κακοδαίμων (Ἑλληνική)

Frequency: 37

Translations: