فارسی | Latin

Diwan Hafez

Lucia Sano /
  • Created on 2017-10-31 15:16:58
  • Aligned by Lucia Sano
فارسی
Latin
English
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
agendum o pocillator , circumfer pateram & singulis porrige , quia amor prima fronte videbatur facilis , sed acciderunt multae difficultates
Ho Saki , pass around and offer the bowl of love for God
For the burden of love for God at first on the day of covenant appeared easy , but now difficulties have occurred .

( 0 ) 0% FAR
( 16 ) 100% FAR - LAT

( 14 ) 67% FAR - LAT
( 7 ) 33% LAT

( 14 ) 67% FAR - LAT
( 7 ) 33% LAT

e-test Persian

Alexandre Wesley Trindade /
فارسی
Latin
English
[ 1 ] الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
[ 1 ] Agedum o pocillator , circumfer pateram et singulis porrige , quia amor prima fronte videbatur facilis , sed acciderunt multae difficultates .
[ 1 ] Ho Saki , pass around and offer the bowl of love for God For the burden of love for God at first on the day of covenant appeared easy , but now difficulties have occurred .

( 6 ) 32% FAR
( 13 ) 68% FAR - LAT

( 14 ) 56% FAR - LAT
( 11 ) 44% LAT

( 14 ) 56% FAR - LAT
( 11 ) 44% LAT

Latin proverb

Faramarz Asadi /
Latin
فارسی
English
Unus pro omnibus , omnes pro uno
یکی برای همه , همه برای یکی
One for all , all for one

( 1 ) 14% LAT
( 6 ) 86% LAT - FAR

( 6 ) 86% LAT - FAR
( 1 ) 14% FAR

( 6 ) 86% LAT - FAR
( 1 ) 14% FAR