ἄνθρωπος (Ἑλληνική)

Frequency: 105

Translations: