ἀντιπλῆγες (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations: