ὀδμὴ (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • Português : odor (1)