ἀκρόπολιν (Ἑλληνική)

Frequency: 16

Translations: