Ἑλληνική | فارسی

# Texts: 1
Users:

Homeric Greek Assignment Session 6

Saleh Moghimi / Homeric Greek Assignment
  • Created on 2021-08-26 18:14:23
  • Modified on 2021-09-16 11:10:43
  • Translated by Farnoosh Shamsian
  • Aligned by Saleh Moghimi
Ἑλληνική
فارسی
Ainu
ὣς ἔφατ᾽ εὐχόμενος , τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων ,

βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ ,

τόξ᾽ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην :

ἔκλαγξαν δ᾽ ἄρ᾽ ὀϊστοὶ ἐπ᾽ ὤμων χωομένοιο ,

αὐτοῦ κινηθέντος : δ᾽ ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς .

ἕζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε νεῶν , μετὰ δ᾽ ἰὸν ἕηκε :

δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο :

οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς ,

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς

βάλλ᾽ : αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί .

ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο ,

τῇ δεκάτῃ δ᾽ ἀγορὴν δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς :

دعاکنان چنین ‌می‌گفت و آپولون فویْبوس او را می‌شنید . با دلی خشمگین , کمان و تیردان دوسرپوشیده بر دوش گرفته , از بلندای المپ پایین آمد ; هنگامی که خود حرکت کرد تیرها بر شانه‌های آن خشمگین [ به هم خورده ] به صدا درآمدند و او همچون شب می‌آمد . آنگاه دور از ناوها نشست , و تیری به میان انداخت ; بانگ کمان سیمین , سهمگین بود . نخست پی قاطران و سگانِ چابک می‌تاخت اما سپس تیری بُرنده سوی خود آنان انداخت و به هدف می‌زد , و هیمه‌‌های آتشِ اجساد , پرازدحام , بی‌وقفه می‌سوختند .

خدنگ‌های خداوند نه روز بر فراز لشکر می‌رفت و در [ روز ] دهم آخیلئوس مردم را به مجمع فرا خواند .

( 19 ) 19% GRC
( 80 ) 81% GRC - FAR

( 109 ) 89% GRC - FAR
( 14 ) 11% FAR

( 109 ) 89% GRC - FAR
( 14 ) 11% FAR