Ἑλληνική | English

# Texts: 1
Users:

1344-1348

Samantha Strickland /
Ἑλληνική
English
Ancient Egyptian
ἄνδρα δ᾽ οὐ δίκαιον , εἰ θάνοι ,
βλάπτειν τὸν ἐσθλόν , οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν κυρῇς .

Ἀγαμέμνων
σὺ ταῦτ᾽ , Ὀδυσσεῦ , τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς ἐμοί ;

Ὀδυσσεύς
ἔγωγ᾽ : ἐμίσουν δ᾽ , ἡνίκ᾽ ἦν μισεῖν καλόν .

Ἀγαμέμνων
οὐ γὰρ θανόντι καὶ προσεμβῆναί σε χρή ;

Ὀδυσσεύς
μὴ χαῖρ᾽ , Ἀτρείδη , κέρδεσιν τοῖς μὴ καλοῖς .
It is not just , when he dies ,
to harm a decent man , even if you happen to be hating him .

AGAMEMNON

You like this , Odysseus , on his behalf you fight against me ?

ODYSSEUS

I do , I did hate him , when to hate was accecptable .

AGAMEMNON

So you say , him being dead , one should not tread on him ?

ODYSSEUS
Do not rejoice , son of Atreus , in advantages that are not honorable .
When a good man dies ,
it is not right to harm him , even though
he may be someone you hate .

AGAMEMNON

Odysseus ,
you mean you’re arguing against me ,
on his behalf ?

ODYSSEUS

Yes , that’s what I mean .
I did hate him , when it was all right to hate .

AGAMEMNON

Why would you not walk all over him ,
now that he’s dead ?

ODYSSEUS

Son of Atreus ,
do not take pleasure in advantages
which are dishonourable .

( 17 ) 29% GRC
( 41 ) 71% GRC - ENG

( 64 ) 74% GRC - ENG
( 22 ) 26% ENG

( 64 ) 74% GRC - ENG
( 22 ) 26% ENG