πρόστριμμ᾽ (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations:

  • English : ] (1), he (1)