τοὐντεῦθεν (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations: