English | Ἑλληνική

# Texts: 2

Odyssey 1-10: Greek, Wilson, Lattimore

Gregory Crane /
Ἑλληνική
English
Akkadian
Homeric Odyssey
Emily Wilson
Lattimore
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν :
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
5ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ :
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο ,
νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ .
10τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν .
Tell me about a complicated man . Muse , tell me how he wandered and was lost when he had wrecked the holy town of Troy , and where he went , and who he met , the pain he suffered in the storms at sea , and how he worked to save his life and bring his men back home . He failed to keep them safe ; poor fools , they ate the Sun God’s cattle , and the god kept them from home . Now goddess , child of Zeus , tell the old story for our modern times . 10

Homer . The Odyssey ( p . 105 ) . W . W . Norton & Company . Kindle Edition .
Tell me , Muse , of the man of many ways , who was driven far journeys , after he had sacked Troy ' s sacred citadel . Many were they whose cities he saw , whose minds he learned of , many the pains he suffered in his spirit on the wide sea , 5 struggling for his own life and the homecoming of his companions . Even so he could not save his companions , hard though he strove to ; they were destroyed by their own wild recklessness , fools , who devoured the oxen of Helios , the Sun God ,

Lattimore , Richmond . The Odyssey of Homer ( p . 27 ) . HarperCollins e-books . Kindle Edition .

( 92 ) 100% GRC
( 0 ) 0% GRC - ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 125 ) 100% ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 125 ) 100% ENG

Revised John 21

Ellie Proctor /
  • Created on 2019-09-30 01:36:15
  • Modified on 2019-12-16 14:44:19
  • Aligned by Ellie Proctor
English
Ἑλληνική
Akkadian
NAS Translation

1 After these things Jesus manifested Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias , and He manifested Himself in this way .

2 Simon Peter , and Thomas called Didymus , and Nathanael of Cana in Galilee , and the sons of Zebedee , and two others of His disciples were together .

3 Simon Peter said to them , " I am going fishing . " They said to him , " We will also come with you . " They went out and got into the boat ; and that night they caught nothing .

4 But when the day was now breaking , Jesus stood on the beach ; yet the disciples did not know that it was Jesus .

5 So Jesus said to them , " Children , you do not have any fish , do you ? " They answered Him , " No . "

6 And He said to them , " Cast the net on the right-hand side of the boat and you will find a catch . " So they cast , and then they were not able to haul it in because of the great number of fish .

7 Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter , " It is the Lord . " So when Simon Peter heard that it was the Lord , he put his outer garment on ( for he was stripped for work ) , and threw himself into the sea .

8 But the other disciples came in the little boat , for they were not far from the land , but about one hundred yards away , dragging the net full of fish .

9 So when they got out on the land , they saw a charcoal fire already laid and fish placed on it , and bread .

10 Jesus said to them , " Bring some of the fish which you have now caught . "

11 Simon Peter went up and drew the net to land , full of large fish , a hundred and fifty-three ; and although there were so many , the net was not torn .

12 Jesus said to them , " Come and have breakfast . " None of the disciples ventured to question Him , " Who are You ? " knowing that it was the Lord .

13 Jesus came and took the bread and gave it to them , and the fish likewise .

14 This is now the third time that Jesus was manifested to the disciples , after He was raised from the dead .

15 So when they had finished breakfast , Jesus said to Simon Peter , " Simon , son of John , do you love Me more than these ? " He said to Him , " Yes , Lord ; You know that I love You . " He said to him , " Tend My lambs . "

16 He said to him again a second time , " Simon , son of John , do you love Me ? " He said to Him , " Yes , Lord ; You know that I love You . " He said to him , " Shepherd My sheep . "

17 He said to him the third time , " Simon , son of John , do you love Me ? " Peter was grieved because He said to him the third time , " Do you love Me ? " And he said to Him , " Lord , You know all things ; You know that I love You . " Jesus said to him , " Tend My sheep . "

18 " Truly , truly , I say to you , when you were younger , you used to gird yourself and walk wherever you wished ; but when you grow old , you will stretch out your hands and someone else will gird you , and bring you where you do not wish to go . "

19 Now this He said , signifying by what kind of death he would glorify God . And when He had spoken this , He said to him , " Follow Me ! "
Ancient Greek Translation

The New Testament in the original Greek . The text revised by . Brooke Foss Westcott , D . D . Fenton John Anthony Hort , D . D . New York . Harper and Brothers , Franklin Square . 1885 .

1 ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος : ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως .

2 Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναὴλ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο .

3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος Ὑπάγω ἁλιεύειν : λέγουσιν αὐτῷ Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί . ἐξῆλθαν καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον , καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν .

4 πρωίας δὲ ἤδη γινομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν : οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν .

5 λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς Παιδία , μή τι προσφάγιον ἔχετε ;

6 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Οὔ . δὲ εἶπεν αὐτοῖς Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον , καὶ εὑρήσετε . ἔβαλον οὖν , καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων .

7 λέγει οὖν μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ κύριός ἐστιν . Σίμων οὖν Πέτρος , ἀκούσας ὅτι κύριός ἐστιν , τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο , ἦν γὰρ γυμνός , καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν :

8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον , οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων , σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων .

9 Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον .

10 λέγει αὐτοῖς [ ] Ἰησοῦς Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν .

11 ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν : καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον .

12 λέγει αὐτοῖς [ ] Ἰησοῦς Δεῦτε ἀριστήσατε . οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν Σὺ τίς εἶ ; εἰδότες ὅτι κύριός ἐστιν .

13 ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς , καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως .
14 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν .

15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ Ἰησοῦς Σίμων Ἰωάνου , ἀγαπᾷς με πλέον τούτων ; λέγει αὐτῷ Ναί , κύριε , σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε . λέγει αὐτῷ Βόσκε τὰ ἀρνία μου .

16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον Σίμων Ἰωάνου , ἀγαπᾷς με ; λέγει αὐτῷ Ναί , κύριε , σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε . λέγει αὐτῷ Ποίμαινε τὰ προβάτιά μου .

17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάνου , φιλεῖς με ; ἐλυπήθη Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με ; καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριε , πάντα σὺ οἶδας , σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε . λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιά μου .

18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι , ὅτε ἦς νεώτερος , ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες : ὅταν δὲ γηράσῃς , ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου , καὶ ἄλλος ζώσει σε καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις .

19 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν . καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι .
American Standard Version Translation

Rainbow Missions , Inc . World English Bible . Rainbow Missions , Inc . ; Revision of the American Standard Version of 1901 . http : //ebible . org/bible/web .

1 After these things , Jesus revealed himself again to the disciples at the sea of Tiberias . He revealed himself this way .

2 Simon Peter , Thomas called Didymus , Nathanael of Cana in Galilee , and the sons of Zebedee , and two others of his disciples were together .

3 Simon Peter said to them , " I ' m going fishing . " They told him , " We are also coming with you . " They immediately went out , and entered into the boat . That night , they caught nothing .

4 But when day had already come , Jesus stood on the beach , yet the disciples didn ' t know that it was Jesus .

5 Jesus therefore said to them , " Children , have you anything to eat ? " They answered him , " No . "

6 He said to them , " Cast the net on the right side of the boat , and you will find some . " They cast it therefore , and now they weren ' t able to draw it in for the multitude of fish .

7 That disciple therefore whom Jesus loved said to Peter , " It ' s the Lord ! " So when Simon Peter heard that it was the Lord , he wrapped his coat around him ( for he was naked ) , and threw himself into the sea .

8 But the other disciples came in the little boat ( for they were not far from the land , but about two hundred cubits away ) , dragging the net full of fish .

9 So when they got out on the land , they saw a fire of coals there , and fish laid on it , and bread .

10 Jesus said to them , " Bring some of the fish which you have just caught . "

11 Simon Peter went up , and drew the net to land , full of great fish , one hundred fifty-three ; and even though there were so many , the net wasn ' t torn .

12 Jesus said to them , " Come and eat breakfast . " None of the disciples dared inquire of him , " Who are you ? " knowing that it was the Lord .

13 Then Jesus came and took the bread , gave it to them , and the fish likewise .

14 This is now the third time that Jesus was revealed to his disciples , after he had risen from the dead .

15 So when they had eaten their breakfast , Jesus said to Simon Peter , " Simon , son of Jonah , do you love me more than these ? " He said to him , " Yes , Lord ; you know that I have affection for you . " He said to him , " Feed my lambs . "

16 He said to him again a second time , " Simon , son of Jonah , do you love me ? " He said to him , " Yes , Lord ; you know that I have affection for you . " He said to him , " Tend my sheep . "

17 He said to him the third time , " Simon , son of Jonah , do you have affection for me ? " Peter was grieved because he asked him the third time , " Do you have affection for me ? " He said to him , " Lord , you know everything . You know that I have affection for you . " Jesus said to him , " Feed my sheep .

18 Most assuredly I tell you , when you were young , you dressed yourself , and walked where you wanted to . But when you are old , you will stretch out your hands , and another will dress you , and carry you where you don ' t want to go . "

19 Now he said this , signifying by what kind of death he would glorify God . When he had said this , he said to him , " Follow me . "

( 85 ) 12% ENG
( 638 ) 88% ENG - GRC

( 497 ) 92% ENG - GRC
( 43 ) 8% GRC

( 497 ) 92% ENG - GRC
( 43 ) 8% GRC