ἀπεσταλμένος (Ἑλληνική)

Frequency: 6

Translations: