Ἑλληνική | English

# Texts: 11
Users:

Bacchae 395-400

Hanwen Hu /
 • Created on 2017-04-14 04:15:57
 • Modified on 2017-04-14 06:01:10
 • Translated by Ian Johnson/Hanwen Hu
 • Aligned by Hanwen Hu
Ἑλληνική
English
中文
τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία
τό τε μὴ θνητὰ φρονεῖν .
βραχὺς αἰών : ἐπὶ τούτῳ
δέ τις ἂν μεγάλα διώκων
τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φέροι .
But being clever isn’t wisdom .
And thinking deeply about things
isn’t suitable for mortal men .
Our life is brief that’s why the man who chases greatness
fails to grasp what’s near at hand .-
( 8 ) 31% GRC
( 18 ) 69% GRC - ENG

( 25 ) 68% GRC - ENG
( 12 ) 32% ENG

( 25 ) 68% GRC - ENG
( 12 ) 32% ENG

Saphho 31 translated by Zuoren Zhou (vernacular Chinese written style))

Jinchen Hu /
 • Created on 2021-12-27 18:22:31
 • Modified on 2022-01-01 15:51:59
 • Aligned by Jinchen Hu
Ἑλληνική
English
中文
φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν᾿ ὤνηρ , ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει καὶ γελαίσας ἰμέροεν , τό μ᾿ μὰν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν ·
ὠς γὰρ ἔς σ᾿ ἴδω βρόχε᾿ , ὤς με φώναι-
σ᾿ οὐδ᾿ ἒν ἔτ᾿ εἴκει ,
ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα « μ᾿ » ἔαγε ,
λέπτον
δ᾿ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν ,
ὀππάτεσσι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὄρημμ᾿ , ἐπιρρόμ-
βεισι δ᾿ ἄκουαι ,
κὰδ δέ μ᾿ ἴδρως κακχέεται , τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρει , χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι , τεθνάκην δ᾿ ὀλίγω ᾿πιδεύης
φαίνομ᾿ ἔμ᾿ αὔτ [ .
ἀλλὰ πὰν τόλματον , ἐπεὶ †καὶ πένητα†
He seems as fortunate as the gods to me , the man who sits opposite you and listens nearby to your sweet voice and lovely laughter . Truly that sets my heart trembling in my breast . For when I look at you for a moment , then it is no longer possible for me to speak ; my tongue has snapped , at once a subtle fire has stolen beneath my flesh , I see nothing with my eyes , my ears hum , sweat pours from me , a trembling seizes me all over , I am greener than grass , and it seems to me that I am little short of dying . But all can be endured , since . . . even a poor man . . .
使

便


( 29 ) 27% GRC
( 78 ) 73% GRC - ENG

( 98 ) 74% GRC - ENG
( 35 ) 26% ENG

( 98 ) 74% GRC - ENG
( 35 ) 26% ENG

Callimachus epigrams LIX translated by Zuoren Zhou(Classical Chinse poetry)

Jinchen Hu /
 • Created on 2021-12-28 19:07:38
 • Modified on 2021-12-30 16:05:10
 • Aligned by Jinchen Hu
Ἑλληνική
English
中文
Τίς , ξένος ναυηγέ ; Λεόντιχος ἐνθάδε νεκρὸν εὗρέ σ᾿ ἐπ᾿ αἰγιαλοῦ , χῶσε δὲ τῷδε τάφῳ , δακρύσας ἐπίκηρον ἑὸν βίον · οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἥσυχος , αἰθυίῃ δ᾿ ἶσα θαλασσοπορεῖ .
Who art thou , shipwrecked stranger ? Leontichus found thee here dead on the beach , and buried thee in this tomb , weeping for his own uncertain life ; for he also rests not , but travels over the sea like a gull .
       
( 10 ) 29% GRC
( 24 ) 71% GRC - ENG

( 33 ) 73% GRC - ENG
( 12 ) 27% ENG

( 33 ) 73% GRC - ENG
( 12 ) 27% ENG

Sappho 168b translated by Yang Wang(vernacular Chinese written style))

Jinchen Hu / Greek poem-Chinese translation alignment
 • Created on 2021-12-30 16:45:53
 • Modified on 2022-01-01 15:52:16
 • Aligned by Jinchen Hu
Ἑλληνική
English
中文
δέδυκε μὲν σελάννα καὶ Πληΐαδες · μέσαι δὲ νύκτες , παρὰ δ᾿ ἔρχετ᾿ ὤρα , ἔγω δὲ μόνα κατεύδω .
The moon has set and the Pleiades ; it is midnight , and time goes by , and I lie alone
( 7 ) 33% GRC
( 14 ) 67% GRC - ENG

( 16 ) 76% GRC - ENG
( 5 ) 24% ENG

( 16 ) 76% GRC - ENG
( 5 ) 24% ENG

Sappho 168b translated by Zuoren Zhou( close to parallel prose)

Jinchen Hu / Greek poem-Chinese translation alignment
 • Created on 2021-12-29 22:09:33
 • Modified on 2022-01-03 00:03:08
 • Aligned by Jinchen Hu
Ἑλληνική
English
中文
δέδυκε μὲν σελάννα
καὶ Πληΐαδες · μέσαι δὲ
νύκτες , παρὰ δ᾿ ἔρχετ᾿ ὤρα ,
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω .
The moon has set and the Pleiades ; it is midnight , and time goes by , and I lie alone .

( 7 ) 33% GRC
( 14 ) 67% GRC - ENG

( 14 ) 64% GRC - ENG
( 8 ) 36% ENG

( 14 ) 64% GRC - ENG
( 8 ) 36% ENG

Sappho 105 translated by Zuoren Zhou(Classical Chinese old style prose)

Jinchen Hu / Greek poem-Chinese translation alignment
 • Created on 2021-12-29 22:46:17
 • Modified on 2022-01-03 00:03:35
 • Aligned by Jinchen Hu
Ἑλληνική
English
中文
οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ᾿ ὔσδῳ ,
ἄκρον ἐπ᾿ ἀκροτάτῳ , λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες ·
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ᾿ , ἀλλ᾿ οὐκ ἐδύναντ᾿ ἐπίκεσθαι .
As the sweet-apple reddens on the bough-top , on the top of the topmost bough ; the apple-gatherers have forgotten it—no they have not forgotten it entirely , but they could not reach it .

( 7 ) 28% GRC
( 18 ) 72% GRC - ENG

( 21 ) 60% GRC - ENG
( 14 ) 40% ENG

( 21 ) 60% GRC - ENG
( 14 ) 40% ENG

Sappho 47.1 translated by Zuoren Zhou(Classical Chinse prose)

Jinchen Hu / Greek poem-Chinese translation alignment
 • Created on 2021-12-30 14:28:16
 • Modified on 2021-12-30 14:33:11
 • Aligned by Jinchen Hu
Ἑλληνική
English
中文
Ἔρος δ᾿ ἐτίναξέ μοι φρένας , ὠς ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων .
Love shook my heart like a wind falling on oaks on a mountain .

( 3 ) 23% GRC
( 10 ) 77% GRC - ENG

( 11 ) 79% GRC - ENG
( 3 ) 21% ENG

( 11 ) 79% GRC - ENG
( 3 ) 21% ENG

Sappho 47.1 translated by Yang Wang(vernacular Chinese written style))

Jinchen Hu / Greek poem-Chinese translation alignment
 • Created on 2021-12-30 15:14:02
 • Modified on 2022-01-01 15:52:32
 • Aligned by Jinchen Hu
Ἑλληνική
English
中文
Ἔρος δ᾿ ἐτίναξέ μοι φρένας , ὠς ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων .
Love shook my heart like a wind falling on oaks on a mountain .

( 3 ) 23% GRC
( 10 ) 77% GRC - ENG

( 12 ) 86% GRC - ENG
( 2 ) 14% ENG

( 12 ) 86% GRC - ENG
( 2 ) 14% ENG

Sappho 105 translated by Yang Wang(vernacular Chinese written style))

Jinchen Hu / Greek poem-Chinese translation alignment
 • Created on 2021-12-30 15:52:29
 • Modified on 2022-01-02 01:11:27
 • Aligned by Jinchen Hu
Ἑλληνική
English
中文
οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ᾿ ὔσδῳ , ἄκρον ἐπ᾿ ἀκροτάτῳ , λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες · οὐ μὰν ἐκλελάθοντ᾿ , ἀλλ᾿ οὐκ ἐδύναντ᾿ ἐπίκεσθαι .
As the sweet-apple reddens on the bough-top , on the top of the topmost bough ; the apple-gatherers have forgotten it—no they have not forgotten it entirely , but they could not reach it .( 5 ) 20% GRC
( 20 ) 80% GRC - ENG

( 24 ) 69% GRC - ENG
( 11 ) 31% ENG

( 24 ) 69% GRC - ENG
( 11 ) 31% ENG

Anacreon 101 translated by Zuoren Zhou(5 character Chinese poetry)

Jinchen Hu / Greek poem-Chinese translation alignment
 • Created on 2021-12-30 16:27:37
 • Modified on 2022-01-03 01:24:36
 • Aligned by Jinchen Hu
Ἑλληνική
English
中文
κάρτερος ἐν πολέμοις Τιμόκριτος , οὗ τόδε σᾶμα · Ἄρης δ᾿ οὐκ ἀγαθῶν φείδεται ἀλλὰ κακῶν .
Timocritus , whose tomb this is , was strong in the wars : Ares spares not the brave but the cowards .
     
( 4 ) 24% GRC
( 13 ) 76% GRC - ENG

( 16 ) 73% GRC - ENG
( 6 ) 27% ENG

( 16 ) 73% GRC - ENG
( 6 ) 27% ENG