(Ἑλληνική)

Frequency: 19

Translations:

  • ქართული : \" (5), , , (1), " (5), " – (1)

  • English : " (3), ’ " (1)

  • Português : " (2)