κέκραχθι (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations:

  • English : ah (1)

  • Português : Coaxa (1)