English | Sesotho

# Texts: 1
# Translation Pairs: 28
# Unique Translation Pairs: 28
Users:

Diseases that cause problems in Africa

Johannes Sibeko /
A high school reading comprehension text.
English
Sesotho
DISEASES THAT CAUSE PROBLEMS IN AFRICA

Here in Africa there are many diseases that do not kill people , which have killed the nations . These are such as Malaria , Bilharzia and blindness caused by the black fly .

Malaria is a disease spread by a female mosquito , which lives by drinking human blood . The male feeds on the sap from the plants . This mosquito bites people without choosing a sheep from a horse , and in this way spreads the infection of this disease . Malaria infects a person ' s intestines without healing , unless he goes to a doctor to find a cure . If a person cannot see a doctor , there is no doubt that he will kick the wall .

Research has shown that more than a million people in Africa die from this disease every year . Some of the symptoms you have in the person you are carrying are dizziness , headache , sweating , loss of appetite , fever and pain in the joints and back . As soon as a person notices these symptoms , he should hurry to the health center closest to him to contact the doctors .

People can prevent being bitten by these mosquitoes by covering the gutters near their houses because they like to live in stagnant water . When people sleep they should protect their beds or beds with a curtain that prevents these mosquitoes from biting . Apart from that , drugs can be used to kill them .

Another disease is that of sweat caused by a black fly that lives in rivers . This fly carries maggots , which it burrows into the human skin when it bites . Once they have penetrated her skin , they lay eggs that will hatch . After that the person begins to swell from the thighs to the feet . His eyes were also red and watery , and he was afraid of the light . In the end , he is blind and cannot get medical help .

When a person is blind , there is nothing that can be done to restore his sight . A person can be helped as long as he rushes to the doctor as soon as the symptoms show themselves . Your patient will return to the doctor several times until the doctor is satisfied that he is cured . The eggs of this fly can stay in the human body for ten to twenty years . This is what makes it difficult to bring the disease under control . Research has shown that this disease infects more than thirty million people here in Africa .

Bilharzia can be spread by the careless people it hosts . Patients with this disease can spread it by turning rivers into toilets . When these patients help themselves to rivers , the eggs of Bilharzia in their feces and urine , pass into the water . Now the eggs have hatched and the larvae will go with the water .

Where the river passes , people who bathe , wash , drink or walk in this water , get infected with this disease . On the other hand , people with wounds and sores are easy to heal . When a person is infected with it , it shows the following symptoms , pain when defecating or defecating , blood in the urine or faeces , fever and fatigue .

When a person is a victim of this disease , he must rush to the health center to get help . Bilharzia is easily treated with medicines that doctors and clinics provide .
MAFU AO E LENG SESOSA SA MATHATA AFRIKA

Afrika mona ho na le mafu a mangata a sa jeseng batho ditheohelang , a qetileng ditjhabatjhaba . Ona ke a kang Malaria , Bilharzia le ho foufala ho bakwang ke ntsintsi e ntsho .

Malaria ke lefu le hasanngwang ke monwang o motshehadi , o phelang ka ho nwa madi a batho . O motona wona o iphedisa ka lero le tswang dimeleng . Monwang ona o loma batho o sa kgethe nku ka pere , mme ka tsela ena o atise tshwaetso ya lefu lena . Lefu la Malaria le tshwarisa motho mala a sa foleng , ntle le ha a ka ya ngakeng ho ya fumana pheko . Ha motho a ke ke a bonana le ngaka , ha ho tikatiko hore o tla raha lebota .

Dipatlisiso di bontshitse hore ke batho ba fetang miliyone mona Afrika ba bolawang ke lefu lena selemo le selemo . A mang a matshwao a lona mothong eo le mo tshwereng ke ho qhaqhasela , hlooho e opang , ho fufulelwa , ho fellwa ke takatso ya dijo , feberu le mahlaba manonyeletsong le ka mokokotlong . Hang ha motho a elellwa matshwao ana , a potlakele setsheng sa tsa bophelo bo botle se haufinyana le yena ho ya iteanya le dingaka .

Batho ba ka thibela ho longwa ke menwang ena ka ho kata diqanthane tse pela matlo a bona hobane e rata ho dula metsing a sa phalleng . Nakong eo batho ba robalang ba lokela ho sireletsa diphate kapa dibethe tsa bona ka lesira le thibelang ho longwa ke menwang ena . Ntle ho moo , ho ka sebediswa meriana e nyanyatswang ho e bolaya .

Lefu le leng ke la bofufu bo bakwang ke ntsintsi e ntsho e phelang dinokeng . Ntsintsi ena e jara dibokwana , tseo e di peitelang letlalong la motho ha e mo loma . Hang ha di se di kenelletse letlalong la hae , di behela mahe a tla qhotsa . Ka mora moo motho a qale ho ruruha ho tloha diropeng ho ya maotong . Mahlo a hae le ona a be mafubedu a qhitse metsi , mme a shabe kganya . Qetellong a foufale ha a ke ke a fumana thuso ya dingaka .

Ha motho a se a foufetse , ha ho sa na letho le ka hlolang le etswa ho kgutlisa pono ya hae . Motho a ka thuseha ha feela a ka potlakela ngakeng hang ha matshwao a lona a iponahatsa . Mokudi wa lona o tla kgutlela ngakeng makgetlo ho fihlela ngaka e ikgotsofaditse hore o fela a fodile . Mahe a ntsintsi ena a ka dula mmeleng wa motho dilemo tse leshome , ho isa ho tse mashome a mabedi . Sena ke sona se etsang hore ho be boima ho tlisa lefu lena tlasa taolo . Dipatlisiso di bontshitse hore lefu lena le tshwaetsa batho ba fetang dimiliyone tse mashome a mararo mona Afrika .

Bilharzia yona e ka atiswa ke batho ba bohlaswa bao e ba tshwereng . Bakudi ba lefu lena ba ka le hasanya ka ho fetola dinoka matlwana a boithusetso . Ha bakudi bana ba ithusetsa dinokeng , mahe a Bilharzia a mantleng le morotong wa bona , a fetela metsing . Jwale mahe a fihle a qhotse dibokwana tse tla tsamaya le metsi .

Kwana moo noka e fetang teng , batho ba tolang , ba hlatswang , ba nwang kapa ba tsamayang ka hara metsi ana , ba tshwaetswa ke lefu lena . Athe bathong ba nang le maqeba le diso le ikenela ha bonolonolo . Motho ha a se a tshwaeditswe ke lona o bonahala ka matshwao a latelang , ho opelwa nakong eo a ntshang metsi kapa a ithusang , madi morotong kapa mantleng , feberu le mokgathala o tetebetsang .

Motho ha e se e le lehlatsipa la lefu lena , o tlameha ho potlakela setsheng sa tsa bophelo bo botle ho ya fumana thuso . Bilharzia e phekoleha ha bobebe ka meriana eo dingaka le ditleliniki di fanang ka yona .

( 587 ) 95% ENG
( 30 ) 5% ENG - SOT

( 28 ) 4% ENG - SOT
( 658 ) 96% SOT