ἀνθρώπους (Ἑλληνική)

Frequency: 32

Translations: