ἁψάμενοι (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations:

  • English : , (1), came (1)