πρότερον (Ἑλληνική)

Frequency: 207

Translations: