .
76 σοὶ δ᾽ εἰ δοκεῖ , τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ᾽ ἀτιμάσασ᾽ ἔχε .
78 ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι ·
78 τὸ δὲ βίᾳ πολιτῶν δρᾷν ἔφυν ἀμήχανος .
80 σὺ μὲν τάδ᾽ ἂν προὔχοι᾽ ·
80 ἐγὼ δὲ δὴ τάφον χώσουσ᾽ ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι .
82 οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου .
83 μή μου προτάρβει ·
83 τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον .
84 ἀλλ᾽ οὖν προμηνύσεις γε τοῦτο μηδενὶ
85 κρυφῆ δὲ κεῦθε ·
85 σὺν δ᾽ αὕτως ἐγώ .
86 οἴμοι , καταύδα .
86 πολλὸν ἐχθίων ἔσει σιγῶσ᾽ , ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε .
88 θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις .
89 ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἀρέσκουσ᾽ οἷς μάλισθ᾽ ἁδεῖν με χρή .
90 εἰ καὶ δυνήσει γ᾽ ·
90 ἀλλ᾽ ἀμηχάνων ἐρᾷς .
91 οὐκοῦν , ὅταν δὴ μὴ σθένω , πεπαύσομαι .
92 ἀρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα .
93 εἰ ταῦτα λέξεις , ἐχθαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ ,
94 ἐχθρὰ δὲ τῷ θανόντι προσκείσει δίκῃ .
95 ἀλλ᾽ ἔα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο ·
96 πείσομαι γὰρ οὐ τοσοῦτον οὐδὲν , ὥστε μὴ οὐ καλῶς θανεῖν .
98 ἀλλ᾽ , εἰ δοκεῖ σοι , στεῖχε ·
98 τοῦτο δ᾽ ἴσθ᾽ , ὅτι ἄνους μὲν ἔρχει , τοῖς φίλοις δ᾽ ὀρθῶς φίλη .
100 ἀκτὶς ἀελίου , τὸ κάλ- λιστον ἑπταπύλῳ φανὲν Θήβᾳ τῶν προτέρων φάος , ἐφάνθης ποτὲ , χρυσέας ἁμέρας βλέφαρον , Διρκαίων ὑπὲρ ῥεέθρων μολοῦσα , τὸν λεύκασπιν ἀπ᾽ Ἀργόθεν φῶτα βάντα πανσαγίᾳ , φυγάδα πρόδρομον ὀξυτέρῳ κινήσασα χαλινῷ ·
110 ὃν ἐφ᾽ ἁμετέρᾳ γᾷ Πολυνείκης ἀρθεὶς νεικέων ἐξ ἀμφιλόγων , ὀξέα κλάζων αἰετὸς ἐς γᾶν ὣς ὑπερέπτα , λευκῆς χιόνος πτέρυγι στεγανὸς , πολλῶν μεθ’ ὅπλων , ξύν θ᾽ ἱπποκόμοις κορύθεσσιν .
117 στὰς δ᾽ ὑπὲρ μελάθρων , φονώ- σαισιν ἀμφιχανὼν κύκλῳ λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα , ἔβα , πρίν ποθ᾽ ἁμετέρων αἱμάτων γένυσιν πλησθῆναί τε , καὶ στεφάνωμα πύργων πευκάενθ᾽ ἥφαιστον ἑλεῖν .
124 τοῖος ἀμφὶ νῶτ᾽ ἐτάθη πάταγος Ἄρεος , ἀντιπάλῳ δυσχείρωμα δράκοντι .
127 Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους ὑπερεχθαίρει ·
128 καί σφας ἐσιδὼν πολλῷ ῥεύματι προσνισσομένους χρυσοῦ , καναχῆς , ὑπεροπτείας , παλτῷ ῥιπτεῖ πυρὶ , βαλβίδων ἐπ᾽ ἄκρων ἤδη νίκην ὁρμῶντ᾽ ἀλαλάξαι .
134 ἀντιτύπᾳ δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωθεὶς πυρφόρος , ὃς τότε μαινομένᾳ ξὺν ὁρμᾷ βακχεύων ἐπέπνει ῥιπαῖς ἐχθίστων ἀνέμων .
138 εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ τὰ μὲν , ἄλλα δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἐπενώμα στυφελίζων μέγας Ἄρης δεξιόσειρος .
141 ἑπτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις ταχθέντες ἴσοι πρὸς ἴσους , ἔλιπον Ζηνὶ Τροπαίῳ πάγχαλκα τέλη ·
144 πλὴν τοῖν στυγεροῖν , πατρὸς ἑνὸς μητρός τε μιᾶς φύντε , καθ᾽ αὑτοῖν δικρατεῖς λόγχας στήσαντ᾽ , ἔχετον κοινοῦ θανάτου μέρος ἄμφω .
148 ἀλλὰ γὰρ μεγαλώνυμος ἦλθε Νίκα τᾷ πολυαρμάτῳ ἀντιχαρεῖσα Θήβᾳ .
150 ἐκ μὲν δὴ πολέμων τῶν νῦν θέσθε λησμοσύναν ,
152 θεῶν δὲ ναοὺς χοροῖς παννυχίοις πάντας ἐπέλθωμεν ·
153 Θήβας δ᾽ ἐλελίχθων Βάκχιος ἄρχοι .
155 ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας Μενοικέως , θεῶν νεοχμὸς νεαραῖς ἐπὶ συντυχίαις χωρεῖ , τινὰ δὴ μῆτιν ἐρέσσων , ὅτι σύγκλητον τήνδε γερόντων προὔθετο λέσχην κοινῷ κηρύγματι πέμψας .
161 ἄνδρες , τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς θεοὶ , πολλῷ σάλῳ σείσαντες , ὤρθωσαν πάλιν ·
163 ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν ἐκ πάντων δίχα ἔστειλ᾽ ἱκέσθαι ·
164 τοῦτο μὲν , τὰ Λαΐου σέβοντας εἰδὼς εὖ θρόνων ἀεὶ κράτη ·
166 τοῦτ᾽ αὖθις , ἡνίκ᾽ Οἰδίπους ὥρθου πόλιν , κἀπεὶ διώλετ᾽ , ἀμφὶ τοὺς κείνων ἔτι παῖδας μένοντας ἐμπέδοις φρονήμασιν .
169 ὅτ᾽ οὖν ἐκεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν καθ᾽ ἡμέραν ὤλοντο , παίσαντές τε καὶ πληγέντες αὐτόχειρι σὺν μιάσματι , ἐγὼ κράτη δὴ πάντα καὶ θρόνους ἔχω γένους κατ᾽ ἀγχιστεῖα τῶν ὀλωλότων .
174 ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην , πρὶν ἂν ἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ .
177 ἐμοὶ γὰρ , ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν μὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων , ἀλλ᾽ ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλείσας ἔχει , κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ ·
181 καὶ μείζον᾽ ὅστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας φίλον νομίζει , τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω ·
183 ἐγὼ γὰρ , ἴστω Ζεὺς πάνθ᾽ ὁρῶν ἀεὶ , οὔτ᾽ ἂν σιωπήσαιμι τὴν ἄτην ὁρῶν στείχουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας , οὔτ᾽ ἂν φίλον ποτ᾽ ἄνδρα δυσμενῆ χθονὸς θείμην ἐμαυτῷ , τοῦτο γιγνώσκων , ὅτι ἥδ᾽ ἐστὶν σώζουσα , καὶ , ταύτης ἔπι πλέοντες ὀρθῆς , τοὺς φίλους ποιούμεθα .
190 τοιοῖς δ᾽ ἐγὼ νόμοισι τήνδ᾽ αὔξω πόλιν .
191 καὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε κηρύξας ἔχω ἀστοῖσι , παίδων τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου πέρι .
193 Ἐτεοκλέα μὲν , ὃς πόλεως ὑπερμαχῶν ὄλωλε τῆσδε , πάντ᾽ ἀριστεύσας δορὶ , τάφῳ τε κρύψαι , καὶ τὰ πάντ᾽ ἐφαγνίσαι , τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται κάτω νεκροῖς ·
197 τὸν δ᾽ αὖ ξύναιμον τοῦδε , Πολυνείκην λέγω , ὃς γῆν πατρῴαν καὶ θεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς , φυγὰς κατελθὼν , ἠθέλησε μὲν πυρὶ πρῆσαι κατάκρας , ἠθέλησε δ᾽ αἵματος κοινοῦ πάσασθαι , τοὺς δὲ δουλώσας ἄγειν , τοῦτον πόλει τῇδ᾽ ἐκκεκηρῦχθαι τάφῳ μήτε κτερίζειν μήτε κωκῦσαί τινα , ἐᾷν δ᾽ ἄθαπτον καὶ πρὸς οἰωνῶν δέμας καὶ πρὸς κυνῶν ἐδεστὸν αἰκισθέντ᾽ ἰδεῖν .
206 τοιόνδ᾽ ἐμὸν φρόνημα .
206 κοὔποτ᾽ ἔκ γ᾽ ἐμοῦ τιμὴν προέξουσ᾽ οἱ κακοὶ τῶν ἐνδίκων .
208 ἀλλ᾽ ὅστις εὔνους τῇδε τῇ πόλει , θανὼν καὶ ζῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται .
210 σοὶ ταῦτ᾽ ἀρέσκει , παῖ Μενοικέως Κρέον , τὸν τῇδε δύσνουν , καὶ τὸν εὐμενῆ πόλει .
[ 1 ] O tête [ 2 ] commune ( consanguine ) [ 3 ] de-sœur-germaine d’Ismène , [ 4 ] sais-tu que Jupiter accomplit [ 5 ] lequel non des maux ( tous les maux ) [ 6 ] [ venant ] d ' Oedipe , [ 7 ] nous vivant encore ?
[ 1 ] car il n’est rien [ 2 ] ni douloureux , [ 3 ] ni sans [ notre ] crime ni honteux , [ 4 ] ni déshonorant [ 5 ] que non parmi les maux [ 6 ] les tiens et les miens , [ 7 ] moi je n’aie vu .
[ 1 ] Et maintenant quelle est cette [ 2 ] proclamation [ 3 ] [ qu’ ] ils disent le chef [ 4 ] avoir faite encore dernièrement [ 5 ] à la ville avec-tout-son-peuple ?
[ 1 ] Tiens-tu - [ 2 ] et as-tu-entendu quelque chose ?
[ 1 ] ou les maux des ennemis [ 2 ] s’avançant vers les amis [ 3 ] échappent-ils à toi ?
[ 1 ] Antigone , [ 2 ] d’un côté aucun discours [ 3 ] [ concernant ] les amis [ 4 ] ni agréable ni douloureux [ 5 ] n’est venu à moi , [ 6 ] depuis que nous fûmes privées [ 7 ] toutes deux de [ nos ] deux frères [ 8 ] morts en un jour [ 9 ] d’une main double ;
[ 1 ] de l’autre côté , depuis [ 2 ] que l’armée des Argiens [ 3 ] est partie dans la nuit présente , [ 4 ] je ne sais rien d’ultérieur , [ 5 ] [ moi ] n’étant ni heureuse , [ 6 ] ni affligée davantage .
[ 1 ] Aussi [ 2 ] j ' ai fait-sortir toi [ 3 ] maintenant précisément [ 4 ] des portes du-vestibule [ 5 ] à cause de ceci , [ 6 ] afin que seule tu entendes .
[ 1 ] Mais qu ' est-ce ?
[ 1 ] car tu montres [ 2 ] [ toi ] agitée [ devant dire ] quelque parole .
[ 1 ] Car Créon [ 2 ] n ' est-il pas [ 3 ] les deux frères de nous [ 4 ] ayant-de-préférence honoré [ l’ ] un [ 5 ] de la sépulture , [ 6 ] ayant déshonoré ( privé ) l’autre ?
[ 1 ] Il a caché , il est vrai , [ 2 ] dans la terre , [ 3 ] Étéocle , [ 4 ] comme ils disent [ 5 ] avec une justice juste , [ 6 ] et avec l’usage , [ 7 ] étant sommé ( ) [ par cela même ] [ 8 ] honoré [ ainsi ] [ 9 ] auprès des morts dans les enfers ;
[ 1 ] mais ils disent [ 2 ] avoir été proclamé [ 3 ] aux citoyens [ 4 ] personne ne couvrir d’un tombeau [ 5 ] ni pleurer [ 6 ] le corps mort misérablement [ 7 ] de Polynice , [ 8 ] mais de [ le ] laisser sans-sépulture , [ 9 ] sans-pleurs , [ 10 ] un trésor doux aux oiseaux [ 11 ] qui le regardent [ 12 ] pour le plaisir de la pâture .
[ 1 ] Ils disent le bon Créon [ 2 ] être ayant proclamé de telles choses [ 3 ] à toi et à moi , [ 4 ] car je nomme aussi moi , [ 5 ] et venir ici [ 6 ] devant proclamer [ 7 ] ces choses claires [ 8 ] à ceux qui ne savent pas :
[ 1 ] et tenir l ' affaire [ 2 ] non comme pour rien ;
[ 1 ] mais une mort [ 2 ] de-lapidation-par-le-peuple [ 3 ] menacer dans la ville [ celui ] [ 4 ] qui ferait quelqu’une de ces [ choses ] .
[ 1 ] Ces [ choses ] sont ainsi pour toi ; [ 2 ] et tu montreras promptement [ 3 ] situ es bien-née , [ 4 ] ou si [ tu es ] vile [ 5 ] [ venant ] de nobles [ parents ] .
[ 1 ] O malheureuse , [ 2 ] mais qu’ajouterais-je moi davantage [ 3 ] en dénouant ou en nouant [ 4 ] si ces choses sont dans ces [ circonstances ] ?
[ 1 ] Réfléchis [ 2 ] si tu seras compagne-du-travail [ 3 ] et coopéreras .
[ 1 ] A quelle espèce [ 2 ] d’entreprise-dangereuse ?
[ 1 ] donc de réflexion es-tu ( que médites-tu ) ?
[ 1 ] Si tu soulèveras [ 2 ] le corps-mort [ 3 ] avec ( te joignant à ) cette main .
[ 1 ] Tu médites donc [ 2 ] d’enterrer lui , [ 3 ] ceci étant interdit à la ville ?
[ 1 ] Certainement [ 2 ] [ je médite d’enterrer ] mon frère , [ 3 ] et quoique tu ne veuilles pas , le tien .
[ 1 ] Car assurément je ne serai pas convaincue [ 2 ] ayant trahi .
[ 1 ] O téméraire , [ 2 ] Créon [ l ' ] ayant défendu ?
[ 1 ] Mais [ 2 ] il n’anpartient en rien à lui , [ 3 ] de [ m’ ] écarter des miens .
[ 1 ] Hélas !
[ 1 ] songe , ô [ ma ] sœur , [ 2 ] que [ notre ] père a péri à nous [ 3 ] [ étant ] détesté et en-déshonneur , [ 4 ] lui-même ayant frappé [ 5 ] d’une main elle-même-active [ 6 ] [ ses ] deux yeux , [ 7 ] à cause des crimes [ 8 ] surpris-par-lui-même .
[ 1 ] Puis [ sa ] mère et [ sa ] femme , [ 2 ] un double titre , [ 3 ] détruit [ sa ] vie [ 4 ] par des cordes nouées ;
[ 1 ] et en-troisième-lieu nos deux frères [ 2 ] se tuant-eux-mêmes [ 3 ] en un jour [ 4 ] les malheureux , accomplirent [ 5 ] [ leur ] sort commun par les mains [ 6 ] l ' un-de-l’autre .
[ 1 ] Maintenant d’un autre côté [ 2 ] songe encore , [ 3 ] à quel point nous périrons [ 4 ] [ le ] plus misérablement , [ 5 ] nous-deux abandonnées [ 6 ] seules aujourd’hui [ 7 ] si nous transgressons le décret [ 8 ] ou les ordres des princes , [ 9 ] en violation de la loi .
[ 1 ] Mais il faut considérer [ 2 ] d’un côté cela , que nous sommes nées [ 3 ] femmes-toutes-deux , [ 4 ] comme ne devant pas lutter [ 5 ] contre des hommes ;
[ 1 ] puis d’un autre côté [ 2 ] obéir aussi en ces choses [ 3 ] et en de plus douloureuses [ 4 ] encore que celles-ci , [ 5 ] parce que nous sommes gouvernées [ 6 ] par de plus puissants .
[ 1 ] Moi au moins donc j’obéirai [ 2 ] à ceux qui sont-établis [ 3 ] en magistrature [ 4 ] priant ceux sous terre [ 5 ] d’avoir indulgence , [ 6 ] car je suis violentée en ces choses .
[ 1 ] Car le faire des choses outre-mesure [ 2 ] n’a aucun sens .
[ 1 ] Je ne voudrais ordonner [ 2 ] ni tu n’agirais [ 3 ] avec moi de-façon-à-m’être-agréable , [ 4 ] si tu voulais encore agir .
[ 1 ] Mais sache quelles choses [ 2 ] semblent-bonnes à toi .
[ 1 ] Or moi j’enterrerai celui-ci .
[ 1 ] [ Il est ] beau à moi de mourir [ 2 ] faisant cela .
[ 1 ] Je reposerai avec lui [ 2 ] chère [ à lui ] [ 3 ] avec lui [ qui m ' est ] cher , [ 4 ] ayant fait-d ' une-manière-coupabie [ 5 ] de saintes choses ,
[ 1 ] puisque plus considérable [ est ] le temps [ 2 ] [ pendant ] lequel il faut moi plaire [ 3 ] à ceux d’en-bas qu’à ceux-ici .
[ 1 ] Car là-bas je reposerai toujours .
[ 1 ] Mais s’il semble-bon à toi , [ 2 ] reste ayant déshonoré [ 3 ] les choses en-honneur [ 4 ] [ auprès ] des dieux .
[ 1 ] Moi d’un côté [ 2 ] je ne [ les ] regarde-pas-comme méprisables ,
[ 1 ] mais je suis-naturellement [ 2 ] sans moyens [ 3 ] pour le agir [ 4 ] en violation des citoyens .
[ 1 ] Que toi en-effet [ 2 ] prétextes ces choses :
[ 1 ] mais moi je partirai [ 2 ] devant-entasser ( ériger ) [ 3 ] maintenant une tombe [ 4 ] à mon frère très-cher .
[ 1 ] O malheureuse [ que je suis ! ] [ 2 ] que je crains-pour toi [ 3 ] malheureuse !
[ 1 ] Ne tremble pas [ 2 ] pour moi :
[ 1 ] redresse ton sort .
[ 1 ] Mais enfin [ 2 ] tu n’indiqueras-d’avance au-moins [ 3 ] à personne cette action ;
[ 1 ] mais cache- [ la ] furtivement :
[ 1 ] moi de l ' autre côté conjointement [ 2 ] de-même ( je la cacherai ) .
[ 1 ] Mon Dieu , [ 2 ] déclare [ -la ] ;
[ 1 ] tu seras de beaucoup plus odieuse [ 2 ] en te taisant , [ 3 ] si tu ne divulgues pas [ 4 ] ces choses à tous .
[ 1 ] Tu as le cœur [ 2 ] ardent dans des choses qui-glacent .
[ 1 ] Mais je sais [ 2 ] étant agréable [ à ceux ] [ 3 ] auxquels il faut moi [ 4 ] plaire le plus .
[ 1 ] Si encore [ 2 ] tu pouvais au-moins ,
[ 1 ] mais tu désires des choses impossibles .
[ 1 ] Donc [ 2 ] je m ' [ en ] désisterai , [ 3 ] quand en-effet je n’aurai-pas-la-force .
[ 1 ] Mais il ne convient pas [ 2 ] dès le principe [ 3 ] de poursuivre les [ choses ] impossibles .
[ 1 ] Si tu diras [ 2 ] ces choses , [ 3 ] tu seras haïe d’un côté de moi ,
[ 1 ] de l’autre côté tu reposeras-à-côté [ 2 ] du mort odieuse avec raison .
[ 1 ] Mais souffre moi [ 2 ] et le funeste-projet [ venant ] de moi [ 3 ] essuyer ce désastre .
[ 1 ] Car je ne souffrirai [ 2 ] rien de si-grand ( affreux ) [ 3 ] de-manière-à ne pas mourir bien .
[ 1 ] Eh bien , va [ 2 ] s ' ilsemble-bon à toi .
[ 1 ] Mais sache cela , [ 2 ] que tu pars insensée , il est vrai , [ 3 ] mais réellement amie [ 4 ] à tes amis .
[ 1 ] à travers les flots [ 11 ] de-Dircé , [ 12 ] ayant poussé [ 13 ] d’une bride plus vigoureuse [ 14 ] l’homme au-bouclier-blanc [ 15 ] venu d’Argos [ 16 ] en armure-complète , [ 17 ] fugitif [ 18 ] à-la-course-éperdue ,
[ 1 ] avec beaucoup d ' armes : [ 11 ] et avec des casques [ 12 ] aux-crinières-de-cheval .
[ 1 ] avec les mâchoires , [ 11 ] et [ avant ] la flamme [ 12 ] de-picéa [ 13 ] avoir saisi [ 14 ] le couronnement des tours .
[ 1 ] Un tel fracas [ 2 ] de Mars [ 3 ] s’étendit [ 4 ] autour de [ leur ] dos , [ 5 ] chose invincible [ 6 ] au dragon opposé .
[ 1 ] Car Jupiter hait-violemment [ 2 ] les vanteries [ 3 ] d’une langue grande ( orgueilleuse )
[ 1 ] et ayant vu eux [ 2 ] approchant [ 3 ] dans un puissant torrent [ 4 ] d’or , de fracas , [ 5 ] d’orgueil , [ 6 ] il renverse d’un feu lancé [ 7 ] celui qui s ' apprête déjà [ 8 ] à crier victoire [ 9 ] sur le haut des barrières .
[ 1 ] Mais porteur-du-feu il tomba [ 2 ] lancé [ 3 ] contre la terre qui- [ le- ] fait-rebondir , [ 4 ] [ lui ] qui alors [ 5 ] avec un élan insensé [ 6 ] se livrant-à-une-fureur-bacchique [ 7 ] haletait avec des jets ( un souffle ) [ 8 ] de vents très-hostiles .
[ 1 ] Mais le grand Mars [ 2 ] allié-propice , [ 3 ] conduisait ces choses [ 4 ] dans une autre [ voie ] , [ 5 ] mais en s’élançant-avec-violence [ 6 ] il dirigeait [ 7 ] d’autres [ choses ] contre d’autres .
[ 1 ] Car les sept chefs [ 2 ] rangés [ 3 ] près des sept portes [ 4 ] égaux contre égaux , [ 5 ] laissèrent [ 6 ] des tributs tout-d’airain [ 7 ] à Jupiter qui met en fuite ,
[ 1 ] d’une mort commune .
[ 1 ] Mais alors la Victoire [ 2 ] au-grand-nom [ 3 ] est venue [ 4 ] se réjouissant-à-l’encontre de Thèbes [ 5 ] aux-chars-nombreux ;
[ 1 ] établissez donc d’un côté [ 2 ] l ' oubli [ 3 ] après les guerres d ' à présent ;
[ 1 ] d’un autre côté entrons [ 2 ] dans tous les temples [ 3 ] des dieux [ 4 ] avec des danses [ 5 ] qui-durent-toute-la-nuit ;
[ 1 ] et que Bacchus [ 2 ] qui-ébranle Thèbes [ 3 ] préside ,
[ 1 ] cette assemblée [ 11 ] convoquée [ 12 ] de vieillards , [ 13 ] [ les ] ayant fait-venir [ 14 ] par une proclamation commune .
[ 1 ] Hommes , [ 2 ] les dieux d’un côté ont redressé [ 3 ] certainement de nouveau en-sûreté [ 4 ] les choses de la ville [ l’ ] ayant agitée [ 5 ] d’un trouble grand . :
[ 1 ] Moi d’un autre côté [ 2 ] j ' ai envoyé-chercher vous , [ 3 ] séparément de tous [ 4 ] par des messagers , pour venir ,
[ 1 ] sachant d’abord ceci [ 2 ] [ vous ] respectant bien toujours [ 3 ] les commandements du trône [ 4 ] de Laïus ;
[ 1 ] puis cela , quand Oedipe [ 2 ] gouvernait-bien la ville , [ 3 ] et après qu ' il ent péri , [ 4 ] [ vous ] restant encore [ 5 ] dans [ vos ] sentiments constants , [ 6 ] autour des enfants de ceux-là .
[ 1 ] d’après les droits-de-proximité [ 11 ] de la race de ceux-qui-ont-péri .
[ 1 ] Cependant il [ est ] impossible de connaître [ 2 ] et l’âme et l ' intelligence [ 3 ] et l’esprit de tout homme [ 4 ] avant qu ' il se-soit-montré pratiquant [ 5 ] et les commandements et les lois .
[ 1 ] et depuis longtemps ;
[ 1 ] et quiconque estime [ 2 ] un ami plus important [ 3 ] au lieu de la patrie de lui-même [ 4 ] je ne nomme celui-ci nulle-part .
[ 1 ] pensant ceci [ 11 ] que [ c’est ] celui-ci ( [ le pays ] ) qui [ nous ] sauve [ 12 ] et [ que ] nous nous faisons nos amis [ 13 ] [ en ] naviguant sur celui-ci debout .
[ 1 ] Mais j’augmente cette ville [ 2 ] de pareilles lois .
[ 1 ] Et maintenant je suis ayant proclamé [ 2 ] des [ choses ] semblables à celles-ci [ 3 ] aux citoyens [ 4 ] sur les enfants d ' Oedipe .
[ 1 ] Et de couvrir d’un tombeau [ 2 ] d’un côté Étéocle [ 3 ] qui a péri [ 4 ] combattant-pour cette ville [ 5 ] ayant excellé avec la lance [ 6 ] en toutes choses [ 7 ] et d’offrir-purement toutes les choses , [ 8 ] qui vont en-bas [ 9 ] aux meilleurs morts ,
[ 1 ] brûler avec le feu du hant en bas [ 11 ] la terre natale [ 12 ] et les dieux indigètes , [ 13 ] et voulut de l’autre côté goûter [ 14 ] du sang commun , [ 15 ] et emmener ceux-ci [ 16 ] [ les ] ayant réduits-en-servitude ; [ 17 ] mais de le laisser non enseveli , [ 18 ] et maltraité ( dégoûtant ) à voir , [ 19 ] corps devant-être-dévoré [ 2 ] par les oiseaux et par les chiens .
[ 1 ] Telle [ est ] ma pensée ,
[ 1 ] et jamais les méchants [ 2 ] n’auront-de-préférence aux justes [ 3 ] de l’estime de moi au-moins .
[ 1 ] Mais quiconque est bien-intentionné [ 2 ] pour cette ville [ 3 ] sera honoré par moi [ 4 ] également mort et vivant .
[ 1 ] Ces choses [ 2 ] semblent-bonnes à toi , [ 3 ] Créon , fils de Ménécée , [ 4 ] [ à l ' égard ] de celui [ qui est ] malveillant [ 5 ] et de celui [ qui ] est bien-intentionné [ 6 ] pour cette ville .
Oh common ( consanguineous ) head of sister-germaine Ismene , do you know that Jupiter accomplishes which not of the evils ( all of the evils ) [ coming ] from Oedipus [ to ] still living us
For there is nothing neither painful , nor without [ our ] crime , nor shameful , nor dishonorable that not among the evils yours and mine , I have not seen .
And now what is this proclamation [ that ] they say the chief has made to the city with-all-his-people lately ?
Are you holding - and have you heard anything ?
Or do the evils of enemies advancing towards friends escape you ?
Antigone , on the one hand no speech [ concerning ] friends neither pleasant nor painful has come to me , since we were deprived of [ our ] two brothers dead one day with a double hand ;
On the other hand , since the Army of the Argians left this night , [ me ] being neither further happy nor more afflicted .
Also , I made you go out now precisely from the doors of the vestibule because of this , so that only you hear .
But what is it ?
For you show [ you ] agitated [ having to say ] some word .
For is not Creon [ holding ] the two brothers of us having preferably honored [ the ] one with burial , having dishonored ( deprived ) the other
He hid , it is true , in the earth , Eteocles , as they say with just justice , and with custom , being summoned ( moved ) [ by this very fact ] honored [ so ] with the dead in the underworld
But they say to have been proclaimed to the citizens nobody to cover with a tomb nor to mourn the miserably dead body of Polynices , but to leave [ it ] without burial , without tears , a sweet treasure to the birds that look at it for the pleasure of the pasture .
They say the good Creon to be having proclaimed such things to you and to me , for I also name me , and to come here before proclaiming these things clear to those who do not know : and to hold the matter not as for nothing ; but a death of-lapidation-by-the-people looming in the city [ one ] who would do any of these [ things ] .
These [ things ] are like that for you ; and you will promptly show whether you are well-born , or whether [ you are ] vile [ coming ] from noble [ parents ] .
O wretch , but what more would I add by untying or knotting if these things are under these [ circumstances ] ?
Think about whether you will be a coworker and cooperate .
What kind of dangerous business ? Where are you thinking ( what are you thinking ) ?
If you will lift the dead body with ( joining with ) this hand .
So you are thinking to bury him , this being forbidden in the city ?
Certainly [ I meditate to bury ] my brother , and though you do not want , yours .
For assuredly I will not be convinced having betrayed .
O reckless one , Creon having forbidden [ it ] ?
But he’s not in his own right , to keep [ me ] away from my own .
Alas !
Think , oh [ my ] sister that [ our ] father perished to us [ being ] hated and in-dishonor , himself having struck with his own hand ,

( 1479 ) 97% GRC
( 44 ) 3% GRC - FRA

( 55 ) 2% GRC - FRA
( 3030 ) 98% FRA

( 55 ) 2% GRC - FRA
( 3030 ) 98% FRA

Antigone Chunked French and English 39-68

Christopher Petrik /
 • Created on 2021-05-13 18:14:25
 • Modified on 2021-05-13 23:39:30
 • Aligned by Christopher Petrik
Ἑλληνική
français
English
Hâchette Greek
Hâchette Chunked French
Chunked English Compound
Ismene :
39 τί δ᾽ , ταλαίφρων , εἰ τάδ᾽ ἐν τούτοις , ἐγὼ λύουσ᾽ ἂν ᾽φάπτουσα προσθείμην πλέον ;

Antigone :
41 εἰ ξυμπονήσεις , καὶ ξυνεργάσει , σκόπει .

Ismene :
42 ποῖόν τι κινδύνευμα ;
42 ποῦ γνώμης ποτ᾽ εἶ ;

Antigone :
43 εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί .

Ismene :
44 γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ᾽ , ἀπόῤῥητον πόλει ·

Antigone :
45 τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σὸν , ἢν σὺ μὴ θέλῃς , ἀδελφόν .
46 οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι .

Ismene :
47 σχετλία , Κρέοντος ἀντειρηκότος ;

Antigone :
48 ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν εἴργειν μέτα .

Ismene :
49 οἴμοι ·
49 φρόνησον , κασιγνήτη , πατὴρ ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ᾽ ἀπώλετο , πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργοῦ χερί ·
53 ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνὴ , διπλοῦν ἔπος , πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον ·
55 τρίτον δ᾽ , ἀδελφὼ δύο μίαν καθ᾽ ἡμέραν αὐτοκτονοῦντε , τὼ ταλαιπώρω , μόρον κοινὸν κατειργάσανθ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλοιν χεροῖν .
58 νῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα , σκόπει ὅσῳ κάκιστ᾽ ὀλούμεθ᾽ , εἰ , νόμου βίᾳ , ψῆφον τυράννων κράτη παρέξιμεν .
61 ἀλλ᾽ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν , γυναῖχ᾽ ὅτι ἔφυμεν , ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα ·
63 ἔπειτα δ᾽ , οὕνεκ᾽ ἀρχόμεσθ᾽ ἐκ κρεισσόνων , καὶ ταῦτ᾽ ἀκούειν , κἄτι τῶνδ᾽ ἀλγίονα .
65 ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς ξύγγνοιαν ἴσχειν , ὡς βιάζομαι τάδε , τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι .
67 τὸ γὰρ περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα .
ISMÈNE .
O malheureuse , mais qu’ajouterais-je moi davantage en dénouant ou en nouantsi ces choses sont dans ces [ circonstances ] ?

ANTIGONE .
Réfléchis si tu seras compagne-du-travail et coopéreras .

ISMÈNE .
A quelle espèce d’entreprise-dangereuse ? donc de réflexion es-tu ( que médites-tu ) ?

ANTIGONE .
Si tu soulèveras le corps-mort avec ( te joignant à ) cette main .

ISMÈNE .
Tu médites donc d’enterrer lui , ceci étant interdit à la ville ?

ANTIGONE .
Certainement [ je médite d’enterrer ] mon frère , et quoique tu ne veuilles pas , le tien . Car assurément je ne serai pas convaincue ayant trahi .

ISMÈNE .
O téméraire , Créon [ l ' ] ayant défendu ?

ANTIGONE .
Mais il n’anpartient en rien à lui , de [ m’ ] écarter des miens .

ISMÈNE .
Hélas ! songe , ô [ ma ] sœur , que [ notre ] père a péri à nous [ étant ] détesté et en-déshonneur , lui-même ayant frappé d’une main elle-même-active [ ses ] deux yeux , à cause des crimes surpris-par-lui-même . Puis [ sa ] mère et [ sa ] femme , un double titre , détruit [ sa ] vie