Ἑλληνική | 中文

# Texts: 5
Users:

Ajax 646-692 Deception Speech

Huizhong Zheng /
 • Created on 2018-04-29 18:24:41
 • Modified on 2018-05-01 00:44:32
 • Translated by Huizhong Zheng, Jebb
 • Aligned by Huizhong Zheng
Ἑλληνική
中文
English
Αἴας

ἅπανθ᾽ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος
φύει τ᾽ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται :
κοὐκ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδέν , ἀλλ᾽ ἁλίσκεται
χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελεῖς φρένες .

κἀγὼ γάρ , ὃς τὰ δείν᾽ ἐκαρτέρουν τότε ,
βαφῇ σίδηρος ὣς ἐθηλύνθην στόμα
πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός : οἰκτίρω δέ νιν
χήραν παρ᾽ ἐχθροῖς παῖδά τ᾽ ὀρφανὸν λιπεῖν .

ἀλλ᾽ εἶμι πρός τε λουτρὰ καὶ παρακτίους
λειμῶνας , ὡς ἂν λύμαθ᾽ ἁγνίσας ἐμὰ
μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι θεᾶς :
μολών τε χῶρον ἔνθ᾽ ἂν ἀστιβῆ κίχω ,
κρύψω τόδ᾽ ἔγχος τοὐμόν , ἔχθιστον βελῶν ,
γαίας ὀρύξας ἔνθα μή τις ὄψεται :
ἀλλ᾽ αὐτὸ νὺξ Ἅιδης τε σῳζόντων κάτω .

ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ᾽ ἐδεξάμην
παρ᾽ Ἕκτορος δώρημα δυσμενεστάτου ,
οὔπω τι κεδνὸν ἔσχον Ἀργείων πάρα .
ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἀληθὴς βροτῶν παροιμία ,
ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα .

τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσθα μὲν θεοῖς
εἴκειν , μαθησόμεσθα δ᾽ Ἀτρείδας σέβειν .

ἄρχοντές εἰσιν , ὥσθ᾽ ὑπεικτέον . τί μήν ;
καὶ γὰρ τὰ δεινὰ καὶ τὰ καρτερώτατα
τιμαῖς ὑπείκει : τοῦτο μὲν νιφοστιβεῖς
χειμῶνες ἐκχωροῦσιν εὐκάρπῳ θέρει :
ἐξίσταται δὲ νυκτὸς αἰανὴς κύκλος
τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέγειν :
δεινῶν τ᾽ ἄημα πνευμάτων ἐκοίμισε
στένοντα πόντον : ἐν δ᾽ παγκρατὴς ὕπνος
λύει πεδήσας , οὐδ᾽ ἀεὶ λαβὼν ἔχει .

ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσθα σωφρονεῖν ;
ἔγωγ᾽ : ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως ὅτι
τ᾽ ἐχθρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ᾽ ἐχθαρτέος ,
ὡς καὶ φιλήσων αὖθις , ἔς τε τὸν φίλον
τοσαῦθ᾽ ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι ,
ὡς αἰὲν οὐ μενοῦντα : τοῖς πολλοῖσι γὰρ
βροτῶν ἄπιστός ἐσθ᾽ ἑταιρείας λιμήν .

ἀλλ᾽ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν εὖ σχήσει : σὺ δὲ
ἔσω θεοῖς ἐλθοῦσα διὰ τάχους , γύναι ,
εὔχου τελεῖσθαι τοὐμὸν ὧν ἐρᾷ κέαρ .
ὑμεῖς δ᾽ , ἑταῖροι , ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε
τιμᾶτε , Τεύκρῳ τ᾽ , ἢν μόλῃ , σημήνατε
μέλειν μὲν ἡμῶν , εὐνοεῖν δ᾽ ὑμῖν ἅμα .

ἐγὼ γὰρ εἶμ᾽ ἐκεῖσ᾽ ὅποι πορευτέον :
ὑμεῖς δ᾽ φράζω δρᾶτε , καὶ τάχ᾽ ἄν μ᾽ ἴσως
πύθοισθε , κεἰ νῦν δυστυχῶ , σεσωσμένον .


使耀

使


Ajax

All things the long and countless years first draw from darkness , and then bury from light ; and there is nothing which man should not expect : the dread power of oath is conquered , as is unyielding will .

For even I , who used to be so tremendously strong yes , like tempered iron—felt my tongue ' s sharp edge emasculated by this woman ' s words , and I feel the pity of leaving her a widow and the boy an orphan among my enemies .

But I will go to the bathing-place and the meadows by the shore so that by purging my defilements I may escape the heavy anger of the goddess . Then I will find some isolated spot , and bury this sword of mine , most hateful weapon , digging down in the earth where none can see . Let Night and Hades keep it underground !

For ever since I took into my hand this gift from Hector , my greatest enemy , I have gotten no good from the Greeks . Yes , men ' s proverb is true : the gifts of enemies are no gifts and bring no good .

And so hereafter I shall , first , know how to yield to the gods , and , second , learn to revere the Atreidae .

They are rulers , so we must submit . How could it be otherwise ? Things of awe and might submit to authority . So it is that winter with its snow-covered paths gives place to fruitful summer ; night ' s dark orbit makes room for day with her white horses to kindle her radiance ; the blast of dreadful winds allows the groaning sea to rest ; and among them all , almighty Sleep releases the fettered sleeper , and does not hold him in a perpetual grasp .

And we men—must we not learn self-restraint ? I , at least , will learn it , since I am newly aware that an enemy is to be hated only as far as suits one who will in turn become a friend . Similarly to a friend I would wish to give only so much help and service as suits him who will not forever remain friendly . For the masses regard the haven of comradeship as treacherous .

But concerning these things it will be well . You , wife , go inside and pray to the gods that the desires of my heart be completed to the very end . You also , my comrades , honor my wishes just as she does , and command Teucer , when he comes , to take care of us , and to be kind to you at the same time .

I am going to where my journey inexorably leads . But you do as I say , and before long , perhaps , though I now suffer , you will hear that I have found rest and peace .

( 96 ) 28% GRC
( 241 ) 72% GRC - CHI

( 538 ) 79% GRC - CHI
( 145 ) 21% CHI

( 538 ) 79% GRC - CHI
( 145 ) 21% CHI

Ajax 430-480

Huizhong Zheng /
 • Created on 2018-05-05 03:18:45
 • Modified on 2018-05-05 18:53:01
 • Translated by Huizhong, Jebb
 • Aligned by Huizhong Zheng
Ἑλληνική
中文
English
Αἴας

αἰαῖ : τίς ἄν ποτ᾽ ᾤεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπώνυμον
τοὐμὸν ξυνοίσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς ;
νῦν γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰάζειν ἐμοὶ
καὶ τρίς : τοιούτοις γὰρ κακοῖς ἐντυγχάνω :
ὅτου πατὴρ μὲν τῆσδ᾽ ἀπ᾽ Ἰδαίας χθονὸς
τὰ πρῶτα καλλιστεῖ᾽ ἀριστεύσας στρατοῦ
πρὸς οἶκον ἦλθε πᾶσαν εὔκλειαν φέρων :
ἐγὼ δ᾽ κείνου παῖς , τὸν αὐτὸν ἐς τόπον
Τροίας ἐπελθὼν οὐκ ἐλάσσονι σθένει
οὐδ᾽ ἔργα μείω χειρὸς ἀρκέσας ἐμῆς ,
ἄτιμος Ἀργείοισιν ὧδ᾽ ἀπόλλυμαι .

καίτοι τοσοῦτόν γ᾽ ἐξεπίστασθαι δοκῶ :
εἰ ζῶν Ἀχιλλεὺς τῶν ὅπλων τῶν ὧν πέρι
κρίνειν ἔμελλε κράτος ἀριστείας τινί ,
οὐκ ἄν τις αὔτ᾽ ἔμαρψεν ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ .
νῦν δ᾽ αὔτ᾽ Ἀτρεῖδαι φωτὶ παντουργῷ φρένας
ἔπραξαν , ἀνδρὸς τοῦδ᾽ ἀπώσαντες κράτη .
κεἰ μὴ τόδ᾽ ὄμμα καὶ φρένες διάστροφοι
γνώμης ἀπῇξαν τῆς ἐμῆς , οὐκ ἄν ποτε
δίκην κατ᾽ ἄλλου φωτὸς ὧδ᾽ ἐψήφισαν .

νῦν δ᾽ Διὸς γοργῶπις ἀδάματος θεὰ
ἤδη μ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς χεῖρ᾽ ἐπεντύνοντ᾽ ἐμὴν
ἔσφηλεν , ἐμβαλοῦσα λυσσώδη νόσον ,
ὥστ᾽ ἐν τοιοῖσδε χεῖρας αἱμάξαι βοτοῖς :
κεῖνοι δ᾽ ἐπεγγελῶσιν ἐκπεφευγότες ,
455ἐμοῦ μὲν οὐχ ἑκόντος : εἰ δέ τις θεῶν
βλάπτοι , φύγοι τἂν χὠ κακὸς τὸν κρείσσονα .

καὶ νῦν τί χρὴ δρᾶν ; ὅστις ἐμφανῶς θεοῖς
ἐχθαίρομαι , μισεῖ δέ μ᾽ Ἑλλήνων στρατός ,
ἔχθει δὲ Τροία πᾶσα καὶ πεδία τάδε .
πότερα πρὸς οἴκους , ναυλόχους λιπὼν ἕδρας
μόνους τ᾽ Ἀτρείδας , πέλαγος Αἰγαῖον περῶ ;
καὶ ποῖον ὄμμα πατρὶ δηλώσω φανεὶς
Τελαμῶνι ; πῶς με τλήσεταί ποτ᾽ εἰσιδεῖν
γυμνὸν φανέντα τῶν ἀριστείων ἄτερ ,
ὧν αὐτὸς ἔσχε στέφανον εὐκλείας μέγαν ;

οὐκ ἔστι τοὔργον τλητόν . ἀλλὰ δῆτ᾽ ἰὼν
πρὸς ἔρυμα Τρώων , ξυμπεσὼν μόνος μόνοις
καὶ δρῶν τι χρηστόν , εἶτα λοίσθιον θάνω ;
ἀλλ᾽ ὧδέ γ᾽ Ἀτρείδας ἂν εὐφράναιμί που .
οὐκ ἔστι ταῦτα . πεῖρά τις ζητητέα
τοιάδ᾽ ἀφ᾽ ἧς γέροντι δηλώσω πατρὶ
μή τοι φύσιν γ᾽ ἄσπλαγχνος ἐκ κείνου γεγώς .
αἰσχρὸν γὰρ ἄνδρα τοῦ μακροῦ χρῄζειν βίου ,
κακοῖσιν ὅστις μηδὲν ἐξαλλάσσεται .

τί γὰρ παρ᾽ ἦμαρ ἡμέρα τέρπειν ἔχει
προσθεῖσα κἀναθεῖσα τοῦ γε κατθανεῖν ;
οὐκ ἂν πριαίμην οὐδενὸς λόγου βροτὸν
ὅστις κεναῖσιν ἐλπίσιν θερμαίνεται :
ἀλλ᾽ καλῶς ζῆν καλῶς τεθνηκέναι
480τὸν εὐγενῆ χρή . πάντ᾽ ἀκήκοας λόγον .便寿
Ajax

Aiai ! Who would ever have thought that my name would so descriptively suit my troubles ? For well now may Ajax cry " Aiai " yes , twice and three times . Such are the harsh troubles with which I have met . Look , I am one whose father ' s prowess won him the fairest prize of all the army , whose father brought every glory home from this same land of Ida ; but I , his son , who came after him to this same ground of Troy with no less might and proved the service of my hand in no meaner deeds , I am ruined as you see by dishonor from the Greeks .

And yet of this much I feel sure : if Achilles lived , and had been called to award the first place in valor to any claimant of his arms , no one would have grasped them before me . But now the Atreidae have made away with them to a man without scruples and thrust away the triumphs of Ajax . And if these eyes and this warped mind had not swerved from the purpose that was mine , they would have never in this way procured votes in judgment against another man .

As it was , the daughter of Zeus , the grim-eyed , unconquerable goddess , tripped me up at the instant when I was readying my hand against them , and shot me with a plague of frenzy so that I might bloody my hands in these grazers . And those men exult to have escaped me not that I wanted their escape . But if a god sends harm , it is true that even the base man can elude the worthier .

And now what shall I do , when I am plainly hated by the gods , abhorred by the Greek forces and detested by all Troy and all these plains ? Shall I leave my station at the ships and the Atreidae to their own devices in order to go home across the Aegean ? And how shall I face my father Telamon , when I arrive ? How will he bear to look on me , when I stand before him stripped , without that supreme prize of valor for which he himself won a great crown of fame ?

No , I could not bear to do it ! But then shall I go against the bulwark of the Trojans , attacking alone in single combats and doing some valuable service , and finally die ? But , in so doing I might , I think , gladden the Atreidae . That must not happen . Some enterprise must be sought whereby I may prove to my aged father that in nature , at least , his son is not gutless . It is a stain upon a man to crave the full term of life , when he finds no variation from his ignominious troubles .

What joy is there in day following day , now advancing us towards , now drawing us back from the verge of death ? I would not buy at any price the man who feels the glow of empty hopes . The options for a noble man are only two : either live with honor , or make a quick and honorable death . You have heard all .

( 83 ) 23% GRC
( 281 ) 77% GRC - CHI

( 611 ) 80% GRC - CHI
( 156 ) 20% CHI

( 611 ) 80% GRC - CHI
( 156 ) 20% CHI

Sophocles Ajax 134-171

Huizhong Zheng /
 • Created on 2018-05-13 18:00:05
 • Modified on 2018-05-13 18:56:35
 • Translated by Huizhong Zheng
 • Aligned by Huizhong Zheng
Ἑλληνική
中文
English
Χορός

Τελαμώνιε παῖ , τῆς ἀμφιρύτου
Σαλαμῖνος ἔχων βάθρον ἀγχιάλου ,
σὲ μὲν εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω :
σὲ δ᾽ ὅταν πληγὴ Διὸς ζαμενὴς
λόγος ἐκ Δαναῶν κακόθρους ἐπιβῇ ,
μέγαν ὄκνον ἔχω καὶ πεφόβημαι
πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας .
ὡς καὶ τῆς νῦν φθιμένης νυκτὸς
μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ᾽ ἡμᾶς
ἐπὶ δυσκλείᾳ , σὲ τὸν ἱππομανῆ
λειμῶν᾽ ἐπιβάντ᾽ ὀλέσαι Δαναῶν
βοτὰ καὶ λείαν ,
ἥπερ δορίληπτος ἔτ᾽ ἦν λοιπή ,
κτείνοντ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ .

τοιούσδε λόγους ψιθύρους πλάσσων
εἰς ὦτα φέρει πᾶσιν Ὀδυσσεύς
καὶ σφόδρα πείθει : περὶ γὰρ σοῦ νῦν
εὔπειστα λέγει , καὶ πᾶς κλύων
τοῦ λέξαντος χαίρει μᾶλλον
τοῖς σοῖς ἄχεσιν καθυβρίζων .
τῶν γὰρ μεγάλων ψυχῶν ἱεὶς
οὐκ ἂν ἁμάρτοις : κατὰ δ᾽ ἄν τις ἐμοῦ
τοιαῦτα λέγων οὐκ ἂν πείθοι :
πρὸς γὰρ τὸν ἔχονθ᾽ φθόνος ἕρπει .
καίτοι σμικροὶ μεγάλων χωρὶς
σφαλερὸν πύργου ῥῦμα πέλονται :
μετὰ γὰρ μεγάλων βαιὸς ἄριστ᾽ ἂν
καὶ μέγας ὀρθοῖθ᾽ ὑπὸ μικροτέρων .

ἀλλ᾽ οὐ δυνατὸν τοὺς ἀνοήτους
τούτων γνώμας προδιδάσκειν .
ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν θορυβεῖ
χἠμεῖς οὐδὲν σθένομεν πρὸς ταῦτ᾽
ἀπαλέξασθαι σοῦ χωρίς , ἄναξ .
ἀλλ᾽ ὅτε γὰρ δὴ τὸ σὸν ὄμμ᾽ ἀπέδραν ,
παταγοῦσιν ἅπερ πτηνῶν ἀγέλαι :
μέγαν αἰγυπιὸν δ᾽ ὑποδείσαντες
τάχ᾽ ἂν ἐξαίφνης , εἰ σὺ φανείης ,
σιγῇ πτήξειαν ἄφωνοι .便
使
穿
线便

线

Chorus

Son of Telamon , you who have possess the maritime throne of the wave-surrounded Salamis ,
I rejoice when you are doing well :
But whenever a stroke from Zeus or a mighty , malicious rumor from the Greeks attacks you,
I have a great fear and I fear as the eyes of a flying dove .
As also now , during this last night , loud clamors beset us on your disgrace ,
saying that you , having run over the meadow with wild horses , destroyed the beasts and spoils of the Greeks .
which were the still remaining part of the booty won by the spear , killing them with your fiery sword .

Odysseus fashions and brings such whispered words into the ears of them all , and he thoroughly persuades them :
For now he speaks of the most trustworthy things about you , and everyone hearing his speaking rejoices more at your pains than the one who is jeering at you .
For someone who aims at great souls would not miss his target : but someone who is saying such things against me would not persuade .
For envy creeps against the one having ( power ) .
And yet the small ones without the great ones are fragile defense of our tower .
For it would be the best for the small ones to be among the great ones and the great ones to be supported by the small ones .

But it is not possible to teach foolish man the knowledges of these matters .
The man who makes rumors ( against you ) ( is ) among such men .
We don’t have strength to defend these things without you , lord .
But indeed when they have escaped your eyes , they chatter like flocks of birds , they who having cowered from the great vulture . If you were to appear on a sudden , they would crouch in silence speechlessly , quickly .


( 38 ) 18% GRC
( 172 ) 82% GRC - CHI

( 384 ) 77% GRC - CHI
( 115 ) 23% CHI

( 384 ) 77% GRC - CHI
( 115 ) 23% CHI

Sophocles Ajax 183-200

Huizhong Zheng /
 • Created on 2018-05-13 18:07:58
 • Modified on 2018-05-13 19:14:52
 • Translated by Huizhong Zheng
 • Aligned by Huizhong Zheng
Ἑλληνική
中文
English
Χορός

οὔ ποτε γὰρ φρενόθεν γ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά ,
παῖ Τελαμῶνος , ἔβας
185τόσσον , ἐν ποίμναις πίτνων :
ἥκοι γὰρ ἂν θεία νόσος : ἀλλ᾽ ἀπερύκοι
καὶ Ζεὺς κακὰν καὶ Φοῖβος Ἀργείων φάτιν .
εἰ δ᾽ ὑποβαλλόμενοι
κλέπτουσι μύθους οἱ μεγάλοι βασιλῆς
190ἢ τᾶς ἀσώτου Σισυφιδᾶν γενεᾶς ,
μὴ μή , ἄναξ , ἔθ᾽ ὧδ᾽ ἐφάλοις κλισίαις
ὄμμ᾽ ἔχων κακὰν φάτιν ἄρῃ .

Χορός

ἀλλ᾽ ἄνα ἐξ ἑδράνων , ὅπου μακραίωνι
στηρίζει ποτὲ τᾷδ᾽ ἀγωνίῳ σχολᾷ
195ἄταν οὐρανίαν φλέγων .
ἐχθρῶν δ᾽ ὕβρις ὧδ᾽ ἀτάρβητα
ὁρμᾶται ἐν εὐανέμοις βάσσαις ,
πάντων καγχαζόντων
γλώσσαις βαρυάλγητα :
200ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ἕστακεν .

西 西Chorus

For it is never on account of the madness from your own mind , son of Telamon , that you walked as far as attacking upon the flocks : a divine sickness may have come : but may Zeus and Apollo ward off the evil rumor of the Argives .
But if the great kings , and the man of the hopeless race of the Sisyphids , secretly spread the hidden stories , do not , my lord , do not bear a bad reputation anymore , by hiding your face in the huts by the sea in this way .

Chorus

But come up from your seat , where you fix yourself in this long rest of the battle , you who are burning your guilt that reaches the heaven .
The hubris of your enemies rushes fearlessly through the wind-swept glens , while all men are laughing aloud at the grievous things with their tongues : and it sets pain on me .

( 23 ) 23% GRC
( 78 ) 77% GRC - CHI

( 160 ) 80% GRC - CHI
( 41 ) 20% CHI

( 160 ) 80% GRC - CHI
( 41 ) 20% CHI

John 1.1-1.14

Anna Zhang /
 • Created on 2018-11-08 18:35:31
 • Modified on 2018-11-08 18:45:53
 • Aligned by Anna Zhang
Ἑλληνική
中文
English
1 . head ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
1 . 1 Ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος , καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν , καὶ θεὸς ἦν λόγος .
1 . 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν .
1 . 3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν . γέγονεν
1 . 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν , καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·
1 . 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει , καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν .
1 . 6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ , ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης ·
1 . 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν , ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός , ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ .
1 . 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς , ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός .
1 . 9 ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον .
1 . 10 Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν , καὶ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω .
1 . 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν , καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον .
1 . 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν , ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι , τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ ,
1 . 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν .
1 . 14 Καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν , καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ , δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός , πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας ·
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 . 1 In the beginning was the Word , and the Word was with God , and the Word was God .
1 . 2 The same was in the beginning with God .
1 . 3 All things were made by him ; and without him was not any thing made that was made .
1 . 4 In him was life ; and the life was the light of men .
1 . 5 And the light shineth in darkness ; and the darkness comprehended it not .
1 . 6 There was a man sent from God , whose name was John .
1 . 7 The same came for a witness , to bear witness of the Light , that all men through him might believe .
1 . 8 He was not that Light , but was sent to bear witness of that Light .
1 . 9 That was the true Light , which lighteth every man that cometh into the world .
1 . 10 He was in the world , and the world was made by him , and the world knew him not .
1 . 11 He came unto his own , and his own received him not .
1 . 12 But as many as received him , to them gave he power to become the sons of God , even to them that believe on his name :
1 . 13 Which were born , not of blood , nor of the will of the flesh , nor of the will of man , but of God .
1 . 14 And the Word was made flesh , and dwelt among us , ( and we beheld his glory , the glory as of the only begotten of the Father , ) full of grace and truth .

( 249 ) 94% GRC
( 17 ) 6% GRC - CHI

( 12 ) 5% GRC - CHI
( 242 ) 95% CHI

( 12 ) 5% GRC - CHI
( 242 ) 95% CHI