θ’ καὶ (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations:

  • Deutsch : und (1)

  • English : and (1)