Ἑλληνική | English

# Texts: 2
Users:

Ps.LXX77:65-66 / MT79:65

So Miyagawa /
  • Created on 2019-04-02 11:08:59
  • Translated by So Miyagawa (for Japanese)
  • Aligned by So Miyagawa
Ἑλληνική
English
Japanese
65 καὶ ἐξηγέρθη ὡς ὑπνῶν κύριος , | ὡς δυνατὸς κεκραιπαληκὼς ἐξ οἴνου , | 66 καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω | ὄνειδος αἰώνιον ἔδωκεν αὐτοῖς . ( Rahlfs )
65 And the Lord awoke as one that sleeps , | like a strong man intoxicated with wine . 66 And he struck his enemies backwards ; everlasting disgrace he put them to . ( NETS )
65 そして 主は 眠っている の様に 起きた , 酒に 酔った 強者 の様に . 66 そして 彼の 敵どもを 後ろに向かって 彼は打った , 永遠の 不名誉を 彼らに 彼は 与えた .

( 12 ) 35% GRC
( 22 ) 65% GRC - ENG

( 27 ) 73% GRC - ENG
( 10 ) 27% ENG

( 27 ) 73% GRC - ENG
( 10 ) 27% ENG

Ps. LXX104.19 / MT105:19

So Miyagawa /
Ἑλληνική
English
Japanese
μέχρι τοῦ ἐλθεῖν τὸν λόγον αὐτοῦ , |
τὸ λόγιον κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν . ( Rahlfs )
until what he had said came to pass ;
| the saying of the Lord purified him . ( NETS )
彼の 言葉が 来る まで ,
主の 託宣 彼を 燃やした .

( 10 ) 59% GRC
( 7 ) 41% GRC - ENG

( 11 ) 52% GRC - ENG
( 10 ) 48% ENG

( 11 ) 52% GRC - ENG
( 10 ) 48% ENG