ἔμβαλλε (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • Português : joga (1)