ψʹ (Ἑλληνική)

Frequency: 4

Translations:

  • Latin : 700 (4)