Old Church Slavonic | ქართული

# Texts: 1
Users:

from sect. 2

Cornelia Horn / Infancy Gospel of Pseudo-Thomas
Old Church Slavonic
ქართული
Syriac
быс отроча ис пѧти лѣть
ყრმა-ღა იყო . ხუთ წლად მოდგებოდა იესუ .
ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܟܕ ܗܘܐ ܒܪ ܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ

( 0 ) 0% CHU
( 5 ) 100% CHU - KAT

( 5 ) 62% CHU - KAT
( 3 ) 38% KAT

( 5 ) 62% CHU - KAT
( 3 ) 38% KAT