ἄνθρωπος (Ἑλληνική)

Frequency: 104

Translations: