πράγματος (Ἑλληνική)

Frequency: 39

Translations: