ἀναγκαῖον (Ἑλληνική)

Frequency: 58

Translations: