فارسی | English

# Texts: 1
Users:

Shahnameh , Zahaak, Pizzi translation

Farnoosh Shamsian / Shahnameh, Avesta, etc
  • Created on 2021-04-24 17:07:54
  • Modified on 2021-11-18 08:49:57
  • Translated by Pizzi and DeepL
  • Aligned by Farnoosh Shamsian
فارسی
English
italiano
[ 1 ] یکی مرد بود اندر آن روزگار
[ 2 ] ز دشت سواران نیزه گذار
[ 3 ] گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد
[ 4 ] ز ترس جهاندار با باد سرد
[ 5 ] که مرداس نام گرانمایه بود
[ 6 ] بداد و دهش برترین پایه بود
[ 7 ] مر او را ز دوشیدنی چارپای
[ 8 ] ز هر یک هزار آمدندی به جای‏
[ 9 ] بز و اشتر و میش را همچنین
[ 10 ] به دوشندگان داده بد پاک دین‏
[ 11 ] همان گاو دوشا به فرمانبری
[ 12 ] همان تازی اسپ رمنده فری
[ 13 ] به شیر آن کسی را که بودی نیاز
[ 14 ] بدان خواسته دست بردی فراز
[ 15 ] پسر بد مر آن پاک دین را یکی
[ 16 ] کش از مهر بهره نبود اندکی‏
[ 17 ] جهانجوی را نام ضحاک بود
[ 18 ] دلیر و سبکسار و ناباک بود
[ 19 ] همان بیوراسپش همی خواندند
[ 20 ] چنین نام بر پهلوی راندند
[ 21 ] کجا بیور از پهلوانی شمار
[ 22 ] بود در زبان دری ده هزار
[ 1 ] [ There ] was a man in that time ,
[ 2 ] Of the country [ inhabited ] by horsemen armed with spears ( the deserts of Arabia inhabited by warlike people ) ,
[ 3 ] a king both of great valor and at the same time an honest man ,
[ 4 ] [ full ] of sighs for fear of the owner of the world ( God ) .
[ 5 ] The name of [ that ] valiant man was Mirdâs ,
[ 6 ] and [ he ] for justice and generosity was [ a man of ] supreme rank .
[ 7 ] To him of milk-giving quadrupeds ( sing . )
[ 8 ] came to [ that ] place ( gathered to his house ) thousands ( sing . ) of every [ species ]
[ 9-10 ] [ because he , that man ] of pure religion , had given to the milkers goats and camels and sheep likewise [ to milk and keep ]
[ 11 ] together [ with ] suckling cows to the servants
[ 12 ] and together Arabian horses gracefully running .
[ 13 ] To whomever that needed milk ,
[ 14 ] for that wish he stretched out his hand ( i . e . granted to take it freely ) .
[ 15 ] This [ man ] of pure religion had a son ,
[ 16 ] for whom he had not little love .
[ 17 ] [ This young man ] desirous of reign [ ambitious ] [ had ] the name Zahhâk ,
[ 18 ] and was brave and precipitate and undaunted .
[ 19 ] They all called him Bîverasp ;
[ 20 ] such a name they used [ then ] in [ the ] Pehlevic [ language ] ,
[ 21 ] since bîvar among the ( sing . ) Pehlevic numbers
[ 22 ] is ( worth ) in the Derî language ten thousand ;
[ 1 ] Era [ vi ] un uomo in quel tempo
[ 2 ] della campagna [ abitata ] dai cavalieri armati di lancia ( i deserti d’Arabia abitati da gente bellicosa ) ,
[ 3 ] re insieme di gran valore e insieme uomo onesto ,
[ 4 ] [ pieno ] di sospiri per timore del Reggitor del mondo ( Iddio ) .
[ 5 ] Il nome di [ quel ] valoroso era Mirdâs ,
[ 6 ] ed [ egli ] per giustizia e per liberalità era [ uomo di ] supremo grado .
[ 7 ] A lui di quadrupedi ( sing . ) da mungere
[ 8 ] venivano a [ quel ] luogo ( si radunavano alla sua casa ) le migliaia ( sing . ) di ogni [ specie , porchè egli , quell’ uomo ]
[ 9-10 ] di pura religione , aveva consegnato ai mungitori ( da mungere e da custodire ) capre e cammelli e pecore parimente
[ 11 ] e insieme vacche lattanti ai servi ( sing . ) [ suoi ]
[ 12 ] e insieme arabi cavalli leggiadramente correnti .
[ 13 ] A chiunque poi avesse bisogno di latte ,
[ 14 ] per cotesta cosa desiderata egli stendeva la mano ( cioè concedeva di prenderne liberamente ) .
[ 15 ] Quest ' [ uomo ] di pura religione aveva un figlio ,
[ 16 ] pel quale non aveva parte piccola d ' amore .
[ 17 ] [ Questo giovane ] desideroso di regno ( ambizioso ) [ aveva ] nome Zahhâk ,
[ 18 ] ed era coraggioso e precipitoso e imperterrito .
[ 19 ] Tutti lo chiamavano Bîverasp ;
[ 20 ] tal nome usavano [ allora ] in [ lingua ] pehlevica ,
[ 21 ] inquantochè bîvar tra i numeri ( sing . ) pehlevici
[ 22 ] è ( vale ) nella lingua derî diecimila ;

( 70 ) 36% FAR
( 125 ) 64% FAR - ENG

( 146 ) 42% FAR - ENG
( 199 ) 58% ENG

( 146 ) 42% FAR - ENG
( 199 ) 58% ENG