σʹ (Ἑλληνική)

Frequency: 3

Translations:

  • Latin : 200 (3)