خدای (فارسی)

Frequency: 5

Translations:

  • English : God (5)