θαλάττῃ (Ἑλληνική)

Frequency: 5

Translations:

  • English : sea (4)

  • Português : mar (1)