ἀνθρώπων (Ἑλληνική)

Frequency: 120

Translations: