ἀπολλυμένων (Ἑλληνική)

Frequency: 4

Translations: