Ἑλληνική | English

# Texts: 2

Constitution of the Athenians-Greek-English-Arabic

Usama Ali Gad /
  • Created on 2019-08-12 13:54:42
  • Modified on 2020-11-09 07:03:41
  • Translated by Usama Gad
  • Aligned by Usama Ali Gad
Ἑλληνική
English
العربية
ἦν γὰρ αὐτῶν πολιτεία τοῖς τε ἄλλοις ὀλιγαρχικὴ πᾶσι , καὶ δὴ καὶ ἐδούλευον οἱ πένητες τοῖς πλουσίοις καὶ αὐτοὶ καὶ τὰ τέκνα καὶ αἱ γυναῖκες : καὶ ἐκαλοῦντο πελάται καὶ ἑκτήμοροι : κατὰ ταύτην γὰρ τὴν μίσθωσιν ἠργάζοντο τῶν πλουσίων τοὺς ἀγρούς (ἡ δὲ πᾶσα γῆ δι᾽ ὀλίγων ἦν) , καὶ εἰ μὴ τὰς μισθώσεις ἀποδιδοῖεν , ἀγώγιμοι καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες ἐγίγνοντο : καὶ οἱ δανεισμοὶ πᾶσιν ἐπὶ τοῖς σώμασιν ἦσαν μέχρι Σόλωνος : οὗτος δὲ πρῶτος ἐγένετο τοῦ δήμου προστάτης . χαλεπώτατον μὲν οὖν καὶ πικρότατον ἦν τοῖς πολλοῖς τῶν κατὰ τὴν πολιτείαν τὸ δουλεύειν : οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἐδυσχέραινον : οὐδενὸς γὰρ ὡς εἰπεῖν ἐτύγχανον μετέχοντες .
For the Athenian constitution was in all respects oligarchical , and in fact the poor themselves and also their wives and children were actually in slavery to the rich ; and they were called Clients , and Sixth-part-tenants ( for that was the rent they paid for the rich men ' s land which they farmed , and the whole of the country was in few hands ) , and if they ever failed to pay their rents , they themselves and their children were liable to arrest ; and all borrowing was on the security of the debtors ' persons down to the time of Solon : it was he who first became head of the People . Thus the most grievous and bitter thing in the state of public affairs for the masses was their slavery ; not but what they were discontented also about everything else , for they found themselves virtually without a share in anything
فقد كان نظام الحكم فى ذلك الوقت نظام الأقلية المطلقة , وكان مكان الفقراء من الأغنياء مكان الخادم الذليل . كانوا كذلك هم وأولادهم ونسائهم , كانوا يسمون مولاى ( بيلاتاى ) , ومسدّسين ( إكتيمورى ) , فقد كانوا يزرعون أرض الأغنياء على ألا يحفظوا لأنفسهم من ثمراته إلا السدس . كانت الأرض كلها بيد طائفة قليلة من الناس , وكان الزراع إذا قصروا عن دفع ما يجب عليهم معَّرضين هم وأطفالهم لأن يباعوا , فقد كان المدين خاضعاً للقهر البدنى . وبقى الأمر على ذلك إلى عصر سولون أول رئيس للحزب الديمقراطى . كان الشعب يألم قبل كل شئ لهذا النظام , ويحنق ألا يكون له نصيبه من الأرض . لكن أسباباً كثيرة آخرى كانت تبعث سخطه , فالحق أنه لم يكن يملك شيئاً ما

( 13 ) 11% GRC
( 104 ) 89% GRC - ENG

( 138 ) 86% GRC - ENG
( 22 ) 14% ENG

( 138 ) 86% GRC - ENG
( 22 ) 14% ENG

Poetics English Arabic

Farnoosh Shamsian / Aristotle
  • Created on 2021-05-26 16:07:31
  • Modified on 2021-05-26 18:40:06
  • Translated by Benardete and Badawi
  • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
English
العربية
περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς , ἥν τινα δύναμιν ἕκαστον ἔχει , καὶ πῶς δεῖ συνίστασθαι τοὺς μύθους εἰ μέλλει καλῶς ἕξειν ποίησις , ἔτι δὲ ἐκ πόσων καὶ ποίων ἐστὶ μορίων , ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐστι μεθόδου , λέγωμεν ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων .
ἐποποιία δὴ καὶ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία καὶ διθυραμβοποιητικὴ καὶ τῆς αὐλητικῆς πλείστη καὶ κιθαριστικῆς πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις τὸ σύνολον : διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν , γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμεῖσθαι τῷ ἕτερα τῷ ἑτέρως καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον . ὥσπερ γὰρ καὶ χρώμασι καὶ σχήμασι πολλὰ μιμοῦνταί τινες ἀπεικάζοντες ( οἱ μὲν διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ συνηθείας ) , ἕτεροι δὲ διὰ τῆς φωνῆς , οὕτω κἀν ταῖς εἰρημέναις τέχναις ἅπασαι μὲν ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ καὶ ἁρμονίᾳ , τούτοις δ᾽ χωρὶς μεμιγμένοις : οἷον ἁρμονίᾳ μὲν καὶ ῥυθμῷ χρώμεναι μόνον τε αὐλητικὴ καὶ κιθαριστικὴ κἂν εἴ τινες ἕτεραι τυγχάνωσιν οὖσαι τοιαῦται τὴν δύναμιν , οἷον τῶν συρίγγων , αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ [ μιμοῦνται ] χωρὶς ἁρμονίας τῶν ὀρχηστῶν ( καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις ) :
δὲ [ ἐποποιία ] μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς « καὶ » τοῖς μέτροις καὶ τούτοις εἴτε μιγνῦσα μετ᾽ ἀλλήλων εἴθ᾽ ἑνί τινι γένει χρωμένη τῶν μέτρων ἀνώνυμοι τυγχάνουσι μέχρι τοῦ νῦν :
Concerning poetics , both itself and its kinds , what particular power each has , and how stories should be put together if the poiȇsis is to be beautiful , and further from how many and from what sort of proper parts it is , and likewise also concerning whatever else belongs to the same inquiry , let us speak , beginning first according to nature from the first things . Now epic poetry and the poiȇsis of tragedy , and further comedy and the art of making dithyrambs , and most of the art of the flute and of the cithara are all in general imitations . But imitations differ from one another in three ways , for they differ either by being imitations in different things , of different things , or differently and not in the same way . For just as some who make images imitate many things by colors and figures ( some through art and some through habit ) and others through the voice , so also in the case of the arts mentioned , all make the imitation in rhythm and speech and harmony , but these either apart or mixed together . For example , both the art of the flute and the art of the cithara ( and whatever others are of this sort with respect to their power , such as the art of the pipes ) use only harmony and rhythm . But the art of dancers uses rhythm by itself apart from harmony ( for they too through the rhythms of the shape of their movements imitate characters , sufferings , and actions ) . On the other hand , the art using bare speeches alone and the one using meters , whether mixing them with one another or using some one family of meters , are in fact until now nameless .
إنا متكلمون الآن فى صناعة الشعراء وأنواعها , ومخبرون أى قوة لكل واحد منها , وعلى أى سبيل ينبغى أن تتقوم الأسمار والأشعار , إن كانت الفواسيس مزمعة بأن يجرى أمرها مجرى الجودة ; وأيضاً من كم جزء هى , وأيما هى أجزاؤها ; وكذلك نتكلم من أجل كم التى هى موجودة التى هى لها بعينها . و نتكلم و نحن متكلمون فى هذا كله من حيث نبتدئ أولا من الأشياء الأوائل . فكل شعر , وكل نشيد شعرى ينحى به : إما مديحاً , وإما هجاء , 〈و〉إما ديثرمبو الشعرى , ونحو أكثر أوليطيقس , وكل ما كان داخلا فى التشبيه ومحاكاة صناعة الملاهى من الزمر والعود وغيره . وأصنافها ثلاثة : وذلك إما أن يكون يشبه بأشياء أخر والحكاية بها , وإما أن تكون على عكس هذا : وهو أن تكون أشياء أخر تشبه وتحاكى , وإما أن تجرى على أحوال مختلفة لا على جهة واحدة بعينها . وكما أن الناس قد يشبهون بألوان وأشكال كثير〈ة〉 أو يحاكون ذلك من حيث أن بعضهم يشبه بالصناعات ويحاكيها , وبعضهم بالعادات , وقوم أخر منهم بالأصوات : كذلك الصناعات التى وضعنا و جميعها تأتى بالتشبيه والحكاية باللحن والقول والنظم , وذلك يكون : إما على الانفراد , وإما على جهة الاختلاط . مثال ذلك : أوليطيقى وصناعة العيدان فانهما يستعملان اللحن و〈الـ〉ـتأليف فقط , وإن كان توجد صناعات أخر هى فى قوتها مثل هاتين : مثال ذلك صناعة الصفر تستعمل اللحن الواحد بعينه من غير تأليف , وصناعة أداة الرقص أيضاً , وذلك أن هاتين باللحون المتشكلة تشبه بالعادات وبالانفعالات أيضاً وبالأعمال أيضاً وتحاكيها . أما بعضها فبالكلام المنثور الساذج أكثر , أو بالأوزان : وتحاكى هى هذه : إما وهى مخلطة , وإما بأن تستعمل جنساً واحداً , وبالأوزان التى هى بلا تسمية 〈إلى الآن〉

( 29 ) 12% GRC
( 221 ) 88% GRC - ENG

( 278 ) 88% GRC - ENG
( 37 ) 12% ENG

( 278 ) 88% GRC - ENG
( 37 ) 12% ENG