ἀνθρώπους (Ἑλληνική)

Frequency: 33

Translations: