العربية | Ἑλληνική

# Texts: 1
Users:

Loqman Fable 1 (Syntipas)

Glenn Maur /
  • Created on 2017-10-27 05:39:13
  • Modified on 2017-10-27 23:45:02
  • Aligned by Glenn Maur
العربية
Ἑλληνική
Latin
أَسَدٌ وَثَوْرَانِ

أَسَدٌ مَرَّةً خَرَجَ عَلَى ثَوْرَيْنِ فَٱجْتَمَعَا جَمِيعًا وَكَانَا يَنْطَحَانِهِ بِقُرُونِهِمَا وَلَا يُمَكِّنَاهُ مِنَ الدُّخُولِ بَيْنَهُمَا فَٱنْفَرَدَ بِأَحَدِهِمَا وَخَدَعَهُ وَوَعَدَهُ بِأَنْ لَا يُعَارِضَهُمَا إِنْ تَخَلَّى عَنْ صَاحِبِهِ فَلَمَّا ٱفْتَرَقَا ٱفْتَرَسَهُمَا جَمِيعًا

هَذَا مَعْنَاهُ أَنَّ مَدِينَتَيْنِ إِذَا ٱتَّفَقَ رَأْىُ أَهْلِهَمَا فَإِنَّهُ لَا يُمْكَنُ مِنْهُمَا عَدُوٌّ فَإِذَا ٱفْتَرَقَا هَلِكَا جَمِيعًا
Λέων καὶ δύο ταῦροι .

Λέων προσβαλὼν ταύροις δυσὶν , ἐπειρᾶτο τούτους καταθoινήσασθαι . οἱ δὲ τὰ ἑαυτῶν κέρατα ἐπίσης αὐτῷ ἀντιπαρατάξαντες οὐκ εἴων τὸν λέοντα μέσον αὐτῶν παρελθεῖν . Ὁρῶν τοίνυν ἐκεῖνος , ὡς ἀδυνάτως ἔχει πρὸς αὐτοὺς , κατεσοφίσατο τοῦ ἑνὸς , καὶ πρὸς αὐτὸν ἔφησεν , ὡς εἴγε τὸν σὸν ἑταῖρον προδώσεις μοι , ἀβλαβῆ σε διατηρήσω . καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ ἀμφοτέρους τοὺς ταύρους ἀνῄρηκεν .

μῦθος δηλοῖ , ὡς ὅτι καὶ πόλεις καὶ ἄνθρωποι ἀλλήλοις ὁμονοοῦντες , οὐ συγχωροῦσιν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς περιγίνεσθαι . τῆς δ ' ὁμονοίας περιφρονοῦντες , εὐχερῶς ἄρδην τοῖς ἐναντίοις ἁλίσκονται .
Leo et tauri duo .

In duos tauros leo faciebat impetum , lautas sibi epulas quaerens . Illi coniunctis viribus opponunt cornua , medios ne irruere possit leo . Duobus ergo impar leo viribus , dolo agere coepit , sicque est allocutus alterum , Amicum tuum si prodideris mihi , incolumem hinc ego te dimittam . Qua usus fraude facili utrumque nacavit negotio .

Ita et civitates , et homines , quamdiu inter se concordiam colunt , facile hostes vincunt : ea autem soluta cladi repente fiunt obnoxii .

( 4 ) 8% ARA
( 45 ) 92% ARA - GRC

( 84 ) 82% ARA - GRC
( 18 ) 18% GRC

( 84 ) 82% ARA - GRC
( 18 ) 18% GRC