یك (فارسی)

Frequency: 1

Translations:

  • English : One (1)