ἀνθρώπους (Ἑλληνική)

Frequency: 30

Translations: