πρότερον (Ἑλληνική)

Frequency: 208

Translations: