προσπίπτουσαι (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • English : way (1)