ἡ ἄνθρωπος (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations: